Skip to content

Vierverlaten - Ens 380 kV

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT onderzoeken de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten (bij Groningen) en Ens (Noordoostpolder).


Locatie
Groningen
Type
Nieuwe verbinding
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • 380 kV-verbinding
Onshore NL Vierverlaten Ens Man Collega in Mast

Over het project

TenneT bereidt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding voor tussen Vierverlaten (Groningen) en Ens (Noordoostpolder). Deze plannen worden gemaakt omdat via de Eemshaven steeds meer (duurzame) elektriciteit, onder andere van windparken op zee, Nederland binnenkomt. Daarnaast neemt door de energietransitie het verbruik van elektriciteit toe door elektrificatie van huishoudens, industrie en auto’s. Dat vraagt steeds meer van onze elektriciteitsnetten. Voorzien wordt dat het huidige 220 kV-netwerk omstreeks 2030 te weinig capaciteit heeft om elektriciteit vanaf Vierverlaten naar Ens te transporteren.

 

Bekijk ook de video over het project

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-04/Video%20Vierverlaten%20Ens.JPG
 • Planning

 • 2022

  Voornemen en participatieplan

 • 2023-2024

  Voorbereidingen, onderzoeken en het vaststellen van een voorkeurstracé.

 • 2027-2028

  Projectbesluit door ministers van Economische zaken en Binnenlandse Zaken.

 • Omstreeks 2030

  Realisatie

Nieuws

Nieuwsbrief maart 2023

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het project. De eerstvolgende mijlpaal is de publicatie van het onderzoeksplan, de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau met de Kansrijke Alternatieven. Bekijk de nieuwsbrief van 1 maart.

17 november 2022

Online toelichting op plannen voor nieuwe hoogspanningverbinding

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT gaan de aanleg verkennen van een nieuwe 380kV-stroomverbinding tussen hoogspanningsstations in Groningen (Vierverlaten) en de Noordoostpolder (Ens.) Donderdag 1 december 2022 is online een informatiebijeenkomst (19-20 uur). Medewerkers van ministerie en TenneT lichten dan de plannen toe en zitten klaar om vragen te beantwoorden.

Voor het online informatie-uur is aanmelden vereist. Dat kan met een formulier dat te vinden is op www.rvo.nl/vierverlaten-ens.

De nieuwe verbinding is nodig voor de energietransitie en om toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet, te voorkomen. De komende jaren neemt het duurzaam opwekken van elektriciteit nog fors toe. Datzelfde geldt voor de vraag naar elektriciteit van huishoudens en bedrijven. De verbinding is ook nodig voor meer internationaal stroomtransport van en naar Duitsland en de rest van Europa. En ze zorgt voor meer ruimte op onderliggende netten.

In het nieuws

Formele stappen

Voordat de plannen voor een nieuwe verbinding definitief zijn, doorlopen we een aantal procedures. Het begin is de aankondiging van de plannen, de procedures eindigen met een definitief tracé. Dat is het startsein om te beginnen met de bouw.

 1. Aankondiging van de nieuwe verbinding en een voorstel voor de participatie
 2. Onderzoek naar welke alternatieven mogelijk zijn binnen het zoekgebied
 3. Uitwerking van de alternatieven om tot een voorkeursalternatief te komen
 4. Uitwerken van het voorkeursalternatief om tot een definitief tracé te komen

Bij deze stappen nodigen wij u uit om mee te denken en te praten om tot een goed tracé te komen. We willen in gesprek zijn en iedereen op de hoogte houden over waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

Meer informatie vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Mensen op Participatie ontwerpatelier

Wat nu: verkenning gebied

De zoektocht naar het definitieve tracé begint met een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD staat welke alternatieven ministerie en TenneT gaan bekijken en hoe die beoordeeld gaan worden om te komen tot een voorkeurstracé. Wat zijn de effecten op het milieu en de omgeving? Dit onderzoeken ze in een milieueffectrapportage (m.e.r.). Naast de milieu- en omgevingsaspecten spelen bij deze beoordeling ook technische aspecten, kosten en toekomstvastheid een rol.

Ministerie en TenneT nodigen u uit uw aandachtspunten en ideeën met ons te delen. Deze nemen ze dan mee bij het bepalen van tracéalternatieven.

Zoekgebied met mogelijke tracé alternatieven voor hoogspanningsverbinding Vierverlaten Ens

Zoekgebied met mogelijke tracé-alternatieven voor hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens

TenneT employees working on Vierverlaten-Ens

Nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Veelgestelde vragen

Uit berekeningen van TenneT zelf en van bureau Berenschot blijkt dat tussen in het hoogspanningsnet tussen Vierverlaten en Ens omstreeks 2030 een capaciteitsknelpunt ontstaat.

Acht jaar geleden zijn de voorbereidingen voor een nieuwe verbinding tussen Eemshaven en Ens aangepast vanwege de marktontwikkelingen. De plannen voor een 380 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten gingen door, volgend jaar neemt TenneT deze in gebruik. Tussen Ens en Diemen is de capaciteit van de bestaande verbinding afgelopen paar jaar vergroot.

Maar met de uitvoering van Klimaatakkoord, en de snelheid van de energietransitie als geheel, is verdere netuitbreiding (meer transportcapaciteit) onvermijdelijk geworden.

Voorlopig is er ‘buiten’ niets te zien van de plannen, wel zijn er regelmatig informatiebijeenkomsten waar u kunt langsgaan om zo op de hoogte te blijven van het project. Of u uiteindelijk iets gaat merken van de aanleg en de verbinding, hangt af van waar u woont en werkt en waar de nieuwe verbinding wordt aangelegd.

Één van de uitgangspunten voor dit project is (nieuwe) doorsnijdingen van het landschap zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan door de nieuwe hoogspanningsverbinding aan te leggen langs bestaande hoogspanningsverbindingen of langs bestaande hoofdinfrastructuur zoals snelwegen en spoorwegen. Er zijn hierbij een aantal verschillende toepassingsmogelijkheden. Welke dat zijn vindt u op onderstaande afbeelding.

Zoekgebied met mogelijke tracé alternatieven voor hoogspanningsverbinding Vierverlaten Ens

De nieuwe hoogspanningsverbinding wordt in principe bovengronds aangelegd. Tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, en alleen als dit vanuit oogpunt van leveringszekerheid verantwoord is en dan over kortere trajecten. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft daarnaast nog als voorwaarde dat de maatschappelijke meerwaarde van ondergrondse aanleg duidelijk is en de kosten verantwoord.

 

380 kV-verbindingen kunnen bijdragen aan het ontlasten van regionale netten. Maar het 380 kV-net is een (hoofd)transportnet en dus niet primair bedoeld om het onderliggende hoogspanningsnet te ontlasten. Er zijn geen zonneparken (of windparken) op aangesloten bijvoorbeeld. Uitbreiding met een nieuwe 380kV-verbinding zorgt voor een (meer) robuust en stabiel onderliggend netwerk. Hierdoor kan het onderliggende regionale net meer elektriciteit distribueren. Zo ontstaat er meer ruimte op de regionale netten voor nieuwe aansluitingen (meer aansluitcapaciteit).

Bij elektriciteitstransport is sprake van magnetische velden. Mogelijke gezondheidseffecten worden o.a. door de RIVM en Gezondheidsraad onderzocht. Zij adviseren over beleid en richtlijnen. TenneT houdt zich daar aan. Bij nieuwe verbindingen gelden er eisen aan zowel het traceren als bij technisch ontwerp om de invloed van magneetvelden zo klein mogelijk te houden. https://www.tennet.eu/nl/magneetvelden-en-gezondheid

 

Bij elke verbinding die wij bouwen, hebben we oog voor de natuur, het milieu, het landschap en de mensen die in het gebied wonen en werken. Wij proberen de impact van een nieuwe hoogspanningsverbinding te beperken en onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden om de nieuwe verbinding zo goed mogelijk te laten aansluiten op andere functies in het gebied. Ook zoeken wij naar kansen om de natuur te versterken. Tijdens onze informatiebijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek om met u van gedachten te wisselen. Want niemand kent het gebied zo goed als de mensen die er zelf wonen en werken.

Contact

Zoekgebied met mogelijke tracé alternatieven voor hoogspanningsverbinding Vierverlaten Ens

Vierverlaten - Ens

Voor vragen en informatie over het project