Skip to content

Station Zierikzee

TenneT gaat samen met Stedin een nieuw 150/20 kV hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Zierikzee. Deze sluiten we met een ondergrondse kabel aan op een nieuw 380/150/20 kV-hoogspanningsstation nabij Halsteren. Zo verbinden we Schouwen-Duiveland met het bestaande landelijke hoogspanningsnet én ontstaat er weer ruimte voor de groei van duurzame initiatieven.


Locatie
Zeeland
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Nieuw hoogspanningsstation
Colleagues at work at high voltage station Borssele

Over het project

Uitbreiding capaciteit voor aansluiting nieuwe duurzame initiatieven

Om het elektriciteitsnet in de regio te versterken, bouwt TenneT twee nieuwe hoogspanningsstations: een 150/20 kV-hoogspanningsstation bij Zierikzee en een 380/150/20 kV-hoogspanningsstation bij Halsteren. We verbinden de stations met elkaar door middel van een ondergrondse 150 kV-kabel. Door de werkzaamheden en de aanpassingen maken we een zogenaamde 150 kV-ring in de elektriciteitsinfrastructuur en een koppeling bij Halsteren met het landelijke 380 kV-net. Het net in de regio wordt daardoor minder storingsgevoelig. Én de capaciteit breidt fors uit, waardoor we weer nieuwe duurzame initiatieven kunnen aansluiten.

In 2021 organiseerden we een participatieproces om kansrijke locaties voor de nieuwe hoogspanningsstations bij Bergen op Zoom en op Schouwen-Duiveland te zoeken. De resultaten daarvan zijn gebundeld in een projectboek (zie downloads). Op basis van het projectboek hebben de betrokken gemeentes een voorkeurslocatie voor de stations aangewezen. TenneT is nu bezig met de detailuitwerking van de plannen. 

 • Planning

 • Najaar 2022

  Nadere uitwerking stationslocatie en voorkeurstracé

  Uitwerken landschappelijke inpassing en gesprekken met belanghebbenden, zoals grondeigenaren en omwonenden.

 • Voorjaar 2023

  Start ruimtelijke procedure

  Voor de realisatie van het hoogspanningsstation wordt een ruimtelijke procedure doorlopen door de gemeente Schouwen-Duiveland

 • 2024

  Start bouw

 • 2026

  Netversterking gereed

Het hoogspanningsstation

Hoogspanningsstation Zierikzee

Het 150/20 kV-hoogspanningsstation dat we gaan bouwen bij Zierikzee bestaat uit een 150 kV-gedeelte van TenneT en een 20 kV-gedeelte van de regionale netbeheerder Stedin. Het station is in totaal 250 bij 180 meter groot. Dat is ongeveer net zo groot als zes voetbalvelden. Het station krijgt in eerste instantie zeven schakelvelden voor 150 kV-aansluitingen. Die kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aansluiten van wind- en zonneparken. In de toekomst is dat eenvoudig uit te breiden naar 19 velden. Op het 20 kV-gedeelte van het station komen transformatoren te staan. Die transformeren de 150 kV-spanning naar 20 kV (middenspanning).

Het nieuwe station ligt ten zuiden van Zierikzee en is omringd door bedrijventerreinen. Het locatiealternatief is ingeklemd tussen de Straalweg in het westen, het Groene Weegje en de Gouwepoort in het Noorden en de Ruigendijkweg in het oosten. Het hoogspanningsstation is een belangrijk element in de nieuwe gemeentelijke gebiedsvisie Zuidoostflank Zierikzee, die de gemeente momenteel uitwerkt. In het gebied is verder onder andere uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen voorzien, een reservering voor een ontsluitingsweg en een ruime landschapszone.

Sloebos Borssele

Projectatlas

In onze projectatlas vindt u een tracékaart met daarop de locatie van het hoogspanningsstation en het kabeltracé richting Halsteren. Later zijn hierop ook visualisaties van de landschappelijke inpassing te zien. U kunt op de kaart uw suggestie, vraag of zorg achterlaten. Dat doet u door bovenaan op de knop ‘Stel een vraag’ te klikken en vervolgens een pointer te plaatsen op de locatie waarover uw reactie gaat. Uw reactie wordt binnen 10 werkdagen beantwoord en gepubliceerd op de vraag en antwoord kaart.

Stel uw vraag over dit project

Nieuws

Stand van zaken hoogspanningsstation Zierikzee (9 december 2022)

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft op 23 december 2021 een besluit genomen over de locatie van het nieuwe hoogspanningsstation te Zierikzee. Na dit besluit heeft een verfijning van deze locatie plaatsgevonden, als onderdeel van de nieuwe gemeentelijke gebiedsvisie Zuidoostflank Zierikzee. In het gebied is onder andere uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen voorzien, een reservering voor een ontsluitingsweg en een ruime landschapszone. Daarom wil de gemeente het station één perceel zuidelijker positioneren dan eerder voorzien, ter hoogte van het middengedeelte van de Straalweg. Op die manier komt het station aan de buitenste rand van het toekomstige bedrijventerrein te liggen. 

