Skip to content

Station Tilburg

TenneT werkt samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg. Het station voorkomt knelpunten in de energielevering voor de regio en sluit later de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg aan op de landelijke 380 kV-ring.


Locatie
Noord-Brabant
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • 380 kV
Stock mensen aan het werk in hoogwerker op hoogspanningsstation

Over het project

Oplossen knelpunten in het net.

De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant. Een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Daarnaast werkt TenneT in het project Zuid-West 380 kV Oost aan een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Het hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg biedt ruimte om de nieuwe verbinding aan te sluiten op de landelijke 380 kV-ring.

Het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation bouwen we op locatie Spinder, ten noorden van Tilburg. Het station bevat 3 transformatoren en 1 reserveveld voor een vierde transformator. We bouwen 4 nieuwe vakwerkmasten om het station aan te sluiten op de bestaande 380 kV-verbinding. Daarnaast komt er een ondergrondse 150 kV-kabel vanaf het nieuwe station naar het bestaande 150 kV-station Tilburg-Noord. Hiermee wordt de koppeling van het 380 kV-net met het 150 kV-net gerealiseerd. Het station komt gedeeltelijk op de plek waar nu de effluentvijver (waterberging) van de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap de Dommel ligt. Voordat de bouw van het station start, moet de effluentvijver worden verplaatst.  

 • Planning

 • Voorjaar 2022

  Start procedure inpassingsplan (IP) en vergunningen. Mogelijkheid voor zienswijzen.

 • Najaar 2022

  Definitief Inpassingsplan en vergunningen hoogspanningsstation. Mogelijkheid voor beroep.

 • Begin 2023

  Start realisatie waterberging en bouwrijp maken hoogspanningsstation.

 • Najaar 2023

  Start bouw hoogspanningsstation en waterberging gereed.

 • Najaar 2025

  Hoogspanningsstation gereed

  NB: planning is afhankelijk van zienswijzen en beroep.

Werkzaamheden verplaatsing waterberging nabij de Spinder

Een betrouwbare stroomvoorziening

 Het hoogspanningsstation wordt voor een deel gebouwd op de plaats waar nu de waterberging (ook effluentvijver genoemd) van de RWZI van Waterschap De Dommel ligt.

De plannen voor het nieuwe deel van de waterberging

Om de bouw van het hoogspanningsstation mogelijk te maken, wordt de waterberging in 2022 gedeeltelijk verplaatst naar de west- en oostzijde van de N261. Bij het ontwerpen van de nieuwe waterberging is rekening gehouden met belangrijke structuren en elementen in het landschap zoals de bestaande bomen en het snelfietspad. Op basis van diverse onderzoeken waaronder bomeninventarisatie en ecologisch onderzoek is het ontwerp van de waterberging gemaakt. Uitgangspunt hierbij is om zo veel mogelijk natuurwaarden en waardevolle bomen te behouden. Voor het functioneren van de nieuwe effluentvijver is het echter benodigd om een aantal bomen te kappen.

Compensatie

Uiteraard compenseren we de bomen die toch gekapt moeten worden om de effluentvijver te kunnen verplaatsen. TenneT, de gemeente Tilburg en het waterschap zijn met elkaar in overleg over waar de compensatie plaats gaat vinden.

Planning waterberging

Voor de realisatie van de waterberging worden diverse vergunningen aangevraagd bij de bevoegde gezagen Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en gemeente Tilburg.

 • Eerste kwartaal 2022: Vergunningen ter inzage. Mogelijkheden voor zienswijzen en beroep.
 • Derde kwartaal 2022: Start realisatie waterbergingsopgave
 • Najaar 2023: Waterbergingsopgave gereed

Voor de bouw van het hoogspanningsstation wordt een Rijkscoördinatieprocedure doorlopen door middel van een Inpassingsplan (IP) en Uitvoeringsbesluiten (UB). Hierover vindt u meer op onze website.

Nieuws

4 november 2022

Van vrijdag 4 november 2022 tot en met vrijdag 16 december 2022 liggen het definitief-inpassingsplan, het bijbehorende milieueffectrapport en de nota van antwoord voor het 380 kV-Hoogspanningsstation Tilburg ter inzage.

De documenten met informatie over de besluiten zijn online te bekijken. Op papier kunnen deze worden ingezien op Stadskantoor 6, Spoorlaan 181 te Tilburg, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Hoogspanningsstation Tilburg

Een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is nodig om knelpunten in de energielevering voor de regio Tilburg te voorkomen. Ook wordt met dit station de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg (het project Zuid-West 380 kV Oost) op de landelijke ring aangesloten.

De procedure

Op de besluitvorming over hoogspanningsstation Tilburg is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat in een rijksinpassingsplan (een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een bestemmingsplan) de locatie van hoogspanningsstation Tilburg wordt vastgelegd. De minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stellen dit inpassingsplan door middel van een besluit vast. Het inpassingsplan en andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De minister voor Klimaat en Energie coördineert deze procedure.

Betrokkenen kunnen in beroep gaan als de besluiten tegen hun belangen ingaan of als men heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten. Dat kan, bijvoorbeeld, via de website van de Raad van State.

onshore NL - locatie te bouwen hoogspanningsstation Tilburg vanuit de lucht

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Ronald Sutmuller

Ronald Sutmuller

Communicatieadviseur

Regio Zuid