Skip to content

Zuidplaspolder

TenneT en de regionale netbeheerders Liander en Stedin bouwen een nieuw hoogspanningsstation in de Zuidplaspolder. Om dit station te kunnen voeden, bouwt TenneT ook een nieuw 150kV station naast het bestaande hoogspanningsstation Bleiswijk.


Locatie
Zuid Holland
Type
Nieuw transformatorstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  Büttel Konverterstation (2)

  Over het project

  Vergroten capaciteit.

  Op dit moment heeft het elektriciteitsnet in deze regio onvoldoende capaciteit om aan alle aanvragen van bestaande en nieuwe klanten te voldoen. Bestaande klanten kunnen niet groeien in hun capaciteit. Nieuw te ontwikkelen woonwijken, bedrijven en zonneparken in de regio kunnen niet worden aangesloten als we het elektriciteitsnet niet uitbreiden. Samen met de gemeente Zuidplas maken Liander, Stedin en TenneT de overgang naar een duurzame energievoorziening in deze regio mogelijk. Met dit nieuwe station garanderen we in de toekomst de elektriciteitsvoorziening in Zevenhuizen, Waddinxveen, Lansingerland, Zoetermeer en Gouda.

  TenneT, Stedin en Liander realiseren samen met de gemeente Zuidplas een nieuw 150-20kV hoogspanningsstation vlakbij Zevenhuizen in de Zuidplaspolder. Daarnaast bouwt TenneT bij het 380kV station Bleiswijk een nieuw 150kV station. Tussen Bleiswijk en het nieuwe hoogspanningsstation Zevenhuizen/Zuidplaspolder leggen we een nieuwe, ondergrondse hoogspanningsverbinding aan. Die verbinding bestaat uit drie kabelcircuits. 

  Stedin en Liander voeden vanuit het nieuwe station Zevenhuizen/Zuidplaspolder diverse onderstations in de regio. Daarvoor leggen de regionale netbeheerders nieuwe ondergrondse kabels aan.

  • Project timeline

  • Planning hoogspanningsstation

   • 2021: Begin juli vaststellen bestemmingsplan hoogspanningsstation
   • 2022: start bouw station
   • 2025: Q2 opleveren hoogspanningsstation Zevenhuizen-Zuidplaspolder
  • Globale planning voor het nieuwe kabeltracé

   • Zomer en najaar 2021:
    • Keuze voorkeursvariant en verder uitwerken voorkeursvariant.
    •  Informatiebijeenkomst
    •  Start bestemmingsplanprocedure
   • Begin 2022
    • Vaststellen bestemmingsplan
   • 2022 tot 2024
    • Vanaf Q2 2022: Voorbereiding en realisatie werkzaamheden kabel

  Nieuws

  10 juni 2022

  Werkzaamheden nieuw hoogspanningsstation Zevenhuizen van start

  Maandag 13 juni starten TenneT, Stedin en Liander, beheerders van het elektriciteitsnet, met de eerste werkzaamheden voor het hoogspanningsstation aan de N219 in Zevenhuizen. De aannemer (SC&M) hoogt de grond op waarop het hoogspanningsstation moet komen. 

  Aanbrengen van zand: veel vrachtverkeer op N219

  Het terrein wordt opgehoogd met zand. Daarvoor rijden de komende weken dagelijks vele vrachtwagens met zand over de N219. Om het verkeer en omwonenden zo min mogelijk tot hinder te zijn, is een aparte op- en afrit aangelegd. Ter hoogte van het werkterrein is de verkeerssituatie aangepast en de maximum snelheid verlaagd naar 50km per uur. De planning is dat de eerste grondlaag voor de zomervakantie klaar is. Meteen na de bouwvak start de aannemer met het aanbrengen van tweede zandlaag. Daarna kan de grond een paar maanden ‘inklinken’ en start de daadwerkelijke bouw van het hoogspanningsstation medio 2023. 

  Projectvideo Zuidplaspolder

  https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-07/Video%20still%20projectfilm%20station%20Zuidplaspolder.PNG

  Veelgestelde vragen

  Samen met de provincie Zuid Holland, gemeente Zuidsplas en omliggende gemeenten hebben de netbeheerders gezocht naar de beste plek voor een hoogspanningsstation. Deze locatie is gevonden vlakbij de kassen, de snelweg en de provinciale weg in de Zuidplaspolder. De locatie is groot genoeg om een station te bouwen en ligt buiten de bebouwde kom. 

