Skip to content
220kV pylons in the landscape near Kochelsee, Bavaria, Germany

Landschap en milieu

Elektriciteit moet lange afstanden afleggen om huishoudens en bedrijven van energie te voorzien. Dit heeft onvermijdelijk een effect op het milieu.

Balans natuur en milieu

Aandacht voor dieren

De aanleg van een hoogspanningsverbinding kan effecten hebben op de natuur. Zo kan het leefgebied van dieren kleiner worden, doordat er een mast geplaatst wordt of er een stuk bos gekapt moet worden. Voor vogels hebben we speciale aandacht: we maken de lijnen beter zichtbaar voor vogels door er kunststof krullen (varkenskrullen) in te hangen.  

Sommige dieren kunnen elektrische velden bij hoogspanningslijnen. Naar de invloed van magnetische velden op de gezondheid van dieren is veel minder onderzoek gedaan dan bij mensen. De onderzoeken die zijn gedaan laten geen invloed zien.

Bij omheiningen (weide afrasteringen) of andere metalen hekken, buizen of pijpen die parallel aan een hoogspanningslijn lopen kan sprake zijn van elektrische oplading. Dieren die deze bouwwerken aanraken kunnen door een vonkontlading een schokje krijgen (inductie). Dit kan relatief eenvoudig worden opgelost door de bouwwerken te aarden, zodat de elektrische lading weg kan stromen. 

Landschappelijke inpassing

Bij de uitbreiding van het hoogspanningsnet met nieuwe verbindingen en nieuwe hoogspanningsstations geeft TenneT veel aandacht aan een zorgvuldige inpassing in het landschap. In de planologische voorbereiding wordt een optimale balans gezocht tussen enerzijds landschappelijke inpassing en anderzijds leveringszekerheid.  

Bij het uitbreiden van het hoogspanningsnet worden uitgebreide procedures gevolgd, die waarborgen dat aan alle wettelijke eisen aangaande de omgeving, het milieu en het landschap wordt voldaan. In deze jarenlange trajecten wordt onder andere gekeken naar milieueffecten, technische uitvoerbaarheid, realisatietijd en kosten. Er is er op verschillende momenten inspraak mogelijk. Voor een optimale ruimtelijke inpassing worden de gevolgen voor het landschap door deskundigen beoordeeld. Dit moet leiden tot een goede en logische inpassing.  

De jarenlange ervaring van TenneT bij infrastructurele projecten wordt gebruikt bij de optimale ruimtelijke inpassing van nieuwe masten en stations. Hierbij staat maatwerk voorop, omdat de verschillende landschapstypen en de uiteenlopende omgevingen (van verstedelijkt gebied tot veengebied) vragen om verschillende manieren van inpassing.  

Natuurcompensatie

Bij de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen is soms nodig om bomen te kappen of een bestaand natuurgebied te doorkruisen. TenneT neemt hiervoor compenserende maatregelen als herstel, of vervanging. Bij herstel wordt een gebied in de oorspronkelijke toestand teruggebracht. Bijvoorbeeld het herstel van het bodemoppervlak en weiland na de aanleg van kabels. 

Bij vervanging worden bijvoorbeeld bomen aangeplant op een andere plek. Pas in laatste instantie, als er echt geen geschikte maatregel voorhanden is, kan ook een vergoeding worden uitgekeerd aan natuurbeschermingsorganisaties. Die vergoeding moet altijd worden ingezet voor natuurbescherming.  

Biodiversiteit

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om de impact op de lokale natuur te voorkomen of in ieder geval minimaal te houden. We besteden extra aandacht aan biodiversiteit in en rond onze stations en verbindingen. 

Green Deal

TenneT tekende op 1 april 2016 de Green Deal (https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/green-deal-infranatuur-vergroot-kansen-voor-natuur/) om biodiversiteit rond onze infrastructuur te verbeteren. Samen met de overige betrokken partijen willen we dat beheer van infrastructuur samengaat met het verbeteren van biodiversiteit en natuurontwikkeling. Deze overige partijen zijn: 

  • Ministerie IenW 

  • Ministerie EZK 

  • Gasunie 

  • ProRail 

  • Vitens 

  • Heijmans 

  • Vlinderstichting 

  • Waterschappen  

  • Gemeentes.  

We werken aantal pilots waarin we kijken hoe we biodiversiteit kunnen bevorderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de aanpassing van het maaibeleid bij hoogspanningsstations. Door minder te maaien, krijgen grassen en bloemen de kans te groeien en hebben insecten en vogels een betere leefomgeving.  

Downloads

Het is van groot belang dat elektriciteitstransport ongestoord kan (blijven) plaatsvinden. Beschadigingen aan een bovengrondse hoogspanningsverbinding kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier. Veiligheid en een ongestoorde werking van een hoogspanningsverbinding vragen altijd om zorgvuldig handelen van iedereen. In de brochures hieronder informeren wij u over de gevaren van beplanting onder of in de nabijheid van bovengrondse en ondergrondse hoogspanningsverbindingen.