Skip to content

Station Halsteren

TenneT gaat samen met Enexis een nieuw 380/150/20 kV hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Halsteren. Deze sluiten we met een ondergrondse kabel aan op een nieuw 150/20 kV-hoogspanningsstation nabij Zierikzee. Zo verbinden we Schouwen-Duiveland met het bestaande landelijke hoogspanningsnet én ontstaat er ook in West-Brabant en Tholen ruimte voor groei van duurzame initiatieven.


Locatie
Noord-Brabant
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Nieuw hoogspanningsstation
High voltage station Borssele

Over het project

Uitbreiding capaciteit voor aansluiting nieuwe duurzame initiatieven

Om het elektriciteitsnet in de regio te versterken, bouwt TenneT twee nieuwe hoogspanningsstations: een 150/20 kV-hoogspanningsstation bij Zierikzee en een 380/150/20 kV-hoogspanningsstation bij Halsteren. We verbinden de stations met elkaar door middel van een ondergrondse 150 kV-kabel. Door de werkzaamheden en de aanpassingen maken we een zogenaamde 150 kV-ring in de elektriciteitsinfrastructuur en een koppeling bij Halsteren met het landelijke 380 kV-net. Het net in de regio wordt daardoor minder storingsgevoelig. Én de capaciteit breidt fors uit, waardoor we weer nieuwe duurzame initiatieven kunnen aansluiten.

In 2021 organiseerden we een participatieproces om kansrijke locaties voor de nieuwe hoogspanningsstations bij Bergen op Zoom en op Schouwen-Duiveland te zoeken. De resultaten daarvan zijn gebundeld in een projectboek (zie downloads). Op basis van het projectboek hebben de betrokken gemeentes een voorkeurslocatie voor de stations aangewezen. TenneT is nu bezig met de detailuitwerking van de plannen. 

 • Planning

 • Voorjaar 2023

  Nadere uitwerking stationslocaties en voorkeurstracé

  Uitwerken landschappelijke inpassing en gesprekken met belanghebbenden, zoals grondeigenaren en omwonenden.

 • Q4 2023

  Start ruimtelijke procedure

  Voor de realisatie van het hoogspanningsstation wordt een ruimtelijke procedure doorlopen door de gemeente Bergen op Zoom.

 • 2025

  Start bouw

 • 2027

  Netversterking gereed

Het hoogspanningsstation

Hoogspanningsstation Halsteren

Het 380/150/20 kV-station dat we samen met Enexis gaan bouwen in de omgeving van Halsteren is ongeveer 400 bij 325 meter groot. Op het station komen in eerste instantie drie 380/150 kV-transformatoren te staan. Op die manier kunnen we de 150 kV-verbinding aansluiten op de 380 kV-verbinding tussen Rilland en Geertruidenberg. Er is nog ruimte voor een extra 380/150 kV- transformator in de toekomst. Daarnaast krijgt het station vier 150/20 kV-transformatoren en aansluitvelden voor de 150 kV-kabels naar Schouwen-Duiveland en Tholen. Enexis gaat op het station nieuwe duurzame initiatieven in de regio West-Brabant aansluiten. Er is ruimte gereserveerd voor zes extra 150/20 kV-transformatoren in de toekomst.

Het nieuwe hoogspanningsstation bij Halsteren ligt ingeklemd tussen de waterkering van het Schelde-Rijnkanaal in het westen en het NNN-gebied het Lange Water in het noorden en het oosten. De afstand tot woningen is circa 400 meter tot bebouwing in de gemeente Tholen (overkant Schelde-Rijnkanaal) en circa 700 meter tot bebouwing in de gemeente Bergen op Zoom.

