Skip to content

Station omgeving Sloegebied

TenneT gaat een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van het Sloegebied in Zeeland. Het station is nodig om nieuwe duurzame initiatieven, zoals windparken op zee en elektrificatie van de industrie in het Sloegebied, mogelijk te maken.


Locatie
Zeeland
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Energietransitie
Onshore project NL Sloegebied

Over het project

Het bestaande 380 kV-hoogspanningsstation in Borssele heeft na de aansluiting van het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha geen mogelijkheid om nieuwe verbindingen aan te sluiten. Nieuwe aansluitcapaciteit is echter nodig voor toekomstige initiatieven, zoals voor de productie van waterstof en verduurzaming van de industrie. Maar ook voor het project Net op zee Nederwiek 1; de extra 2 Gigawatt wind op zee verbinding die naar het Sloegebied komt.  Daarom is een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation in de omgeving van het Sloegebied noodzakelijk.

 • Planning

 • 17 juni 2022

  Publicatie kennisgeving voornemen en voorstel voor participatie.

 • 5 juli 2022

  Informatieavond over het project in het dorpshuis Borssele.
   

 • Juli t/m november 2022

  Inventarisatie locatie-alternatieven en opstellen beoordelingskader.

 • December 2022

  Terinzagelegging concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

 • Q2 2023

  Vaststellen definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

 • Q1 2024

  Vaststellen voorkeursalternatief.

 • Q3 2024

  Terinzagelegging ontwerp projectbesluit (en ontwerpvergunningen inclusief MER) .

 • Q1 2025

  Vaststellen en terinzagelegging definitief projectbesluit (en vergunningen).

 • Q1 2026 

  Onherroepelijk projectbesluit en vergunningen.

 • Q1 2026

  Start bouw.

 • Medio 2028

  Inbedrijfname station.

Procedure en stukken

Bureau Energieprojecten

Het vergroten van de capaciteit van een 380kV-verbinding is een uitbreiding van het hoogspanningsnet. Op grond van de Elektriciteitswet betekent dat een project van nationaal belang. Op energie-infrastructuurprojecten die van nationaal belang zijn, is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Deze regeling is bedoeld om de procedure te versnellen en te stroomlijnen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen om hierover hun mening te kunnen geven. 

Bureau Energieprojecten, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, coördineert de procedure voor de realisatie van het hoogspanningsstation. De stukken en meer informatie over de procedure vindt u vanaf vrijdag 17 juni 2022 op de website van Bureau Energieprojecten.