Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Financial Corporate

Halfjaarcijfers van TenneT laten goede voortgang zien met onveranderd hoge leveringszekerheid

  • Leveringszekerheid onveranderd hoog op 99,999%.
  • Investeringen EUR 875 miljoen in Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten in eerste helft van 2016.
  • Omzet toegenomen van EUR 1.395 miljoen naar EUR 1.546 miljoen.
  • Onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT)  met EUR 76 miljoen gedaald naar EUR 414 miljoen met name vanwege lagere impact van bijzondere posten.
  • Uitgifte van EUR 1,5 miljard aan nieuwe groene obligaties en leningen.

TenneT heeft in het eerste halfjaar van 2016 de leveringszekerheid van elektriciteit op een niveau van 99,999% weten te houden en verdere voortgang geboekt met de integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkten. Met deze kernactiviteiten werden solide financiële resultaten gerealiseerd. TenneT betreurt het noodlottige ongeval van een medewerker van aannemer Liandon die in februari 2016 tijdens werkzaamheden op een hoogspanningsstation om het leven kwam.

Energietransitie

De energietransitie is niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland in volle gang. Eerder dit jaar zorgde de Eerste Kamer voor de vereiste wettelijke basis voor de ontwikkeling van offshore windenergie in het Nederlandse deel van de Noordzee. In juli heeft de Nederlandse toezichthouder ( ACM ) TenneT gecertificeerd als netbeheerder op zee. Hiermee kan het Ministerie van Economische Zaken TenneT officieel aanstellen als ontwikkelaar en exploitant van offshore netaansluitingen in het Nederlandse deel van de Noordzee. In juni presenteerde TenneT haar visie voor verdere integratie en samenwerking van landen rond de Noordzee als het gaat om het realiseren van gestelde duurzaamheidsdoelen voor de langere termijn. De ontwikkeling van een eiland ver op de Noordzee dat kan dienen als 'hub en spoke' voor een Europees duurzaam energiesysteem vormt de spil in het North Sea Infrastructure concept van TenneT.

Mel Kroon (CEO): "Duurzame energie betekent dat we in dit deel van Europa beschikbaarheid en behoefte van energie over grotere afstanden met elkaar moeten verbinden door middel van infrastructuur. Daarnaast is Noordwest-Europese integratie en samenwerking op het gebied van de energietransitie nodig om ook in de toekomst duurzaamheidsdoelstellingen te blijven behalen."

Financiële resultaten

In de eerste helft van 2016 heeft TenneT volop geïnvesteerd in de versterking van de elektriciteitsinfrastructuur in Nederland en Duitsland, voor het behoud van een onveranderd hoge leveringszekerheid en de inpassing van hernieuwbare energie. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen EUR 875 miljoen in het eerste halfjaar van 2016. 

Belangrijkste underlying1 resultaten

EUR Miljoen30 juni 201630 juni 2015
Omzet1.5461.395
EBIT414490
Investeringen in materiële vaste activa       8751.196


EUR Miljoen30 juni 201630 juni 2015
Totaal activa16.88115.424
Netto rentedragende schulden (gecorrigeerd)6.6825.703
Eigen vermogen3.7363.803

 

De 'underlying' omzet is van EUR 1.395 miljoen in de eerste zes maanden van 2015  toegenomen naar EUR 1.546 miljoen in de eerste zes maanden van dit jaar. Deze toename is te danken aan de groei van activa als gevolg van  investeringen in de afgelopen jaren en door de vergoeding van de toegenomen kosten van systeemdiensten. Het onderliggende bedrijfsresultaat is afgenomen van EUR 490 miljoen op 30 juni 2015 naar EUR 414 miljoen op 30 juni 2016. Dit komt vooral door de lagere impact van bijzondere posten. In 2015 werd EBIT positief beïnvloed door de vrijval van een deel van de offshore liability voorzieningen en de verkoop van APX in 2015. De 'underlying' resultaten voor de eerste helft van 2016 werden negatief beïnvloed door de verandering van de disconteringsvoet van de Duitse pensioenvoorzieningen, wat in toekomstige tarieven wordt verrekend.

Zowel de toezichthouder in Nederland (ACM) als in Duitsland (Bundesnetzagentur) kondigde een voorgenomen verlaging van het regulatorisch rendement aan. In Nederland daalt het rendement op eigen vermogen naar verwachting van 5,6% naar 4,9% (na belasting). In Duitsland van 9,05 % (7,4% na belasting) naar 6,91% (5,6% na belasting). Het besluit hierover wordt in het najaar verwacht.

