Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate CSR Dutch

Natuurorganisaties en TenneT tekenen overeenkomst voor natuurcompensatie in Zeeland

Downloads & Contact

Natuurorganisaties Zeeuwse Milieufederatie (ZMf), Het Zeeuwse Landschap (HZL) en Natuurmonumenten zijn met TenneT tot een akkoord gekomen over natuurcompensatie in het gebied van het nieuwe 380kV tracé tussen Borsele en Rilland. De partijen tekenden op dinsdag 30 januari 2018 de overeenkomst. 

TenneT realiseert de komende twee jaar in Zeeland een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Dit is nodig om de duurzaam opgewekte windenergie te kunnen transporteren. Natuurcompensatie is van belang omdat door de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding leefgebieden voor vogels worden aangetast in hun functie. In de overeenkomst is afgesproken om de effecten op natuur en milieu in dit gebied te compenseren met een pakket aan maatregelen.

Natuur- en milieu maatregelen

  • Versterking van de akkernatuur in de Zak van Zuid-Beveland. Vooral akkervogels staan onder druk. Soorten als patrijs en veldleeuwerik horen echt bij het Zeeuwse platteland. Met het beschikbaar stellen van percelen van Natuurmonumenten en een intensieve samenwerking met omliggende eigenaren kunnen de nog aanwezige populaties een impuls krijgen.
  • In het nieuwe tracé wordt ter hoogte van Krabbendijke een mast geplaatst in de Oosterschelde. Dit gebied staat ecologisch onder druk. De oppervlakte van rust- en foerageergebied voor vogels neemt af. De Oosterschelde en de zuidwestelijke delta zijn belangrijke plekken voor (trek)vogels. Vooral kleine steltlopers als plevieren, maar ook kluut, scholekster en wulp zijn kwetsbaar. Voor deze vogelsoorten wil Natuurmonumenten een rustgebied realiseren.
  • Het tracé Borssele-Rilland doorsnijdt het natuurgebied de Vlaakse Moer van Het Zeeuwse Landschap. Er worden maatregelen getroffen om de kwaliteit van de weidevogelgebieden te verbeteren. Op de belangrijke vliegroutes van vogels komen zogenoemde varkenskrullen. Hierdoor worden de hoogspanningslijnen beter zichtbaar waardoor het aantal draadslachtoffers vermindert.

Foto: Natuurmonumenten

Uitvoering

De natuurorganisaties en TenneT verwachten dat de effecten van de aantasting van de leefgebieden met de bovenstaande maatregelen zoveel mogelijk kunnen worden gecompenseerd. De plannen worden nader uitgewerkt door de natuurorganisaties en TenneT. De uitvoering vindt in de komende vijf jaar plaats.

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu