Skip to content

Venray - Bergen

Tussen de hoogspanningsstations Venray en Energielandgoed Wells Meer in Bergen komt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding. Dit is nodig om de duurzame energie die straks wordt opgewekt op het Energielandgoed optimaal te benutten en te transporteren.


Locatie
Limburg
Type
Netuitbreiding
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • ondergronds 150 kV
Onshore project NL Tilburg verkabeling ondergronds

Over het project

In de gemeente Bergen zijn vergevorderde plannen voor het opwekken van duurzame energie door zonnevelden en windturbines. Dit gaat plaatsvinden op Energielandgoed Wells Meer: een gebied van ruim 400 hectare, waar naast de opwekking van duurzame energie, ook veel aandacht is voor bestaande en nieuwe natuur. Om de duurzame energie die straks wordt opgewekt optimaal te benutten, gaan Enexis en TenneT samen een hoogspanningsstation bouwen op het Energielandgoed Wellsmeer. In opdracht van Enexis gaat TenneT dit station aansluiten op het landelijke hoogspanningsnet.

TenneT onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor de realisatie van een nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen het nieuwe hoogspanningsstation Wells Meer en het hoogspanningsstation in Venray op de locatie Keizersveld. Deze kabelverbinding zal bestaan uit twee kabelcircuits. De kabels worden deels aangebracht via een open ontgraving en deels via een ondergrondse boring.

Om te komen tot een optimaal tracé voor de ondergrondse verbinding, is een zoekgebied vastgesteld, waarbinnen de verbinding zal komen te liggen. Het zoekgebied bestaat uit een strook tussen de 850 een 500 meter breed. Deze is gelegen tussen het toekomstige Energielandgoed Wells Meer en het hoogspanningsstation in Venray.  Binnen dit zoekgebied gaan we de opties om het definitieve voorkeurstracé te ontwikkelen de komende tijd nader onderzoeken. Hierbij kijken we onder meer naar de effecten op de omgeving, de technische aspecten en de belangen van de omgeving. Het zoekgebied is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Bergen en Venray. 

 • Planning

 • 2021 - zomer 2022

  • Tracéstudie (afgerond)
  • Opstellen zoekgebied (afgerond)
  • Participatie: afstemming tracé-mogelijkheden in zoekgebied met belanghebbenden
  • Informeren grondeigenaren en gebruikers waar de veld en bodemonderzoeken plaatsvinden
  • Onderzoeken als archeologie, ecologie, grondonderzoek en milieu. 
  • Zomer 2022 is een definitief voorkeurstracé bekend

Nieuws

24-11-2022

Belangrijke uitspraak van de Raad van State 

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, heeft de Raad van State op 2 november jl. een belangrijke uitspraak gedaan in de rechtszaak over het project Porthos. In haar uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld dat de sinds 2021 geldende  bouwvrijstelling van de natuurvergunningplicht voor de gevolgen van stikstofneerslag op waardevolle natuur niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Hiermee is de bouwvrijstelling van tafel en wordt nu terug gegrepen op de spelregels die golden voordat de bouwvrijstelling in werking trad. Dit betekent dat voor afzonderlijke projecten de effecten van bouw- en aanlegactiviteiten op Natura 2000 gebieden weer in beeld moeten worden gebracht, en mogelijk natuurvergunningen nodig zijn voor de uitvoering van een project.

Vertraging project
De uitspraak van de Raad van State heeft grote gevolgen voor veel projecten in Nederland, en dus ook voor de projecten van TenneT. Voor het project voor de ondergrondse 150 kV kabelverbinding tussen Wellsmeer en Venray heeft de uitspraak ook mogelijk consequenties. 

De komende periode onderzoeken wij de consequenties van de uitspraak voor het project. Om dit zorgvuldig te doen, hebben wij meer tijd nodig. Dit betekent dat wij momenteel niet verder gaan met het uitwerken van het tracé voor de kabelverbinding. Wij gaan hier pas mee verder als de gevolgen van de uitspraak en de vervolgstappen die wij moeten nemen, duidelijk zijn. Zodra wij dit in beeld hebben gebracht, zullen wij u informeren over het vervolgproces. Wij gaan ervan uit dat wij hiervoor enkele maanden de tijd nodig hebben. 

Maart 2022

TenneT organiseert ontwerpateliers

Op 18 en 19 mei organiseert TenneT de zogenoemde Ontwerpateliers voor de aanleg van de ondergrondse kabelverbinding.

Op 22 februari 2022 hebben we de omgeving tijdens een online informatiebijeenkomst geïnformeerd over de plannen van TenneT voor een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding. In de afgelopen weken heeft TenneT meerdere vragen, waardevolle opmerkingen en aandachtspunten voor het zoekgebied ontvangen. Wij hebben deze inbreng bijzonder op prijs gesteld. Aan de hand van deze reacties en een zorgvuldige afweging van omgevingseffecten (zoals landschap, natuur, bewoning en ruimtegebruik), techniek en kosten hebben we het zoekgebied verder geoptimaliseerd.

Graag informeren wij de omgeving over de vervolgstappen in het ontwerpproces en nodigen we hen uit voor het bijwonen van één van de ontwerpateliers die we organiseren. Doel van deze ontwerpateliers is om in gesprek met de omgeving het zoekgebied terug te brengen naar een strook van ongeveer 17 meter breed. Daarnaast bieden we tijdens de ontwerpateliers graag de mogelijkheid in gesprek te gaan met onze experts, over eventuele vragen die men heeft.

Omwonenden ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Bekijk het geoptimaliseerde zoekgebied 

TenneT voert momenteel een tracéstudie uit voor dit project. Er is een zoekgebied aangewezen, waarbinnen de tracé-alternatieven voor de ondergrondse kabel worden bekeken. TenneT betrekt de omgeving bij het bepalen van de mogelijke ligging van de ondergrondse kabel binnen dit zoekgebied.

Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan zowel de omgeving, veiligheid, milieu, grondgebruik, technische haalbaarheid en kosten. Denk hierbij aan bebouwing, beschermde dier- en plantensoorten, grondwater, waterkeringen, natuurgebieden, landschap, archeologie, bodem, andere kabels en leidingen en externe veiligheid. Tevens wordt zo veel als mogelijk rekening houden met de input van belanghebbenden, zoals grondeigenaren, gebruikers van de gronden en omwonenden. 

Zo boort TenneT een ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding