Skip to content

Zierikzee - Halsteren 150kV

TenneT gaat een nieuw 380/150/20 kV hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Halsteren. Deze sluiten we met een ondergrondse kabel aan op een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation nabij Zierikzee. Zo verbinden we Schouwen-Duiveland met het bestaande landelijke hoogspanningsnet én ontstaat er ook in West-Brabant en Tholen ruimte voor groei van duurzame initiatieven.


Locatie
Zeeland
Type
Nieuwe verbinding
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • ondergronds 150 kV
 • 150 kV
Colleagues at work preparing high voltage cables

Over het project

Uitbreiding capaciteit voor aansluiting nieuwe duurzame initiatieven

Op Schouwen-Duiveland en Tholen zit het 50 kV-energienet van de regionale netbeheerder Stedin vol. Er kunnen daardoor geen nieuwe, duurzame initiatieven worden aangesloten. Tegelijkertijd lopen ook de regionale energiewegen van Enexis in West-Brabant vol. Ook daar bereikt het netwerk het maximum van de transportcapaciteit.

Om het elektriciteitsnet in de regio te versterken, bouwt TenneT twee nieuwe hoogspanningsstations: bij Zierikzee en Halsteren. We verbinden de stations met elkaar door middel van een ondergrondse 150 kV-kabel. Door de werkzaamheden en de aanpassingen maken we een zogenaamde 150 kV-ring in de elektriciteitsinfrastructuur en een koppeling met het landelijke 380 kV-net. Het net in de regio wordt daardoor minder storingsgevoelig. Én de capaciteit breidt fors uit, waardoor we weer nieuwe duurzame initiatieven kunnen aansluiten.

 • Planning

 • Najaar 2022

  Nadere uitwerking voorkeurstracé

  Gesprekken met belanghebbenden, zoals grondeigenaren.

 • Najaar 2023

  Start ruimtelijke procedure

 • 2025

  Start aanleg

 • 2026

  Netversterking gereed

Het kabeltracé

Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 110 kV tot 150 kV worden steeds vaker ondergronds aangelegd. Zo ook de 150 kV-verbinding tussen de nieuwe stations bij Halsteren en Zierikzee. De verbinding wordt deels aangelegd met boringen en deels met open ontgravingen. Boringen worden toegepast op locaties waar de beschikbare ruimte beperkt is, of bij de kruising van (water)wegen, bebouwing en natuurgebieden.

Het tracé van de kabelverbinding is inmiddels uitgewerkt, in samenspraak met de perceeleigenaren. Bij de uitwerking is rekening gehouden met technische randvoorwaarden, de eisen en voorwaarden van de waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat. Ook is gekeken naar de consequenties voor de omgeving. Uitgangspunt is dat de grondeigenaren en grondgebruikers zo weinig mogelijk overlast ervaren bij de aanleg en na de aanleg niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering.
 

Sloebos Borssele

Projectatlas

In onze projectatlas vindt u een tracékaart met daarop het kabeltracé tussen Zierikzee en Halsteren. U kunt op de kaart uw suggestie, vraag of zorg achterlaten. Dat doet u door bovenaan op de knop ‘Stel een vraag’ te klikken en vervolgens een pointer te plaatsen op de locatie waarover uw reactie gaat. Uw reactie wordt binnen 10 werkdagen beantwoord en gepubliceerd op de vraag en antwoord kaart.

Stel uw vraag over dit project

Nieuws

Uitspraak bouwvrijstelling stikstofdepositie (9 december 2022)

Woensdag 2 november 2022 heeft de Raad van State geoordeeld dat de generieke bouwvrijstelling die we in Nederland hanteerden voor tijdelijke stikstofuitstoot tijdens een bouwfase, niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. We vallen daarom terug op de spelregels die golden voordat de bouwvrijstelling in werking trad. Dit betekent dat per project moet worden onderzocht wat de gevolgen zijn van stikstofuitstoot in de bouwfase voor beschermde natuurgebieden. Duidelijk is dat het waarschijnlijk grote invloed zal hebben op de planning van de energie infrastructuurprojecten die noodzakelijk zijn voor het welslagen van de energietransitie. De exacte gevolgen van de uitspraak voor dit project worden nu nader bekeken.