Het nieuwe hoogspanningsstation Halsteren wordt met een aantal hoogspanningsmasten verbonden met de bestaande 380 kV-verbinding tussen Rilland en Geertruidenberg, die verderop in de Auvergnepolder staat. Voor die verbinding zijn in totaal zeven nieuwe hoogspanningsmasten nodig. Eén bestaande hoogspanningsmast moeten worden aangepast en twee bestaande hoogspanningsmasten worden verwijderd. De overige kabels van en naar het station gaan allemaal ondergronds.

Sloebos Borssele

Projectatlas

In onze projectatlas vindt u een tracékaart met daarop de locatie van het hoogspanningsstation en de inlussing op de bestaande hoogspanningsverbinding. Later zijn hierop ook visualisaties van de landschappelijke inpassing te zien. U kunt op de kaart uw suggestie, vraag of zorg achterlaten. Dat doet u door bovenaan op de knop ‘Stel een vraag’ te klikken en vervolgens een pointer te plaatsen op de locatie waarover uw reactie gaat. Uw reactie wordt binnen 10 werkdagen beantwoord en gepubliceerd op de vraag en antwoord kaart.

Stel uw vraag over dit project

Nieuws

Stand van zaken hoogspanningsstation Halsteren (mei 2023)

TenneT is druk bezig met het voorbereiden van de stukken voor de bestemmingsplanprocedure en met de invulling van de landschappelijke inpassing. Helaas kost dit meer tijd dan voorzien, vanwege verschillende verdiepende onderzoeken die we moeten uitvoeren. We moeten bijvoorbeeld in kaart brengen wat de gevolgen zijn van stikstofuitstoot in de bouwfase voor beschermde natuurgebieden. De wachttijden bij bureaus, die dit soort berekeningen mogen uitvoeren, zijn sterk opgelopen. In Noord-Brabant heeft de provincie besloten om tijdelijk te stoppen met het verlenen van vergunningen die leiden tot extra stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor het project, omdat de definitieve berekeningen nog niet binnen zijn. 

Op maandag 17 oktober 2022 vond de tweede werksessie voor omwonenden, perceeleigenaren en andere belanghebbenden plaats over de landschappelijke inpassing van hoogspanningsstation Halsteren. Tijdens de sessie – en uit losse gesprekken die hebben plaatsgevonden met belanghebbenden - bleek dat de belangen van de verschillende betrokken partijen niet altijd goed samengaan. Zo bestaat vanuit natuurpartijen de wens om de oevers van het Lange Water uit te breiden met een open (natte) structuur, terwijl een deel van de omwonenden liever een robuuste bosstrook of een dijk rond het hoogspanningsstation ziet. Daarnaast hebben ook grondeigenaren hun wensen, bedenkingen en aandachtspunten uitgesproken. TenneT probeert alle wensen en belangen zo goed mogelijk te verwerken in een aangepast ontwerp voor de landschappelijke inpassing. Dat plan wordt half juni in een derde en laatste bijeenkomst aan de betrokkenen gepresenteerd. Voor de start van de ruimtelijke procedure vinden nog informatiebijeenkomsten plaats waar iedereen kennis kan nemen van de definitieve plannen. 
 

Terugblik op tweede werksessie landschappelijke inpassing (19 oktober 2022)

19 oktober 2022 – Op maandag 17 oktober vond de tweede werksessie voor omwonenden, perceeleigenaren en andere belanghebbenden plaats over de landschappelijke inpassing van hoogspanningsstation Halsteren. Tijdens de sessie presenteerden de landschapsarchitecten van CB5 een eerste schetsontwerp voor de inpassing van het station. Daarin hebben ze geprobeerd zoveel mogelijk wensen en verzoeken die de belanghebbenden eerder hebben ingebracht, mee te nemen.
In de schetsontwerpen gaan we nu uit van een ophoging van het station met 2 meter. De variant met het station op maaiveld of verdiepte ligging met een dijk eromheen, wordt op dit moment onderzocht op haalbaarheid.

