Skip to content
Mast van onderen gezien

Bij een nieuwe hoogspanningsverbinding

Alles wat er komt kijken bij een nieuwe hoogspanningsverbinding op of in uw grond

Als er een nieuwe ondergrondse of bovengrondse hoogspanningsverbinding op uw grond komt, heeft u daar vast een aantal vragen over. We leggen u graag uit wat er bij de aanleg van een nieuwe verbinding komt kijken.

Wij vinden het belangrijk  om samen met u vooraf afspraken vast te leggen. Dan weet u precies wat TenneT op of in uw grond van plan is, welke termijnen we daarvoor nodig denken te hebben en welke vergoedingen en schadecompensaties u daarvoor ontvangt. Ook maken we afspraken over hoe we de hoogspanningsverbinding kunnen bereiken en onderhouden wanneer dat nodig is.

Verschillende fasen in het proces

Wat gebeurt er en wat betekent dit voor u?

Om de overgang naar een duurzame energievoorziening mogelijk te maken en door de groei van het verbruik van elektriciteit, is het nodig het elektriciteitsnet aan te passen of uit te breiden. We brengen eerst de omgeving in kaart en voeren een tracéstudie uit. We bepalen het zoekgebied en de begrenzing daarvan en maken een grondige analyse van dit gebied. Met behulp van deze analyse maken we inzichtelijk met welke omgevingsaspecten we rekening moeten houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aanwezige bebouwing, ruimte voor de rivierprojecten of grindlagen in de bodem.  

Op basis van al deze informatie kunnen we bepalen in welke zoekgebieden de verbinding kan worden aangelegd. Zodra deze zoekgebieden bekend zijn gaan we met de omgeving in gesprek. Tijdens dit proces kunt u als belanghebbende met ons mee denken. Met alle informatie en wensen die uit de omgeving ophalen, kiezen we het voorkeursalternatief. Op basis van bureaustudies en  veld- en bodemonderzoeken werken we dit voorkeursalternatief uit tot het definitief tracé en leggen dit vast  in een bestemmingsplan.

Wanneer u het niet eens bent met het gekozen tracé kunt u uw bezwaren kenbaar maken op het bestemmingsplan in de 6 weken dat dit plan ter inzage ligt. In een zienswijze geeft u aan met welke punten van het voorgenomen besluit u het niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen bij het vaststellen van het plan. Dit vastgestelde bestemmingsplan wordt eveneens 6 weken ter inzage gelegd. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad, dan kunt u binnen deze 6 weken beroep tegen het plan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Om te bepalen of de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding uitvoerbaar is, is het noodzakelijk dat we een aantal onderzoeken uitvoeren. De resultaten van deze onderzoeken heeft TenneT nodig voor het bepalen van een definitief tracé en het aanvragen van vergunningen.

Een deel van deze onderzoeken zijn zogenaamde bureaustudies, maar het is ook nodig om op de locatie van het voorgenomen tracé veld- en bodemonderzoeken uit te voeren. Denk hierbij aan onderzoeken op het gebied van archeologie, flora en fauna, bodem en water.

Voordat we deze veld- en bodemonderzoeken uit kunnen voeren, hebben we uw toestemming nodig om uw land te mogen betreden. Een rentmeester komt bij u langs om toe te lichten welke onderzoeken bij u noodzakelijk zijn. Over de uitvoering maken we graag afspraken met u. Als er speciale zaken zijn waar wij rekening mee moeten houden, dan kunt u deze tijdens het gesprek met de rentmeester aangeven. Ook maken we afspraken over de vergoeding die u ontvangt. Uw akkoord leggen wij vast in een betredingstoestemming. Gebruikt iemand anders uw land, dan gaat de rentmeester ook met de gebruiker in gesprek.

Ontstaat er tijdens de veld- en bodemonderzoeken schade, dan wordt deze vanzelfsprekend aan u vergoed.
 

