Skip to content

Uitbreiding Breukelen-Kortrijk

We zitten middenin de in de energietransitie, de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Door windparken en zonnedaken maken fossiele brandstoffen steeds meer plaats voor duurzame vormen van energie. Dat heeft gevolgen voor het elektriciteitsnet.


Locatie
Utrecht
Type
Uitbreiding en aanpassing transformatorstation
Categorie
onshore
Status
preparation
Tags
 • 380/150 kV station
Biodiversiteit op stations. Vlinder (Bruin blauwtje) bij Maasbracht

Over dit project

We wekken niet alleen steeds meer duurzame energie op, maar we gebruiken ook steeds meer elektriciteit. Bijvoorbeeld door het groeiend aantal elektrische auto’s, warmtepompen en bedrijven die volledig overgaan op elektriciteit. De ontwikkelingen gaan sneller dan we hadden gedacht. En hier is ons elektriciteitsnet dus ook nog niet klaar voor. Daardoor ontstaan er ‘elektriciteitsopstoppingen’ bij de op- en afritten (de hoogspanningsstations) van het elektriciteitsnet. Dat heeft nadelige gevolgen voor bedrijven en instellingen die elektriciteit van windparken, zonneparken of -daken aan het net terug leveren. Deze problemen spelen ook in de provincie Utrecht. Daarom moet het elektriciteitsnet uitgebreid worden. 

Uitbreiding hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk

Een van de grootste knelpunten in het elektriciteitsnet is het bestaande (380 kV) hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk. Die kan de huidige en toekomstige transportcapaciteit niet meer aan. De duurzaam opgewekte elektriciteit kunnen we niet meer vervoeren. Met als gevolg dat we geen bedrijven, woningen, maatschappelijke voorzieningen zoals scholen en verzorgingshuizen en ook zonneparken meer kunnen aansluiten op het hoogspanningsnet.

Wat moet er gebeuren?

Het bestaande hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk moet met drie extra transformatoren uitgebreid worden. De transformatoren zetten de hoogspanning om naar middenspanning, die vervolgens naar eindgebruikers van woningen, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen in de omgeving gaat. Daarnaast hebben we ook extra velden nodig, dat zijn de ‘grote stoppenkasten’ die er liggen. Dat betekent dat het hoogspanningsstation ongeveer drie keer groter wordt dan het huidige station.  

Er zijn vier locaties onderzocht, waar een nieuw hoogspanningsstation zou kunnen komen. Uitbreiding naast het bestaande station lijkt het meest kansrijk. Met name omdat er dan geen extra hoogspanningsmasten in de omgeving bijgeplaatst hoeven te worden. Maar dat ligt nog niet vast. Tot 1 mei 2023 kunnen nog ideeën/suggesties voor locaties aangedragen worden.

De uitbreiding van het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Bouw van de uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation.
 • Voorbereiding op de toekomstige ondergrondse kabelverbinding naar de stad Utrecht.
 • Realisatie van een goede landschappelijke inpassing, het inrichten van de omgeving

Participatie

TenneT, provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht willen de omgeving goed betrekken bij deze uitbreiding. Daarom is er een participatieplan gemaakt. Hier kan iedereen op reageren. Het participatieplan kunt u hieronder downloaden.

Met participatie bedoelen wij het betrekken en informeren van omwonenden, bedrijven, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties. Dat is belangrijk om tot een goede onderbouwing van de keuze voor de uitbreiding van het bestaande station te komen en het gebied vervolgens samen in te kunnen richten – de landschappelijke inpassing.

Iedereen kan informatie, suggesties en ideeën met ons delen, zoals:

 • Suggesties voor alternatieven voor de benodigde uitbreiding van de stationslocatie;
 • Aandachtspunten voor het onderzoek (waar moeten we zeker aandacht aan besteden);
 • Specifieke gebiedskennis en informatie over lokale en regionale ontwikkelingen;
 • Relevante belangen en issues, die spelen en stakeholders die betrokken moeten worden (zodat we een zo goed mogelijk beeld van de projectomgeving kunnen vormen).

Op 13-4-2023 is er een eerste inloopavond. Dan kunt u kennnismaken met het projectteam en meer informatie krijgen over de locatiekeuze, onderzoeken en procedures. De inloopavond over de uitbreiding van het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk is op 13 april tussen 19.00 en 21.00 uur in het van der Valk Hotel Breukelen.

Ideeën voor alternatieve routes

Het kan zijn dat er nog andere locaties denkbaar zijn, waar wij niet aan gedacht hebben. Die kunnen tot 1-5-2023 aangedragen worden. Er zijn een aantal uitgangspunten waar ze aan moeten voldoen.

 • Ontwerp moet technisch haalbaar en uitvoerbaar zijn;
 • De benodigde ruimte is circa 5-10 ha;
 • Zoveel mogelijk voorkomen van milieuhinder voor de omgeving (niet traceren in gebieden met hoge dichtheden aan gevoelige bestemmingen);
 • Uitbreiding moet zo dicht mogelijk bij de bestaande 380 kV verbindingen Krimpen-Diemen liggen;
 • Uitbreiding moet zo dicht mogelijk bij het bestaande transformatorstation liggen;
 • Vanaf de locatie van de uitbreiding moet een 150 kV verbinding gemaakt kunnen worden richting het nieuwe te realiseren hoogspanningsstation in Utrecht noord.

Nieuwe locaties kunnen via de projectatlas of via een mail naar breukelen-kortrijk@tennet.eu doorgegeven worden.

Alle locaties worden op dezelfde manier beoordeeld als de vier locaties die we al onderzocht hebben.

Op 11-5-2023 is er een inloopavond, waar de uiteindelijke voorkeurslocatie besproken wordt. Dan zijn alle ingebrachte locaties ook beoordeeld en is er een conclusie getrokken wat de beste plek is. Deze voorkeurslocatie wordt half mei aan de bestuurders van TenneT, provincie en gemeente voorgelegd. Dat gebeurt op basis van het locatieonderzoek en de locaties die nog zijn aangedragen de omgeving. 

Samenwerking overheden en TenneT

Provincie Utrecht, gemeente Stichtse Vecht en TenneT doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er voldoende elektriciteit in de regio is en blijft. Als we hier uitbreiden, is dat goed voor de provincie Utrecht én de rest van Nederland. De uitbreiding is daarnaast nodig om de transportcapaciteit van en naar de landelijke en regionale elektriciteitssnelweg in Utrecht te vergroten. Ook om er in de toekomst voor te zorgen dat iedereen in de provincie en daarbuiten elektriciteit heeft.

Provinciaal inpassingsplan

De uitbreiding past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Het project is van groot belang voor de hele regio. Daarom stelt de provincie Utrecht een provinciaal inpassingsplan op.  Op www.provincie-utrecht.nl leest u meer over de procedure.

Werkzaamheden in provincie Utrecht
Werkzaamheden TenneT in de provincie Utrecht
 • Planning

 • 5 april

  Bekendmaking OPIP

  Opstellen provinciaal inpassingsplan

 • 13 april

  Inloopavond in Van der Valk

  Over locatiekeuze, proces, locatieonderzoek, andere locaties aandragen

 • 1 mei

  Sluitingsdatum aandragen nieuwe locaties

  .

 • 11 mei

  Inloopavond

  Over de aangedragen locaties en afwegingen ervan door het projectteam. Bespreken voorkeurslocatie.

 • Half mei

  Keuze voorkeurslocatie

  .

 • april - mei

  Onderzoeken doen voor uitbreiding hoogspanningsstation

  .

 • 6 juni

  Werksessie landschappelijke inpassing

  Werksessie voor het inrichten van het gebied

 • datum volgt

  Terugkoppeling en vervolgwerksessie

  Terugkoppeling en vervolgwerksessie voor het inrichten van het gebied (landschappelijke inpassing)

 • datum volgt

  Terugkoppeling en vervolgwerksessie voor het inrichten van het gebied (landschappelijke inpassing)

  .

 • Juni - december

  Opstellen ontwerp provinciaal inpassingsplan

  .

 • December

  Vaststellen en terinzagelegging ontwerp- provinciaal inpassingsplan

  .

 • Januari - mei 2024

  Verdere uitwerking provinciaal inpassingsplan

  .

 • Mei - augustus 2024

  Besluitvorming voor het vaststellen en terinzagelegging provinciaal inpassingsplan

  .

 • Eind 2024

  Onherroepelijk provinciaal inpassingsplan

   (als er geen Raad van Stateprocedure is)

 • Q1 2025

  Aanvragen bouwvergunning

  .

 • Q3/Q4

  TenneT start met de bouw

  .

Projectatlas

De Projectatlas is een online kaart, die inzicht geeft in infrastructurele projecten. We zetten deze tool in om u te betrekken bij het gehele proces voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk. We zetten de Projectatlas in verschillende fases in. In eerste instantie om gebiedskennis op te halen uit de omgeving. Anderzijds om het plan en de ontwikkeling daarvan te presenteren.

Naar de Projectatlas van Breukelen - Kortrijk

Nieuws

25 mei

Werksessie inrichting gebied wordt verplaatst naar 6 juni

 

De werksessie op 25 mei, over de inrichting van het gebied rond het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk gaat niet door. Er zijn tijdens de informatieavond nog wat vragen gesteld die uitgezocht moesten worden. Dit heeft meer tijd nodig dan verwacht. De bestuurders willen deze antwoorden meenemen in de uiteindelijke afweging voor de locatiekeuze. De bestuurders nemen dinsdag 30 mei een besluit over de locatiekeuze.

De werksessie is nu gepland op 6 juni. 

19 mei 2023

Werksessies inrichting van de omgeving

Afgelopen donderdag 11 mei heeft ingenieurs- en adviesbureau Movares terugkoppeling gegeven over de locatiestudie naar de uitbreiding van het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk. In deze studie zijn zes mogelijke uitbreidingslocaties onderzocht, waarbij uitbreiding bij de huidige locatie van het bestaande hoogspanningsstation als meest gunstig naar voren kwam. Er zijn tijdens die avond nog verschillende vragen gesteld en zorgen geuit. De antwoorden op de vragen zullen op de website van TenneT geplaatst worden. Mocht u daarna toch nog vragen en zorgen hebben dan kunt u deze altijd aan ons stellen via onderstaand emailadres. Eind deze maand is de locatiekeuze definitief.

 

Inrichting van de omgeving

Het belang van een goede inrichting van het gebied is namelijk groot, zo is gebleken. Tijdens de informatieavond op 13 april en de terugkoppeling 11 mei zijn er ook zorgen geuit over de eerdere inpassing van het hoogspanningsstation. Daarom organiseren Movares en TenneT drie avonden om samen de direct omwonenden rond het huidige hoogspanningsstation en belangenverenigingen een plan te maken voor de inrichting van het gebied.

Begin juli 2023 is er weer een informatiemoment, met aandacht voor geluid, elektromagnetische velden en de eerste contouren van de inrichting van de omgeving. Mocht u mee willen denken over de inrichting, ondanks dat u geen uitnodiging heeft gehad, kunt u een mail sturen naar breukelen-kortrijk@tennet.eu.

 

4 mei 2023

Informatieavond start om 19 uur

Het stroomnet van Utrecht zit op slot. Belangrijkste knelpunt is het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk. TenneT is op zoek naar een locatie om het bestaande hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk uit te breiden. Er zijn vier locaties onderzocht, ingetekend op het bijgevoegde kaartje. Uitbreiding naast het bestaande hoogspanningsstation lijkt het meest kansrijk. In het locatieonderzoek worden de afwegingen uitgelegd. Tijdens een inloopavond op 13 april zijn zo’n 50 omwonenden langsgekomen om zich te laten informeren over de plannen. Om er zeker van te zijn dat TenneT geen opties over het hoofd ziet is de omgeving gevraagd of er nog alternatieve locaties zijn, waar niet aan gedacht is in het onderzoek. Mensen konden tot 1 mei 2023 locaties aandragen. Er zijn twee suggesties ingediend. Een ten noorden van Ruwiel, naast het bestaande 150kV station en een ten westen van de A2.

Informatieavond

Deze locaties worden nu onderzocht door Movares, het ingenieursbureau. Op 11 mei worden de resultaten gepresenteerd en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De inloop is vanaf 19 uur. Om 19.15 uur start de presentatie. Er is uiteraard voldoende tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over de resultaten van het onderzoek. Om 21 uur sluiten we af. De bijeenkomst is in het Van der Valk Hotel Breukelen.

Vervolg

Half mei wordt er een definitief besluit genomen over de locatiekeuze.

Daarna gaan we in drie sessies met de omgeving in gesprek over de inrichting van het gebied. De sessies zijn op 25 mei, 15 juni en 29 juni. Hier komen nog aparte uitnodigingen voor.

5 april 2023

Op 5 april 2023 maken de Provincie Utrecht en TenneT bekend dat ze een provinciaal inpassingsplan op gaan stellen voor de uitbreiding van hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk. TenneT moet het elektriciteitsnet uitbreiden, omdat de vraag naar elektriciteit alleen maar toeneemt. Die duurzaam opgewekte elektriciteit moet vervoerd worden en dat kan het huidige netwerk niet meer aan. Een belangrijk knelpunt is het bestaande hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk. Het is belangrijk dat de uitbreiding snel plaatsvindt, want anders kunnen woningen, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen in de regio Utrecht niet meer aangesloten worden. De uitbreiding past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Het project is van groot belang voor de hele regio. Daarom wil de provincie Utrecht een provinciaal inpassingsplan vast gaan stellen.   

Contact

U kunt altijd contact met ons opnemen

Wij gaan graag met u in gesprek over de plannen.

 

TenneT – hoogspanningsstation

Omgevingsmanager: Peggy Steenbergen, 06-55236457

breukelen-kortrijk@tennet.eu

 

Provincie Utrecht – procedure provinciaal inpassingsplan

Projectleider: Marjolein van Gessel, 06-52769552 m.van.gessel@provincie-utrecht.nl

www.provincie-utrecht.nl

 

Gemeente Stichtse Vecht – visie gemeente

Strategisch adviseur: Lau Bosse, lau.bosse@stichtsevecht.nl

www.stichtstevecht.nl