De tijdens de tweede werksessie ingebrachte opmerkingen en suggesties worden waar mogelijk weer verwerkt in nieuwe schetsontwerpen voor de landschappelijke inpassing. Daarnaast gaat TenneT nog persoonlijk in gesprek met perceeleigenaren om over de plannen te praten. Eind november vinden er weer nieuwe werksessies plaats.    

Een geluidsadviseur van Peutz gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op de uitgevoerde geluidstudie. Op verzoek van omwonenden vindt momenteel nog een second opinion plaats. Uiteindelijk maken TenneT en Enexis keuzes voor de geluidbeperkende maatregelen die worden genomen. Daarbij moet goed invulling worden gegeven aan het amendement van de gemeenteraad.

Download hieronder de gepresenteerde stukken

FAQ

De meestgestelde vragen

De laatste jaren is er een sterke toename van duurzame initiatieven, mede vanwege interessante subsidieregelingen. Er is daardoor in korte tijd veel meer elektriciteit op het net gekomen. Sneller dan vooraf was voorzien. Duurzame initiatieven kunnen vrij snel gerealiseerd worden. De aanleg van nieuwe net- infrastructuur duurt echter veel langer en heeft lange doorloopperiodes. De snelle stijging van het aanbod aan elektriciteit is daardoor lastig bij te benen.

Uit een hoogwaterstudie is gebleken dat een groot gedeelte van de Auvergnepolder een hoger overstromingsrisico kent. Dat komt onder andere door de ligging naast een primaire waterkering, de dijk langs het Schelde-Rijnkanaal. Vanwege de (wettelijke) eisen van leveringszekerheid is ophoging van het station daarom noodzakelijk. Er wordt onderzocht of het ook haalbaar is om een dijk rond het station te leggen, in plaats van het station op te hogen. 

Er is nog weinig ervaring met het ondergronds aanleggen van 380 kV-verbindingen. De hersteltijd bij storingen is daarnaast bij ondergrondse kabels langer dan bij bovengrondse verbindingen. Dat maakt het effect van storingen zeer groot. Vanwege de leveringszekerheid is het zeer ongewenst om ondergrondse kabels op te nemen in cruciale verbindingen, zoals de landelijke 380 kV-ring, interconnectoren (verbindingen met het buitenland) en de verbindingen tussen de landelijke ring en interconnectoren. De bestaande 380 kV-verbinding tussen Rilland en Geertruidenberg is een verbinding tussen de landelijke 380 kV-ring en de interconnector Rilland-Zandvliet en valt hier dus ook onder. 

Een hoogspanningsstation maakt geluid. Vooral de transformatoren, die de spanning kunnen terugbrengen naar een lagere spanning, produceren geluid. Voor het bestemmingsplan wordt een onafhankelijk geluidsonderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan wordt bepaald of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om het geluid terug te dringen. Het geluid van een hoogspanningsstation gaat vaak voor een deel op in omgevingsgeluid. Denk aan het geluid van autoverkeer op omliggende wegen.

Een gesloten installatie die binnen staat, moet worden geïsoleerd met isolatiegas (SF6-gas). We noemen dat een Gas Insulated Switchgear. Dat gas is slecht voor het milieu (het is een sterk broeikasgas). Daarnaast is een gesloten installatie lastig uit te breiden en erg onderhoudsgevoelig. Componenten zijn moeilijk te vervangen en onderhoud is lastiger uit te voeren. De gemiddelde storingstijd is daardoor langer en de onderhoudskosten zijn hoger. TenneT hanteert daarom als beleid dat de toepassing van een open installatie de voorkeur heeft. Bij deze zogenaamde 'Air Insulated Switchgear' installatie wordt de atmosferische lucht gebruikt als isolatiemateriaal.

Contact

TenneT logo

Projectteam Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen & omgeving Bergen op Zoom

Voor algemene vragen over het project

Foto Sander de Schepper

Sander de Schepper

Woordvoerder project

Regio Zuid-West

Stephan Tiemessen

Stephan Tiemessen

Omgevingsmanager