Kabeltracé nader uitgewerkt (29 juli 2022)

29 juli 2022 – De afgelopen twee maanden is het 150 kV-kabeltracé tussen de hoogspanningsstations Halsteren en Zierikzee in overleg met de grondeigenaren geoptimaliseerd. Hiervoor organiseerden we groepsgesprekken met de grondeigenaren en grondgebruikers. In totaal vonden er 8 gesprekken plaats, 6 op Tholen en 2 op Schouwen-Duiveland. In de gesprekken is uitgelegd wat de impact is van de kabel en de werkzaamheden en hoe de aanleg plaatsvindt. Ook was er ruimte om te reageren op het kabeltracé en aandachtspunten mee te geven. Het leverde zinvolle informatie op en een aantal waardevolle verbetervoorstellen waardoor we verbeteringen hebben kunnen doorvoeren. 

Op 7 juli en 12 juli heeft TenneT op verzoek van de grondeigenaren een terugkoppeling gegeven. Daarin lichtten we toe wat er met de input van de grondeigenaren in de groepsgesprekken is gedaan. Ook daaruit kwamen weer reacties, die opnieuw tot een verbetering van het tracé hebben geleid. Het geoptimaliseerde tracé is terug zien in de ProjectAtlas.  TenneT is erg blij met de bijdrage van de grondeigenaren. Het heeft winst opgeleverd voor TenneT in de vorm van een slimmer tracé; korter en met minder boringen. Maar bovenal heeft het ook voor veel grondeigenaren geleid tot een verbetering. Zodra de aannemer bekend is, komen we weer bij elkaar. Op dat moment gaan we ook afspraken maken over de zakelijk recht overeenkomst. Voordat het zover is, vinden er eerst nog veld- en bodemonderzoeken plaats. Daarvoor vragen we altijd om toestemming om het perceel te mogen betreden. De grondeigenaren ontvangen hierover eind augustus een brief.

Video

Zo bouwt TenneT een nieuwe 150-kV verbinding ondergronds

Video

Digitale informatiebijeenkomst voor perceeleigenaren (januari 2022)

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-10/Thumbnail%20digitale%20informatiebijeenkomst%20netversterking%20Schouwen-Duiveland%20januari%202022.jpg

FAQ

De meestgestelde vragen

De laatste jaren is er een sterke toename van duurzame initiatieven, mede vanwege interessante subsidieregelingen. Er is daardoor in korte tijd veel meer elektriciteit op het net gekomen. Sneller dan vooraf was voorzien. Duurzame initiatieven kunnen vrij snel gerealiseerd worden. De aanleg van nieuwe net- infrastructuur duurt echter veel langer en heeft lange doorloopperiodes. De snelle stijging van het aanbod aan elektriciteit is daardoor lastig bij te benen.

De 150 kV-hoogspanningsverbinding die we aanleggen tussen de nieuwe hoogspanningsstations bij Zierikzee en Halsteren, komt volledig onder de grond te liggen. Het hoogspanningsstation bij Halsteren wordt aangesloten op de bestaande bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding die daar door de polder loopt. Hiervoor is wel een korte, nieuwe bovengrondse verbinding nodig van circa 1 kilometer lang.

TenneT voert een nulmeting uit naar de zoetwaterhuishouding en voorspelt en monitort het effect van de aanleg van de kabel op de zoetwaterhuishouding. Als uit het onderzoek blijkt dat er kans is op verzilting, dan neemt TenneT maatregelen om verzilting te voorkomen.

Download hier een uitgebreide PDF met veel gestelde vragen over de aanleg van de 150 kV-kabel tussen Zierikzee en Halsteren.

Contact

TenneT logo

Projectteam Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen & omgeving Bergen op Zoom

Voor algemene vragen over het project

Foto Sander de Schepper

Sander de Schepper

Woordvoerder project

Regio Zuid-West

TenneT logo

Matti Baggerman

Omgevingsmanager