Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Dutch

Voorkeursalternatieven Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta bekend

Downloads & Contact

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de voorkeursalternatieven voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta gekozen. Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta zijn de eerste 2 Gigawatt (GW) netverbindingen in Nederland. Op zee worden de kabelverbindingen naast elkaar gelegd voor efficiënter ruimtegebruik. Voor IJmuiden Ver Alpha loopt het voorkeursalternatief via Veerse Meer naar Borssele. Het voorkeursalternatief van IJmuiden Ver Beta gaat via een zuidelijke aanlanding naar de Maasvlakte. 

In het windgebied IJmuiden Ver worden windparken uit de routekaart 2030 gebouwd met een vermogen van circa 4 GW. De windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd. Hiervoor zijn twee ondergrondse gelijkstroom hoogspanningsverbindingen van elk 2 GW nodig: Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta. De opgewekte elektriciteit uit de toekomstige windparken is vergelijkbaar met de hoeveelheid elektriciteit die ongeveer 4.000.000 Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken.


Optimalisatie zee tracé

Voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta is door TenneT in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RWS en de Kustwacht een optimalisatie uitgewerkt door de tracéalternatieven voor beide projecten voor circa 80 kilometer op zee naast elkaar te leggen. Door één corridor voor twee kabeltracés in plaats van twee corridors met elk één kabeltracé, wordt de ruimte op de Noordzee efficiënter gebruikt. Hierdoor blijft er meer ruimte voor aansluiting van eventuele toekomstige windparken en overige functies. Bijkomend voordeel is dat het (aanstaande) Natura 2000-gebied Bruine Bank hiermee wordt vermeden.

Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Het voorkeursalternatief voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha is het tracé (de route) naar Borssele via het Veerse Meer. Dit tracé loopt door de Noordzee en gaat ondergronds aan land via het Veerse Meer, door de Quarlespolder naar de Sloehaven in Borssele. De duurzaam opgewekte elektriciteit gaat daarna via een nieuw te bouwen converterstation aan de Belgiëweg Oost naar het bestaande hoogspanningsstation in Borssele. Uit de onderzoeken naar milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid bleek dat dit alternatief naar Borssele met name het beste scoort op de thema’s milieu, techniek en kosten. Daarnaast is de keuze gebaseerd op de voorkeuren die blijken uit de adviezen van de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de reactie van Rijkswaterstaat. Voor de omgeving is een animatie gemaakt van het tracé: https://youtu.be/RvGi2fFKeAA.

 

Net op zee IJmuiden Ver Beta

Het voorkeursalternatief voor Net op zee IJmuiden Ver Beta is het tracé op zee dat parallel loopt aan de kabelverbinding van IJmuiden Ver Alpha. Vervolgens komt de kabelverbinding aan de zuidkant van de Maasvlakte aan land. Hier gaat de ondergrondse verbinding verder over land ten zuidoosten van de Slufter naar een nieuw te bouwen converterstation (locatie Midden). Daar wordt de gelijkstroom omgezet in wisselstroom en verder getransporteerd naar het landelijke hoogspanningsnet. De keuze voor dit tracé is gebaseerd op de voorkeuren die blijken uit de adviezen regio-advies, de reactie van Rijkswaterstaat en de overige reacties uit de omgeving.

Vervolg van het proces

De komende maanden worden de voorkeursalternatieven verder onderzocht en in meer detail uitgewerkt. Als de onderzoeksfase klaar is, worden ontwerpbesluiten opgesteld. Dat zijn concepten van het zogenoemde inpassingsplan en de vergunningen en ontheffingen. Alle ontwerpbesluiten worden naar verwachting eind 2021 door het ministerie van EZK ter inzage gelegd, samen met het milieueffectrapport. De aanleg van de hoogspanningsverbindingen start volgens de planning in 2024.

Op de website van RVO is de toelichting van de minister van EZK op de voorkeursalternatieven gepubliceerd:

Net op zee IJmuiden Ver Alpha:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha

Net op zee IJmuiden Ver Beta:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu