Skip to content

Ocena ryzyka w ostatniej chwili (LMRA)

Analiza ryzyka z ostatniej chwili (LMRA) to krótka ocena, która jest wykonywana bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w celu zidentyfikowania i wykluczenia wszystkich potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska w miejscu pracy.

LMRA Card (POL)

Na czym polega ocena ryzyka w ostatniej chwili?

Ocena ryzyka w ostatniej chwili to krótka ocena, którą wykonuje się tuż przed rozpoczęciem pracy, aby ustalić i wykluczyć wszelkie potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska w miejscu pracy.
Pozwala wykryć wcześniej nieznane zagrożenia, a tym samym zapobiec niepożądanym zdarzeniom. Ocena ryzyka w ostatniej chwili skupia się na zagrożeniach w miejscu pracy, na które wpływają otoczenie i aktualne warunki. Ocena ryzyka w ostatniej chwili uzupełnia istniejące oceny ryzyka, lecz ich nie zastępuje.

Kto przeprowadza ocenę ryzyka w ostatniej chwili?

Choć każdy może przeprowadzić ocenę ryzyka w ostatniej chwili, jest ona przeznaczona szczególnie dla pracowników z obszarów dużego ryzyka, np.: miejsc budów, platform, statków, stacji elektroenergetycznych, linii kablowych i napowietrznych. Obowiązuje również pracowników TenneT i wykonawców.

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka w ostatniej chwili?

Po zapoznaniu się z pracą, którą zamierzasz rozpocząć, jak i stosowną dokumentacją (np. pozwolenie na pracę, ocena ryzyka lub instrukcje robocze) sprawdź, czy wykryto wszystkie rodzaje ryzyka i czy ograniczono je do dopuszczalnego poziomu. Udziel odpowiedzi na pytania zawarte w karcie oceny ryzyka w ostatniej chwili. Jeśli odpowiedź na wszystkie pytania brzmi „Tak”, możesz rozpocząć/kontynuować pracę. Jeśli odpowiedź na dowolne pytanie brzmi „Nie”, PRZERWIJ CZYNNOŚCI. W takiej sytuacji poinformuj swojego przełożonego, a następnie wspólnie podejmijcie działania umożliwiające bezpieczną pracę. W razie potrzeby dokonaj również zgłoszenia zdarzenia.

Jak często należy przeprowadzać ocenę ryzyka w ostatniej chwili?

Ocenę ryzyka w ostatniej chwili przeprowadza się przed rozpoczęciem każdej czynności roboczej oraz przed każdorazowym wznowieniem pracy po dłuższej przerwie. Ponadto ocenę ryzyka w ostatniej chwili wykonuje się w przypadku zmiany okoliczności (np. użycie innej metody pracy czy maszyny), po wystąpieniu usterki urządzenia czy systemu lub w razie nieoczekiwanego zdarzenia.