De gebiedsvisie Zuidoostflank Zierikzee ligt t/m 16 januari 2023 ter inzage bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarna hakt de gemeenteraad de knoop door. Parallel aan dat proces bereiden TenneT en Stedin de ruimtelijke procedure voor de realisatie van het hoogspanningsstation voor. Vanwege de samenhang met de gebiedsvisie, doen we dat in nauw overleg met de gemeente. Daarnaast gaan we de komende periode in gesprek met perceeleigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden over de landschappelijke inpassing van het station.

Uitspraak bouwvrijstelling stikstofdepositie

Woensdag 2 november 2022 heeft de Raad van State geoordeeld dat de generieke bouwvrijstelling die we in Nederland hanteerden voor tijdelijke stikstofuitstoot tijdens een bouwfase, niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. We vallen daarom terug op de spelregels die golden voordat de bouwvrijstelling in werking trad. Dit betekent dat per project moet worden onderzocht wat de gevolgen zijn van stikstofuitstoot in de bouwfase voor beschermde natuurgebieden. Duidelijk is dat het waarschijnlijk grote invloed zal hebben op de planning van de energie infrastructuurprojecten die noodzakelijk zijn voor het welslagen van de energietransitie. De exacte gevolgen van de uitspraak voor dit project worden nu nader bekeken.

Werksessies landschappelijke inpassing van start (29 juli 2022)

29 juli 2022 – Het nieuwe hoogspanningsstation bij Zierikzee is noodzakelijk voor een betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet, maar het heeft ook impact op het landschap en de woonomgeving. Dat realiseren wij ons goed. TenneT doet er daarom alles aan om bij de aanleg van het hoogspanningsstation het landschap en het milieu zo min mogelijk te verstoren. In samenspraak met de gemeente, omwonenden uit de directe omgeving en professionele stakeholders (zoals andere overheden en belangenverenigingen) maken we een plan voor de landschappelijke inpassing. Dit plan beschrijft maatregelen om het nieuwe station zo goed mogelijk in het landschap in te passen. Daarbij letten we op alle relevante aspecten: landschap, cultuurhistorie, natuur, leefomgeving en water.

Voor de planvorming voor het hoogspanningsstation Zierikzee organiseren we verschillende bijeenkomsten. Direct omwonenden en betrokken stakeholders hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. Het plan voor hoogspanningsstation Zierikzee wordt opgesteld door een landschapsarchitect van Bureau Waardenburg. De definitieve plannen voor de landschappelijke inpassing van de stations worden onderdeel van de stukken die de ruimtelijke procedure ingaan. Het is op dat moment voor iedereen mogelijk om nog zienswijzen in te dienen.
 

FAQ

De meestgestelde vragen

De laatste jaren is er een sterke toename van duurzame initiatieven, mede vanwege interessante subsidieregelingen. Er is daardoor in korte tijd veel meer elektriciteit op het net gekomen. Sneller dan vooraf was voorzien. Duurzame initiatieven kunnen vrij snel gerealiseerd worden. De aanleg van nieuwe net- infrastructuur duurt echter veel langer en heeft lange doorloopperiodes. De snelle stijging van het aanbod aan elektriciteit is daardoor lastig bij te benen.

Een hoogspanningsstation maakt geluid. Vooral de transformatoren, die de spanning kunnen terugbrengen naar een lagere spanning, produceren geluid. Voor het bestemmingsplan wordt een onafhankelijk geluidsonderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan wordt bepaald of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om het geluid terug te dringen. Het geluid van een hoogspanningsstation gaat vaak voor een deel op in omgevingsgeluid. Denk aan het geluid van autoverkeer op omliggende wegen.

Een gesloten installatie die binnen staat, moet worden geïsoleerd met isolatiegas (SF6-gas). We noemen dat een Gas Insulated Switchgear. Dat gas is slecht voor het milieu (het is een sterk broeikasgas). Daarnaast is een gesloten installatie lastig uit te breiden en erg onderhoudsgevoelig. Componenten zijn moeilijk te vervangen en onderhoud is lastiger uit te voeren. De gemiddelde storingstijd is daardoor langer en de onderhoudskosten zijn hoger. TenneT hanteert daarom als beleid dat de toepassing van een open installatie de voorkeur heeft. Bij deze zogenaamde 'Air Insulated Switchgear' installatie wordt de atmosferische lucht gebruikt als isolatiemateriaal.

Op de hoogte blijven

Meld u aan voor de nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van het proces. Dit doen wij digitaal. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar netversterking-sd-tholen-boz(at)tennet.eu en te vermelden dat u graag de nieuwsbrief van Station Zierikzee wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres mag gebruiken).

Contact

Als u ons wilt e-mailen, gelieve het adres netversterking-sd-tholen-boz(at)tennet.eu te gebruiken.


 

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Sander de Schepper

Sander de Schepper

Woordvoerder project

Regio Zuid-West

TenneT logo

Alex Meertens

Omgevingsmanager