Het tracé wordt in een ruimtelijk plan definitief vastgesteld. Dit betekent echter niet dat we de verbinding zomaar op of in uw grond mogen aanleggen. Hierover maken we dan ook graag afspraken met u. Omdat een verbinding voor lange tijd op of in deze grond aanwezig zal zijn, vestigen wij daarvoor een overeenkomst in de vorm van een opstalrecht. Onze rentmeester gaat over deze overeenkomst met u in gesprek en licht de inhoud toe. In het kort komt het erop neer dat we in deze overeenkomst goede afspraken maken over uw rechten en plichten en die van TenneT. We krijgen voor onbepaalde tijd van u het recht dat we onze verbinding mogen hebben en houden op uw land. Vanzelfsprekend ontvangt u hiervoor een vergoeding en als er schade ontstaat bij de aanleg of bij het onderhoud van de verbinding, vergoeden we deze natuurlijk volledig. Dit wordt ook opgenomen in de overeenkomst.

Gebruikt ook iemand anders uw land, dan gaat de rentmeester ook met de gebruiker in gesprek en maakt hierover afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een gebruiksovereenkomst.

Nadat de overeenkomst is ondertekend door u en door TenneT wordt deze vastgelegd in een notariële akte en ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Hoe dit in zijn werk gaat zal ook door de rentmeester worden toegelicht.

Bij de start van het traject voor een nieuwe hoogspanningsverbinding doen we er alles aan om er samen met u uit te komen en onze afspraken goed vast te leggen in overeenkomsten. Maar het kan voorkomen dat het niet lukt om het eens te worden en overeenstemming te bereiken. In dat geval wordt gekeken naar het maatschappelijk belang van de aanleg van de hoogspanningsverbinding. Dit belang wordt afgewogen tegen uw belangen om de aanleg van een hoogspanningsverbinding te weigeren. Indien daarbij geoordeeld wordt dat het belang van de hoogspanningsverbinding zwaarder weegt dan uw persoonlijk belang moet u gedogen dat de werkzaamheden toch worden uitgevoerd en de verbinding wordt aangelegd.

In het geval u niet wilt meewerken aan de betreding van uw land voor de veld- en bodemonderzoeken kan TenneT een gedoogverzoek indienen bij de Burgemeester van uw gemeente.

Als we geen overeenkomst kunnen afsluiten voor de aanleg van de verbinding, kan TenneT een gedoogverzoek indienen bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat.  Wanneer aan u een gedoogbeschikking wordt opgelegd kunt u uw bezwaar tegen dit besluit binnen 6 weken bij de minister kenbaar maken. Bent u het daarna ook niet eens met de uitspraak op uw bezwaar door de minister, dan kunt u naar de bestuursrechter. Uiteindelijk zal de Raad van State een definitieve uitspraak doen.

Ons uitgangspunt bij de aanleg en het beheer van hoogspanningsverbindingen is om zo min mogelijk hinder en schade te veroorzaken. Zo proberen we uw gronden altijd zo goed mogelijk in oorspronkelijke staat te herstellen. Vooral wanneer u als grondeigenaar voor uw inkomen afhankelijk bent van de opbrengst van de grond. In geval van cultuurgronden doen we dat door onze aannemers te vragen cultuurtechnisch verantwoord te werken. Hiervoor gebruiken we een rapport waar bijvoorbeeld duidelijk in staat beschreven hoe we ontgraven, hoe we de verschillende grondlagen behandelen, en hoe de grond weer het beste hersteld kan worden. Mocht daar aanleiding voor zijn dan zorgen we ook dat er een toezichthouder namens TenneT aanwezig is om te controleren of onze aannemer ook daadwerkelijk werkt zoals is voorgeschreven.

Mocht er toch schade optreden dan proberen we deze zo goed mogelijk te herstellen en indien dat niet kan ontvangt u vanzelfsprekend een schadevergoeding.

Meer informatie over onze projecten

Keuze van het tracé

Uitleg procedure

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/thumbnail%20tracekeuze.jpg