Otto Jager, CFO van TenneT: “Het operationele resultaat dat we behalen is in lijn met onze totale investeringen en ondersteunt onze huidige schuldportefeuille van 5,8 miljard. Om financiering aan te kunnen trekken voor onze omvangrijke investeringsagenda zijn stabiele regulatorische voorwaarden echter noodzakelijk." 

Financiering

In juni van dit jaar gaf TenneT EUR 1 miljard aan groene obligaties uit ten behoeve van investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet op het land. Daarnaast gaf TenneT in mei van dit jaar groene leningen van EUR 500 miljoen uit in Duitsland. De uitgifte van groene obligaties en leningen toont aan dat TenneT zich samen met de betrokken partijen wil inzetten voor voortdurende verbetering en innovatie op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening. Als eerste Nederlandse onderneming die die groene obligaties uitgeeft, opent TenneT vandaag de Euronext-handelsdag in Amsterdam.

Eerder deze maand heeft de Nederlandse Staat laten weten dat TenneT een extra kapitaalstorting (eigen vermogen) tegemoet kan zien tot 1,2 miljard euro voor de benodigde investeringen in het Nederlandse elektriciteitsnet. De aandeelhouder stelt dit kapitaal ter beschikking op het moment dat TenneT dit daadwerkelijk nodig heeft.

TenneT's kredietwaardigheidsscores op 30 juni 2016 zijn onveranderd ten opzichte van 2015:

Lange-termijnbeoordelingKorte-termijnbeoordeling
Standard & Poor’sA- (vooruitzicht stabiel)A-2
Moody'sA3 (vooruitzicht stabiel)P-2

 

Voortgang netuitbreidingsprojecten in Nederland

De uitvoering van een aantal grote hoogspanningsprojecten in Nederland ligt op koers. TenneT is gestart met de aanleg van de vierde grensoverschrijdende verbinding met Duitsland, van Doetinchem naar het Duitse Wesel. Daarnaast vordert de aanleg van de ringverbinding in het noordelijke deel van de Randstad gestaag.  In zowel het Noorden als het Zuidwesten van Nederland is TenneT samen met het Ministerie van Economische Zaken in nauw overleg met lokale en regionale stakeholders over de uitbreiding en versterking van het elektriciteitsnet. 

Gelijkstroom en verkabeling in Duitse onshore projecten

TenneT is in Duitsland officieel aangewezen voor de SuedOstLink-verbinding tussen Sachsen-Anhalt en Beieren. Naast SuedLink wordt dit de tweede grootste gelijkstroomverbinding op het Duitse vasteland. In januari werd er in Duitsland de wet aangenomen waarin ondergrondse aanleg van gelijkstroomkabels prioriteit krijgt. Dit betekent dat tracés voor deze gelijkstroomverbindingen op veel plaatsen opnieuw worden ontworpen om ondergrondse aanleg mogelijk te maken. De lange afstanden, het aantal stakeholders en benodigde vergunningen alsmede de technische en juridische complexiteit maken de Duitse onshore projecten uitdagend en kostbaar.

Ontwikkelingen offshore

In maart werd in Nederland de herziening van de Elektriciteitswet aangenomen door de Eerste Kamer waardoor TenneT haar rol als ontwikkelaar en netbeheerder op zee kan formaliseren. In de komende jaren zal TenneT vijf identieke platforms bouwen op de Nederlandse Noordzee met een totale capaciteit van 3.500 MW (genoeg om 3,5 miljoen huishoudens te voorzien van groene stroom) voor het transport van windenergie naar het vaste land. In Duitsland wordt gewerkt aan de offshore-verbindingen DolWin3, BorWin3 en Nordergründe met een gezamenlijke capaciteit van 2.827 MW. Totaal betekent dit dat er in Duitsland in 2019 7.132 MW aan windenergie wordt aangesloten. Daarnaast is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van NordLink, de eerste kabel met hoge transportcapaciteit (1.400 MW) tussen Noorwegen en Duitsland. De NordLink-verbinding zal een aanvulling vormen op TenneT's bestaande onderzeese elektriciteitsverbindingen met Noorwegen en  het Verenigd Koninkrijk, en de drie bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen tussen Nederland en Duitsland (met een vierde in aanleg). In het najaar zal TenneT starten met de bouw van de COBRA-kabel, een nieuwe interconnector met een capaciteit van 700 MW die Nederland met Denemarken zal verbinden. 

 

 

 

 

 

1  In tegenstelling tot de verslaggeving op basis van de huidige IFRS-regelgeving weerspiegelen 'underlying' cijfers zogenoemde gereguleerde activa en verplichtingen voortvloeiend  uit TenneTs gereguleerde activiteiten. Dit betekent dat bedragen die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en die in toekomstige tarieven mogen of moeten worden verrekend, onder de activa of verplichtingen worden verantwoord.

Share this: