Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate

TenneT roept op tot versnelling van de energietransitie zodat de verhoogde Europese doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030 kan worden gehaald

Downloads & Contact
  • TenneT benadrukt het belang van een hogere CO2 reductie voor 2030 op weg naar een klimaatneutraal Europa in 2050.
  • De overeengekomen doelstelling van 55% is zeer ambitieus, maar haalbaar als overheden, industrie en maatschappij samen tot actie overgaan.
  • Om de doelstellingen te realiseren heeft de markt een richtinggevend en consistent wettelijk kader nodig dat prioriteit geeft aan een snelle implementatie.
  • Het huidige tempo moeten wij versnellen door gezamenlijke inspanningen.
  • De nieuwe Europese klimaatdoelstelling die vrijdag in Brussel door de Europese Raad is vastgesteld, betekent volgens TenneT-CEO Manon van Beek een uitdagende test voor ons allemaal.

"De nieuwe reductiedoelstelling van 55 procent CO2 reductie in 2030 van de Europese Unie is zeer ambitieus. Het zal een veelvoud aan zeer concrete en ambitieuze acties op alle niveaus vergen om deze doelstelling te verwezenlijken", aldus Van Beek in haar commentaar op het besluit van de Europese Raad. "De Europese instituties, de nationale regeringen, de elektriciteitsproducenten en -consumenten en infrastructurele organisaties zullen hun samenwerking drastisch moeten intensiveren en nieuwe manieren moeten vinden om deze versnelling te realiseren. Omdat de CO2 reductie gekoppeld is aan het Bruto Nationaal Product, vergt dit een extra inspanning van Duitsland en Nederland, beide lidstaten waar TenneT actief is."


"Deze aanzienlijke verhoging van de Europese klimaatdoelstelling is een monumentale taak met het oog op de termijn van negen jaar. Voor de planning van de energie-infrastructuur is 2030 al morgen. We zijn nu al bezig met de planning van de energie-infrastructuur voor 2035 en de jaren daarna", benadrukt Van Beek de urgentie: "We kunnen niet wachten tot de nieuwe ambities in Brussel juridisch zijn vertaald voordat we in actie komen. Het is duidelijk dat we geen tijd te verliezen hebben. We moeten nu handelen."


TenneT beheert de hoogspanningsnetten in Nederland en in grote delen van Duitsland. TenneT is als TSO één van de grootste investeerders in de Europese energietransitie met een investeringsvolume van meer dan 40 miljard euro tot 2030 voor de aansluiting van offshore windparken en voor de versterking van het hoogspanningsnet. 


Nu energie in Europa koolstofarm wordt, is de energiesector ook de belangrijkste sector om andere sectoren te decarboniseren. Verhoogde emissie doelstellingen zullen zich daarom vertalen in een groter aandeel hernieuwbare elektriciteit. De Europese Commissie schat het aandeel van hernieuwbare elektriciteit in de EU op meer dan 65%. "Binnen minder dan tien jaar zal het elektrische systeem worden omgeschakeld van een systeem dat op grote schaal gebaseerd is op fossiele opwekking naar een systeem dat afhankelijk is van wind, zon en andere hernieuwbare energiebronnen", aldus Van Beek. 


"Bovendien kan de succesvolle integratie van zulke grote hoeveelheden offshore-windenergie niet plaatsvinden zonder rekening te houden met de ontwikkeling van de (industriële) vraag naar elektriciteit.  De economie moet overschakelen van fossiele brandstoffen naar het gebruik van elektriciteit voor warmte, transport of industriële doeleinden. De industriële vraag naar groene stroom ligt op dit moment te ver achter. Alleen als vraag en aanbod gelijke tred houden, kan de elektriciteit die offshore wordt opgewekt met succes worden geïntegreerd om de Europese economie te verduurzamen", waarschuwt Van Beek. 


TenneT streeft naar een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem tegen zo laag mogelijke kosten. "We moeten de toekomst van het hele energiesysteem in het oog houden bij de uitbreiding van duurzame opwek. We moeten ons vooral richten op het verhogen van de efficiëntie. Daarnaast is een grotere elektrificatie van mobiliteit, warmte en industrie veelbelovend voor een groter aandeel duurzame elektriciteit,  zodat we de opgewekte elektriciteit waar mogelijk direct moeten gebruiken. Waterstof kan ook een deel van de oplossing zijn wanneer direct gebruik niet mogelijk is."


TenneT ziet op het gebied van windenergie op zee een groot potentieel voor een meervoudig gebruik van de infrastructuur. De kabels van zogenoemde hybride projecten kunnen worden gebruikt om de elektriciteit van offshore windparken landinwaarts te transporteren, terwijl ook de internationale handel in elektriciteit via deze zelfde kabels naar meerdere landen mogelijk wordt gemaakt. "Dergelijke internationale projecten kennen echter een veel grotere complexiteit op het gebied van regelgeving. We moeten ervoor zorgen dat deze complexiteit de voortgang van dergelijke projecten niet belemmert. Alle betrokkenen, ook de Europese Commissie, moeten zich richten op het juiste framework", aldus Van Beek. "We hebben een duidelijk en consistent wettelijk kader nodig voor iedereen, ook voor investeerders in offshore-windparken. En hier zullen wij onze inspanningen moeten intensiveren om te kunnen versnellen. We hebben geen jaren om dit op te lossen."


TenneT werkt samen met haar partners aan een eerste internationale offshore Wind Power Hub op de Noordzee. Dit innovatief project heeft via de Connecting Europe Facility financiële steun gekregen van de EU.  Deze innovatieve grensoverschrijdende twaalf GW Hub zal in 2035 twee GW met Denemarken, vier GW met Nederland en zes GW met Duitsland verbinden. 

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu