Skip to content

Versterken 150 kV-net Boxmeer-Venray

Tussen de hoogspanningsstations Boxmeer en Venray komt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding. Dit is nodig om de betrouwbaarheid en de leveringszekerheid van energie in de provincie Limburg te blijven garanderen.


Locatie
Noord-Brabant
Type
Netversterking
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Netversterking
 • 150 kV
Onshore project NL ondergrondse kabels verbinding Randstad

Over het project

Garanderen leveringszekerheid regio Limburg

Omdat er in de regio Limburg steeds meer elektriciteit wordt verbruikt (denk aan elektrische auto's) én er steeds meer opgewekte energie (wind- en zonne- parken) wordt terug geleverd aan ons elektriciteitsnet, moet ons net worden uitgebreid en vernieuwd. Het huidige boven- en ondergrondse

150 kV-netwerk in Limburg kan het toenemende transport van elektriciteit niet volledig aan. Om de leveringszekerheid van elektriciteit voor de regio Limburg te garanderen werkt TenneT daarom aan een oplossing voor dit knelpunt.

TenneT onderzoekt trace-alternatieven voor de ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations Boxmeer en Venray. Lengte is circa 12 tot 15 kilometer. De verbinding zal bestaan uit twee circuits, die ieder bestaan uit een drietal kabels, aangelegd op een diepte van minimaal 1,20 meter. Deze worden aangebracht via een open ontgraving en/of met een boring. 

 • Planning

 • Najaar 2020 - Najaar 2021

  • Tracéstudie
  • Opstellen zoekgebied met 3 mogelijke corridors
  • Participatie: afstemming tracé-mogelijkheden in de corridors met belanghebbenden
  • Onderzoeken (als archeologie, ecologie, grondonderzoek, milieu)
  • Najaar 2021 is een definitief voorkeurstracé bekend
 • Vervolg

  • Bestemmingsplanprocedure
  • Gesprekken met rechthebbenden voor het afsluiten van een Zakelijk Recht Overeenkomst
  • Start werkzaamheden; aanleg van de nieuwe, ondergrondse kabel
  • Nieuwe kabel gereed en in gebruik

Nieuws

14 november 2022

Twee kabel circuits ondergrondse kabelverbinding Boxmeer-Venray

Op 14 november heeft TenneT een bijeenkomst georganiseerd voor alle perceeleigenaren op het voorgenomen ondergrondse kabel tracé Boxmeer-Venray. Aanleiding hiervoor was het besluit om het tracé uit te breiden van één naar twee kabelcircuits. De avond was druk bezocht en we kijken terug op een geslaagde informatiebijeenkomst.

Het besluit heeft alles te maken met de huidige ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. Samen gebruiken we steeds meer elektriciteit en deze vraag zal in de toekomst ook alleen maar blijven toenemen. Zo zien we een zeer snelle ontwikkeling van het aantal warmtepompen, laadpalen, nieuwe bedrijven en woningen en de verduurzamingsinitiatieven van de industrie. Dit heeft geleid tot een explosief stijgende vraag naar transportcapaciteit van het elektriciteitsnet. Ter illustratie: de laatste maanden is er in Noord-Brabant en Limburg voor ruim 800 megawatt aan nieuwe verzoeken bijgekomen, vergelijkbaar met vier keer het vermogen van de stad Den Bosch. Deze ontwikkelingen zijn ook de reden dat TenneT opnieuw heeft gekeken naar de huidige plannen voor uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk.

Voorbereiden op toekomst
Eén van de oplossingen die moet gaan bijdragen het elektriciteitsnetwerk voor te bereiden op de toekomstige vraag, is het leggen van een ondergrondse 150kV kabelverbinding tussen Boxmeer-Venray. TenneT had eerder beoogd één kabel circuit aan te leggen, dit zullen echter twee circuits gaan worden. Deze aanpassing heeft een relatief kleine impact op de omgeving en zorgt voor een noodzakelijk bijdrage aan de uitbreiding van de capaciteit op het netwerk. Bovendien hoeft er op deze manier in de toekomst geen extra kabelverbinding te worden aangelegd, waardoor we in de komende jaren niet nogmaals werkzaamheden hoeven uit te voeren met alle impact op de omgeving van dien.

16 juni 2022

Schouw met drone op 20 en 21 juni

In opdracht van TenneT voert een ingenieursbureau enkele drone vluchten uit op 20 en 21 juni voor het kabelproject tussen de stations Venray en Boxmeer. De vluchten vinden plaats in het kader van de veld- en bodemonderzoeken die op dit moment plaatsenvinden op het beoogde kabeltracé. Deze onderzoeken zijn nodig voor de technische uitwerking van het kabelproject alsmede voor het bestemmingsplan. 

Projectvideo's

Bekijk de uitlegvideo's over het project.

 • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Onshore%20project%20NL%20video%20Thijs%20en%20Saskia%20-%20grondzaken%20en%20bodemonderzoeken.PNG

  Thijs en Saskia – grondzaken en bodemonderzoeken

 • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Onshore%20project%20NL%20video%20Rachel%20Dusee%20grondzaken.PNG

  Rachel Dusée vertelt over ruimtelijke procedure voor project Versterken 150 kV-net Boxmeer - Venray.

Veelgestelde vragen

Dat is nog niet bekend. TenneT voert momenteel een tracéstudie uit voor dit project. Er is een zoekgebied aangewezen en er zijn 3 corridors bepaald waarbinnen tracé-alternatieven voor de ondergrondse kabel worden bekeken. TenneT betrekt de omgeving binnen de 3 corridors bij het bepalen van de mogelijke ligging van de ondergrondse kabel. 

Eind 2021 neemt TenneT een besluit, in overleg met de gemeenten, over het voorkeursalternatief. Deze voorkeur is gebaseerd op onder andere omgevingsaspecten, technische uitvoerbaarheid, veiligheid, leveringszekerheid, milieu, toekomstvastheid, kosten en de relatie tot de omgeving. Dit voorkeursalternatief zal een strook zijn van 40 meter breed. Aan de hand van nader onderzoek en gesprekken met belanghebbenden, zoals grondeigenaren en omwonenden wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een gedetailleerd tracé ontwerp. 

Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan zowel omgevingsaspecten, veiligheid, milieu, grondgebruik, technische haalbaarheid en kosten. Denk hierbij aan bebouwing, beschermde dier- en plantensoorten, grondwater, waterkeringen, natuurgebieden, landschap, archeologie, bodem, andere kabels en leidingen en externe veiligheid. Tevens wordt zo veel als mogelijk rekening houden met de input van belanghebbenden, zoals omwonenden. 

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.