Skip to content

Port of Moerdijk 380/150/20kV

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) willen we een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation en een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van het haven- en industrieterrein Port of Moerdijk (POM) in Noord-Brabant.


Locatie
Noord-Brabant
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • 380kV
 • 150kV
Luchtfoto industriegebied Moerdijk

Over het project

Naast ons 380- en 150 kV-hoogspanningsstation wordt er tegelijkertijd een locatie gezocht voor een 20 kV-middenspanningsstation van regionale netbeheerder Enexis. De drie stations zijn nodig om verduurzaming van de industrie in en dicht bij Moerdijk mogelijk te maken. Op dit moment zijn er in de gemeente Moerdijk een 20 kV- en 150 kV-station in het havengebied. Op deze bestaande stations is geen mogelijkheid om nieuwe verbindingen en klanten aan te sluiten. Nieuwe, extra aansluitcapaciteit, inclusief verzwaring van het 380 kV-net, biedt hiervoor een oplossing.  

Ook kan het 380 kV-hoogspanningsstation mogelijk worden ingezet om opgewekte windenergie op zee aan te sluiten op het elektriciteitsnet. 

Van 15 maart 2024 tot en met 25 april 2024 ligt het Voornemen en voorstel voor participatie ter inzage. Hierin staat uitgebreid beschreven wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren. Dit document is te vinden op de website van RVO: www.rvo.nl/pom-380-150-20kv. Ook bent u van harte welkom op de informatieavond op donderdag 21 maart van 19.00 tot 21.00 uur in Hotel De Borgh, IJshof 1 te Zevenbergen.

 • Planning

 • Begin 2024

  Begin 2024

  Publicatie Voornemen en Voorstel voor participatie

 • Eind 2024

  Publicatie concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 • 2025

  Milieuonderzoeken (fase 1), integrale effectenanalyse

 • Eind 2025

  Keuze Voorkeursalternatief

 • 2026-2027

  Milieuonderzoeken (fase 2), ontwerp-projectbesluit en vergunningen aanvragen

 • Eind 2027

  Onherroepelijk projectbesluit en vergunningen, start bouw

 • 2031-2033

  in gebruikname van de stations en de verbindingen

Dit omvat het project

Het project Port of Moerdijk 380/150/20kV bestaat uit het realiseren van de volgende onderdelen:

 • Een 380 kV-hoogspanningsstation (circa 12 hectare)
 • Een 150 kV-hoogspanningsstation (circa 6 hectare)
 • Een 20 kV-middenspanningsstation (circa 2 hectare)
 • Boven- en ondergrondse verbindingen tussen de drie stations
 • Twee bovengrondse verbindingen (ingaand en uitgaand) naar de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Geertruidenberg
 • Twee bovengrondse verbindingen (ingaand en uitgaand) naar de nieuw te bouwen 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg

Er wordt geprobeerd om één geschikte plek voor de bouw van de stations te vinden. Lukt dat niet dan worden verschillende locaties voor de verschillende stations gezocht.

Samenhang met andere projecten

De ontwikkeling van de stations kan niet los worden gezien van andere ontwikkelingen in dit gebied. Bij het kiezen van een definitieve locatie moet rekening gehouden worden met andere ruimtelijke ontwikkelingen. We houden deze projecten daarom goed in de gaten en trekken waar dat zinvol en mogelijk is samen op. Hieronder staan de belangrijkste projecten die een relatie hebben met de ontwikkeling van de stations:

Zoekgebied Port of Moerdijk

Projectviewer

De projectviewer is een online kaart die inzicht geeft in het project. De online kaart geeft het zoekgebied en later ook de mogelijke locaties weer. Daarnaast kan iedereen via de projectviewer een vraag stellen over het project. Ook geeft de viewer informatie over de fase van het project. We zetten deze tool in om de omgeving te betrekken bij de zoektocht naar de stationslocaties en het volgen van de ontwikkeling van het project.

Klik hier om de projectviewer te bekijken

Veelgestelde vragen

De industrie in de regio Rotterdam-Moerdijk moet de CO2-uitstoot verminderen. Daarvoor is het belangrijk dat er duurzame energie beschikbaar is. In de Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk is onder andere onderzocht hoe de elektriciteitsvraag in de toekomst eruitziet. Daaruit blijkt dat de elektriciteitsvraag in deze regio aanzienlijk gaat groeien. Daarom is de realisatie van een 380/150 kV-hoogspanningsstation in de gemeente Moerdijk opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (hierna: MIEK). In het MIEK werkt de overheid samen met de industrie, energieproducenten en netbeheerders om projecten voor de energie-infrastructuur die nodig is voor verduurzaming van de industrie te versnellen. Door de komst van de nieuwe stations kunnen initiatieven in en dicht bij Moerdijk worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Denk daarbij aan initiatieven zoals elektrificatie van de aanwezige industrie en het aanleggen van walstroom, of nieuwe bedrijven en huishoudens.  

Daarnaast is voor de aansluiting van een windpark op zee op het vasteland is een 380 kV-hoogspanningsstation nodig. Op het toekomstige 380 kV-hoogspanningsstation wordt rekening gehouden met het mogelijk aansluiten van 6 gigawatt (GW) aan elektriciteit afkomstig van windparken op de Noordzee. Het project Net op zee Nederwiek 3 en het programma VAWOZ 2031-2040 kijken naar mogelijke aansluiting van wind op zee in (onder andere) Port of Moerdijk.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation en een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation bouwen. Tegelijkertijd wordt er binnen het project een locatie gezocht voor een 20 kV-middenspanningsstation van Enexis. Naast het realiseren van de drie stations (in totaal circa 20 ha.) moet het 380 kV hoogspanningsstation verbonden worden met het landelijke hoogspanningsnet. Dit betekent dat er bovengrondse verbindingen gemaakt moeten worden tussen het nieuw te bouwen station en de bovengrondse 380 kV-verbindingen Geertruidenberg-Rilland en Rilland-Tilburg. Het gaat in totaal om vier verbindingen. Ook moeten de verschillende stations met elkaar verbonden worden.

