Skip to content
Westküstenleitung Umspannwerk Husum 3

Reconstructies

TenneT ontvangt regelmatig aanvragen om één of meer hoogspanningslijnen of –kabels aan te passen. TenneT gebruikt de term 'reconstructie' voor dergelijke aanpassingen. Meestal zijn de aanvragers gemeenten, overige overheidsinstanties of projectontwikkelaars, die ruimtelijke plannen willen realiseren waarvoor de huidige hoogspanningsinfrastructuur ter plaatse een belemmering vormt.

Onderzoeks- en besluitvormingsproces

Zoveel mogelijk duidelijkheid bij iedere stap

Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de processtappen, de rollen en de verantwoordelijkheden bij het behandelen van reconstructieverzoeken, heeft TenneT een draaiboek reconstructies opgesteld.

Draaiboek reconstructies

Dit draaiboek houdt zoveel mogelijk rekening met de belangen van (potentiële) reconstructieaanvragers door (1) een transparant behandelproces, (2) het leveren van transparante en toetsbare (tussen)resultaten en (3) mogelijkheden om verschillende opties te evalueren. In het draaiboek vindt u ook indicaties van doorlooptijden en kosten van onderzoeken. Het geeft daarnaast inzicht in de keuzemogelijkheden die de aanvrager van een reconstructie op een bepaald moment heeft en in de stappen waarin een steeds nauwkeuriger schatting wordt gemaakt van de kosten van de realisatie van de reconstructie. Het draaiboek is opgesteld in overleg met diverse gemeenten.

De onderzoeksfase voor een reconstructie eindigt feitelijk met de ondertekening van een realisatieovereenkomst tussen TenneT en de aanvrager van een reconstructie. In de daaraan voorafgaande fasen kunnen beide partijen onafhankelijk van elkaar om hun moverende redenen besluiten om het reconstructieproces te beëindigen. Als er voor TenneT redenen zijn om een reconstructie niet door te zetten, zullen we onze overwegingen open en duidelijk naar voren brengen. Dergelijke overwegingen zullen vrijwel altijd samenhangen met technische knelpunten en/of andere risico's of belemmeringen die de reconstructie oplevert voor de uitvoering van de wettelijke taken.

Processtappen
  • Fase 0: Initiatiefase
  • Fase 1: Studiefase
  • Fase 2: Basisontwerpfase
  • Fase 3: Realisatie- en nazorgfase

In de initiatiefase en de studiefase moeten we samen met de reconstructieaanvrager de wensen ten aanzien van de reconstructie zo scherp mogelijk definiëren en zicht krijgen op mogelijke oplossingen en de geraamde kosten daarvan. In de initiatiefase gebeurt dit vooral door overleg tussen de aanvrager en TenneT.

In de studiefase wordt in opdracht en in principe voor rekening van de aanvrager een haalbaarheidsstudie gedaan, waarin een aantal oplossingsrichtingen in grote lijnen wordt uitgewerkt. Ook wordt een eerste kostenindicatie gegeven. TenneT doet tevens een quick scan om de randvoorwaarden te bepalen waarbinnen de reconstructie voor ons acceptabel is. Dit is het enige onderzoek in het hele proces waar TenneT zelf de volledige kosten van draagt.

Aan het eind van de studiefase wordt de oplossingsvariant gekozen die nader zal worden uitgewerkt in het basisontwerp. Dit basisontwerp levert o.a. een nauwkeuriger kostenraming en planning op. Op grond van het basisontwerp besluiten de reconstructieaanvrager en TenneT of zij een realisatieovereenkomst zullen aangaan voor uitvoering van de reconstructie (= start van de realisatie- en nazorgfase).

Veelgestelde vragen

De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Na voorstellen van TenneT heeft het Kabinet medio 2014 besloten tot een regeling voor het ondergronds brengen (verkabelen) of verplaatsen van bovengrondse 50-, 110- en 150kV-lijnen in bewoonde gebieden.

Bij de verkabelings- en verplaatsingsregeling is een belangrijke voorwaarde dat de betreffende gemeente of provincie bereid is om een deel van de kosten te dragen. Bij hoogspanningslijnen in gemeenten met meer dan 30.000 inwoners is het bijdragepercentage 20% met een maximum van €975.000 per kilometer nieuwe hoogspanningsverbinding. Voor kleinere gemeenten is het bijdragepercentage 15%. Dat is dus een stuk minder dan de reguliere bijdrage van 100%, maar het Kabinet vindt het nog steeds van belang dat het lokale belang ook wordt vertaald in een financiële bijdrage. De minister heeft de hoogspanningslijnen aangewezen, die voor verkabeling of verplaatsing in aanmerking komen. Het is bij de betreffende gemeenten bekend om welke delen van het hoogspanningsnet dit gaat. U kunt dus contact opnemen met de gemeente om te vragen naar eventuele plannen om gebruik te maken van deze regeling.

De regering heeft besloten dat de totale lengte van bovengrondse hoogspanningslijnen in Nederland niet mag toenemen. De regering is daarom van mening, dat wanneer er tòch een nieuwe, bovengrondse hoogspanningslijn bijkomt, er ook (een even groot deel van) een bestaande lijn onder de grond moet worden gebracht. Dit wordt het uitruilbeginsel genoemd. Het ondergronds aanleggen, verkabelen geheten, van 380kV-lijnen is nog beperkt mogelijk. Als er een lijn ondergronds moet worden gebracht, dan zal het dus gaan om een 110- of 150kV-lijn. Per 1 januari 2019 heeft de regering de verkabelings- en verplaatsingsregeling heeft ingesteld. Op grond daarvan kunnen gemeenten en provincies delen van het hoogspanningsnet, die door de minister zijn aangewezen, laten verkabelen of verplaatsen tegen gereduceerde kosten. In totaal gaat het om ca. 135 km bestaande, bovengrondse hoogspanningslijn. De regering gaat er van uit dat daarmee al ruim voldoende hoogspanningslijnen ondergronds zullen worden gebracht om aan het uitruilbeginsel te voldoen. De specifieke invulling van het uitruilbeginsel is daarom niet verder uitgewerkt.

Infrastructuur voor elektriciteitstransport gaat over het algemeen zeer lang mee; masten kunnen in technische zin wel meer dan honderd jaar mee, ook vanwege het goede onderhoud van TenneT. Hierdoor zijn er beperkt mogelijkheden om dit te combineren met reconstructiewerkzaamheden. 

Wilt u meer weten of vragen over reconstructies? Neem dan contact op met TenneT via reconstructies(at)tennet.eu.