  Het nieuwe 150kV station Bleiswijk vormt de koppeling tussen het 380kV hoogspanningsnet en het nieuwe 150kV station Zevenhuizen. Via het 150kV station Bleiswijk wordt het 150kV station Zevenhuizen gevoed.

  We leggen drie aansluitingen aan vanuit het 150kV station Bleiswijk naar het 150kV station Zevenhuizen. Deze komen parallel aan elkaar te liggen en vormen samen de hoogspanningsverbinding Bleiswijk – Zevenhuizen. Hiermee kunnen we het benodigde vermogen leveren in de toekomst.

  Elektrische en magnetische velden ontstaan overal waar elektriciteit wordt opgewekt, vervoerd en gebruikt. Dat geldt dus zowel voor alle elektriciteit in huis als bijvoorbeeld voor hoogspanningsleidingen daarbuiten. In het dagelijks leven komen elektrische en magnetische velden vaak samen voor. Bij bovengrondse hoogspanningslijnen, maar ook bij ondergrondse elektriciteitskabels en elektrische apparaten in huis (de mixer, de radio, de stofzuiger, de magnetron, de elektrische wekker).

  Elektrische velden zijn er als er spanning staat op kabels en apparatuur. Magnetische velden zijn er alleen als er daadwerkelijk stroom wordt gebruikt en er dus sprake is van transport van elektriciteit. Dit betekent dat zowel het transformatorstation als de hoogspanningslijnen elektrische en magnetische velden hebben. Deze voldoen aan de door de overheid wettelijke grenzen gesteld. Kijk hier voor meer informatie op onze site over elektrische en magnetische velden.

  Nieuwe hoogspanningsverbindingen

  Voor nieuwe situaties bij bovengrondse hoogspanningsverbindingen adviseert het ministerie te voorkomen dat kinderen langdurig verblijven in een zone waarbij het magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (https://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen). Dit advies geldt niet voor ondergrondse hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations. Daarvoor geldt formeel de blootstellingslimiet van maximaal 100 microtesla uit de Europese Richtlijn 1999/519/EC. Deze limiet wordt op publiek toegankelijke plaatsen in Nederland nergens overschreden. Op dit moment verkent de minister of een verbreding van het voorzorgsbeleid naar andere bronnen in het elektriciteitsnetwerk wenselijk is. 

  Om ongerustheid bij omwonenden te voorkomen, heeft TenneT bij diverse ondergrondse verbindingen en hoogspanningsstations onderzoek uitgevoerd naar magneetvelden. Daaruit volgt dat mag worden aangenomen dat de contour van 0,4 microTesla (jaargemiddeld) voor ondergrondse verbindingen binnen 15 meter uit het hart van de hoogspanningsverbinding ligt en voor stations binnen 50 meter vanuit het hek rondom het station ligt. Met de bouw van het hoogspanningsstation Zevenhuizen-Zuidplaspolder blijven we binnen de 50 meter. En met de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Zevenhuizen blijven we (vanuit het hart gemeten) binnen de 15 meter. Als we naar deze contouren kijken, zien we dat binnen die afstanden geen woningen, crèches of kinderdagverblijven liggen waar kinderen langdurig zouden kunnen verblijven. Hierdoor ontstaat geen mogelijk gezondheidsrisico. 

  Uitgebreide informatie over elektromagnetische velden kunt u vinden op de website van het kennisplatform: www.kennisplatform.nl/hoogspanningslijnen-en-elektriciteitsnetwerk/

  Een hoogspanningsstation maakt geluid. TenneT plaatst twee compensatiespoelen die geluid produceren en Liander en Stedin plaatsen op hun deel transformatoren om de spanning te kunnen terugbrengen naar een lagere spanning. Voor het bestemmingsplan wordt een onafhankelijk geluidsonderzoek uitgevoerd. De bouw van het hoogspanningsstation voldoet aan de wettelijke normen. Het geluid van een hoogspanningsstation als deze gaat voor een deel op in omgevingsgeluid. Denk aan het geluid van autoverkeer op omliggende wegen en de snelweg. 

  Contact

  TenneT logo

  Service Center Nederland

  Voor vragen over het project.

  Foto Sandra van Vreeswijk

  Sandra van Vreeswijk

  Woordvoerder project

  Regio