Voorlopig is er ‘buiten’ nog niets te zien van de plannen. Of u uiteindelijk iets gaat merken van de bouw van de stations, hangt af van waar u woont en werkt en waar de nieuwe stations worden gebouwd. Bij elk hoogspanningsstation dat wij bouwen, hebben we oog voor de mensen, de natuur en de dieren in het gebied. Wij proberen de impact van de nieuwe hoogspanningsstations te beperken en onderzoeken hoe we dat kunnen doen. Hierbij kijken wij naar de mogelijkheden voor een goede ruimtelijke inpassing en naar kansen om de natuur te versterken.

Jazeker. Er is veel onderzoek nodig voor het bepalen van een geschikte locatie en we willen weten wat er lokaal speelt, zodat we hier rekening mee kunnen houden. TenneT, Enexis en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaan daarom met verschillende partijen in gesprek. We stemmen af met de provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en het Havenbedrijf. Maar ook met de Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk, verschillende bedrijven, organisaties en dorpstafels. De manier waarop wij dat doen staat beschreven in het Participatieplan. Dit participatieplan is te raadplegen via: http://www.rvo.nl/pom-380-150-20kv.

Er zijn formele momenten om reacties of zienswijzen in te dienen. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.rvo.nl/pom-380-150-20kv. Ook kunt u ons altijd een vraag stellen via onderstaande contactgegevens, of de Projectviewer. U kunt uw vraag stellen via ‘vraag en antwoord’ in onze projectviewer. U kunt onze projectviewer op deze webpagina vinden. Ook heten wij iedereen van harte welkom bij onze informatiebijeenkomsten. De participatie wordt in iedere fase van het project verder uitgewerkt in ons Participatieplan.

Bij elektriciteitstransport is sprake van magnetische velden. Mogelijke gezondheidseffecten worden o.a. door het RIVM en de Gezondheidsraad onderzocht. Zij adviseren over beleid en richtlijnen. TenneT houdt zich daar aan. Meer informatie vindt u via: https://www.tennet.eu/nl/magneetvelden-en-gezondheid

We maken onderscheid tussen het geluid van de transformatoren en het geluid van zogenaamde schakelvelden. Een schakelveld maakt een klik die af en toe te horen is. Soms is dat één keer per maand en sommige velden schakelen zelfs maar één keer per jaar. Het geluid van de transformatoren is te kenmerken als een laag, licht brommend geluid. We noemen dit ook wel laag frequent geluid (LFG). Of het geluid te horen is, is afhankelijk van de afstand tot het hoog- of middenspanningsstation, de aanwezigheid van andere geluidsbronnen, windrichting, enzovoort. Dat geldt voornamelijk voor het lage bromgeluid, het laag frequent geluid.

Een klein percentage van de bevolking is in staat om laag frequent geluid waar te nemen. Meestal wordt het geluid van een transformatorstation grotendeels overstemd en gaat het op in andere, bestaande omgevingsgeluiden. Denk aan wind, natuurlijke andere geluiden, verkeer, bedrijfsactiviteiten. Het geluid moet in ieder geval binnen de geldende geluidnormen blijven. Zo nodig neemt TenneT maatregelen om het geluid te beperken.

Voor het project Net op Zee Nederwiek 3 onderzoeken we in eenzelfde zoekgebied een locatie voor een converterstation. Op een converterstation wordt de ‘gelijkstroom’ die via de kabels van de windparken op zee komt, omgezet naar ‘wisselstroom’. Het is eigenlijk een enorme omvormer, zoals bij een installatie met zonnepanelen thuis. Vanaf het converterstation gaat de wisselstroom via een 380 kV-hoogspanningsstation het landelijke hoogspanningsnet op. Op het hoogspanningsnet in Nederland wordt wisselstroom gebruikt voor transport van elektriciteit, omdat de spanning eenvoudig en vrijwel zonder energieverlies met transformatoren is te wijzigen.

Eerst zal er een verkenning plaatsvinden waar wordt gezocht naar mogelijke oplossingen of alternatieven voor het project. Daarbij is er veel onderzoek nodig. In een concept NRD staat beschreven wat er wordt onderzocht en hoe. Dit wordt vervolgens uitgevoerd in de milieueffectrapportage eerste fase. Dit is onderdeel van een integrale effectenanalyse, waarin de onderscheidende effecten op de thema's milieu, kosten, techniek, omgeving en toekomstvastheid worden beschreven. De minister van EZK maakt samen met de minister van BZK een keuze voor een Voorkeursalternatief. Dit is de locatie die verder uitgewerkt en in meer detail wordt onderzocht om hier vervolgens vergunningen voor aan te vragen en een projectbesluit voor op te stellen. Hierna start de bouw volgens plan in 2027.

De stations zijn naar verwachting in 2031- 2033 in bedrijf. 

Nieuwsbrief

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Harriet van der Weele

Harriët van der Weele

Communicatieadviseur
TenneT logo

Janna Boonstra

Omgevingsmanager