Skip to content

Station Eindhoven Oost

De bestaande elektriciteitsinfrastructuur bereikt op veel plekken de maximale capaciteit. Berekeningen door TenneT en Enexis laten zien dat de vraag naar elektriciteit in 2050 drie tot vijf keer hoger is dan nu. Dus is er uitbreiding nodig. Zo ook op hoogspanningsstation Eindhoven Oost aan de Daalakkersweg. Daar voert TenneT op dit moment onderzoeken uit hoe het station kan worden vernieuwd en uitgebreid.


Locatie
Noord-Brabant
Type
Uitbreiding en aanpassing transformatorstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  Station Meeden

  Over het project

  Maatregelen om aan de elektriciteitsvraag in de regio Eindhoven te blijven voldoen

  Het station Eindhoven Oost is destijds gebouwd als eerste fase van het 380 kV-hoogspanningsnet in Nederland. Dit hoogspanningsstation is verouderd en daarom is het nodig om maatregelen te treffen. Zo kan TenneT aan de elektriciteitsvraag in de regio Eindhoven blijven voldoen.

  Het station is een zeer belangrijke schakel in het hoogspanningsnet in de regio en is op dit moment niet meer toereikend om de (verwachte) toenemende vraag naar elektriciteit te verwerken. Daarom is TenneT gestart met onderzoeken hoe het station het beste kan worden vernieuwd en uitgebreid om het voor te bereiden op de toekomst.

  Eerder is gecommuniceerd dat naar verwachting  de eerste onderzoeksresultaten in de eerste helft van 2024 bekend zouden zijn. En dat er in deze periode een informatiebijeenkomst georganiseerd zou worden. Dit is door verschillende omstandigheden helaas niet gelukt. De verwachting is nu – juni 2024 – dat we na de zomer van 2024 meer informatie kunnen geven over het verdere proces. 

  Dit project hangt nauw samen met de projecten Beter Benutten 380kV Maasbracht-Eindhoven en de netuitbreiding Eindhoven Oost-Maarheeze

  • Planning

  • Najaar 2023

   Najaar 2023

   Veld- en bodemonderzoeken op en nabij het station

  • Na de zomer van 2024

   • Meer informatie over het verdere proces
   • Informatiebijeenkomst omwonenden

  Veelgestelde vragen

  Dit onderzoek is nodig omdat het station gemoderniseerd en uitgebreid moet worden om geschikt te  worden gemaakt om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. De onderzoeken zijn bedoeld om na te gaan of aanpassingen aan het huidige station technisch mogelijk zijn.

  Aanpassen elektriciteitsnet in Noord-Brabant
  Het hoogspanningsnet in de provincie Noord-Brabant staat onder druk en is niet meer toereikend om in de toenemende vraag naar elektriciteit te voorzien. Deze toenemende vraag is het gevolg van onder meer de bouw van steeds meer woningen,  industrieën die steeds meer gaan elektrificeren en het gebruik van elektrische auto’s dat toeneemt.  Daarnaast is door de hoge gasprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne de vraag naar elektriciteit sterk toegenomen.

  Ook wordt er steeds meer duurzame elektriciteit opgewekt met windparken op zee en land en zonneparken op land. Dat is ook afgesproken in het Klimaatakkoord. En deze elektriciteit  wordt vaak niet gebruikt waar deze wordt opgewekt. Die moet dus vervoerd worden door de rest van Nederland.

  Daarnaast is het aanbod van duurzame energie minder goed te voorspellen dan dat van traditionele elektriciteitscentrales. De ene keer waait het hard of schijnt de zon volop, de andere keer is het weer bewolkt en windstil. Deze pieken en dalen in de productie van elektriciteit zijn van grote invloed op ons elektriciteitsnet.

  Om in te spelen op de toenemende vraag naar elektriciteit en het transport van duurzame energie ook in de piekperioden mogelijk te maken werkt TenneT hard aan het aanpassen van het huidige elektriciteitsnet. Zo ook in de regio Eindhoven.

  Eerder hebben we gecommuniceerd dat naar verwachting de eerste onderzoeksresultaten in de eerste helft van 2024 bekend zouden zijn. Dat is door verschillende omstandigheden helaas niet gelukt. De verwachting is nu dat dit na de zomer van 2024 zal zijn. Zodra er meer informatie is, zullen we omwonenden uiteraard betrekken en op de hoogte stellen van het verdere proces.
   

  Sinds vorig jaar is er in Eindhoven sprake van netcongestie – filevorming – voor afname in het hoogspanningsnet van landelijk netbeheerder TenneT. Sindsdien komen nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit van grootverbruik klanten op een wachtlijst te staan totdat het net structureel verzwaard is. Denk hierbij aan nieuwe bedrijventerreinen, voorzieningen voor nieuwbouwprojecten en laadinfrastructuur voor OV.

  Deze situatie heeft grote impact op de ontwikkeling van de regio Eindhoven en de ambities van de gemeente. Denk aan woningbouw en verdere economische ontwikkeling van de regio Brainport.

  Het station Eindhoven oost is een zeer belangrijke schakel in het hoogspanningsnet in de regio en is op dit moment niet meer toereikend om de (verwachte) toenemende vraag naar elektriciteit te verwerken. De gemeente onderschrijft dan ook de noodzaak van de uitbreiding van het bestaande hoogspanningsnet waarvan de voorgenomen werkzaamheden op het hoogspanningsstation Eindhoven oost een belangrijk onderdeel gaan vormen.

  Wel vindt de gemeente het zeer belangrijk dat in de plannen nadrukkelijk ruimte komt voor een goede landelijke inpassing in nauwe samenspraak met de omgeving.

  Contact

  TenneT logo

  Projectcommunicatie Station Eindhoven-Oost

  TenneT logo

  Service Center

  TenneT Netherlands

  For questions about the project.