Skip to content

Hoog- en midden spanningsstations Farmsum

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen samen met Enexis Netbeheer nieuwe hoog- en middenspanningsstations realiseren in de omgeving van Farmsum nabij het chemiepark Delfzijl.


Locatie
Groningen
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Nieuw hoogspanningsstation
Beoogde locatie hoog- en middenspanningsstation Farmsum

Over het project

TenneT bereidt een nieuw 220 kV/110 kV-station voor in de omgeving van Farmsum nabij industrieterrein ‘Oosterhorn’. Enexis werkt aan een 20 kV-middenspanningsstation. De hoog- en middenspanningsstations zijn nodig omdat de vraag naar elektriciteit toeneemt in de regio. De verwachting is dat in de aankomende jaren nieuwe bedrijven zich gaan vestigen op het industrieterrein en dat bestaande bedrijven meer elektriciteit nodig hebben doordat ze willen verduurzamen door middel van elektrificatie. Ook de elektriciteitsbehoefte van huishoudens in de regio neemt toe. Bestaande hoogspanningsstations in de omgeving hebben onvoldoende capaciteit voor de toenemende vraag. 

Beoogde locatie

Tauw Witteveen en Bos heeft in 2022 in opdracht van TenneT een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een mogelijke locatie voor het realiseren van het hoogspanningsstation. Hiervoor is gezocht in de omgeving zuidelijk van Delfzijl nabij bestaande hoogspanningsinfrastructuur, maximaal één kilometer van de bestaande bovengrondse 220 kV-hoogspanningsverbinding en maximaal vier kilometer van het bestaande hoogspanningsstation Delfzijl (110 kV) en Delfzijl Weiwerd (220 kV). Daarnaast mag het nieuwe hoogspanningsstation niet in het buitengebied worden gerealiseerd. Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de locatie waar zich nu Solar Park Delfzijl bevindt, naar voren gekomen als de beoogde locatie in de alternatievenstudie. Deze locatie geldt als uitgangspunt voor de procedure.  

Beoogde locatie - Solar Park Delfzijl

Opgave

Om te voorzien in de toekomstige elektriciteitsbehoefte moeten er een nieuw 220 kV/110 kV-hoogspanningsstation en een 20 kV-middenspanningsstation komen. De hoog- en middenspanningsstations moeten gescheiden van elkaar op de beoogde locatie gebouwd worden. Het 220 kV-hoogspanningsstation is voorzien in de zuidwesthoek van de locatie (1), en het 110/20 kV-hoog- en middenspanningsstation in het noorden van de locatie (2). Om ruimte te maken voor de toekomstige hoog- en middenspanningsstations moet een deel van het huidige zonnepark verplaatst worden. Onderzocht wordt of dit naar het baggerdepot kan worden verplaatst (3).  

Om de verbinding tussen het nieuwe 220 kV-hoogspanningsstation en de bestaande 220 kV-hoogspanningslijn mogelijk te maken, moet de 220 kV-hoogspanningslijn worden aangesloten op het bestaande 220 kV-hoogspanningsnet (4). Ook moet het nieuwe 220 kV-hoogspanningsstation verbonden worden met het bestaande 220 kV-hoogspanningsstation Weiwerd (5). Beide verbindingen worden bovengronds aangelegd. Het bestaande 110 kV-hoogspanningsstation Delfzijl wordt afgebroken (6). Ook een deel van de bovengrondse 110 kV-hoogspanningslijn die het hoogspanningsstation verbindt, wordt dan verwijderd (7).  

 • Planning

 • 2e kwartaal 2024

  2e kwartaal 2024

  Voornemen en voorstel voor participatie

 • 2e kwartaal 2024 – 1e kwartaal 2025

  Voorbereidingen en onderzoeken

 • 2e kwartaal 2025 – 3e kwartaal 2025

  Vaststellen ontwerp-projectbesluit

 • 3e kwartaal 2026

  Projectbesluit onherroepelijk

 • 4e kwartaal 2026

  Start bouw

 • 2e kwartaal 2031

  Ingebruikname

Formele stappen

Voordat de plannen voor de nieuwe hoog- en middenspanningsstations definitief zijn, doorlopen we de formele stappen van de projectprocedure. Het begint met een aankondiging van de plannen in een ‘Voornemen en voorstel voor participatie’, de procedure eindigt met een projectbesluit van de ministers van Klimaat en Groene Groei en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met daarin de definitieve locatie. Zodra er een besluit is genomen, begint de bouw van het hoogspanningsstation: 

 1. Aankondiging met voornemen en voorstel voor participatie 
 2. Vaststellen voorkeurslocatie in notitie ruimtelijke inpassing  
 3. Ontwerp-projectbesluit 
 4. Projectbesluit door ministers van Klimaat en Groene Groei en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bij deze stappen nodigen wij u uit om mee te denken en te praten. We willen in gesprek zijn en iedereen op de hoogte houden over waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en op welke wijze wij met uw input omgaan.  

Meer informatie over de procedure van dit project vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): www.rvo.nl/farmsum 

Station Crayenstein

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van dit project? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Meld u aan

Veel gestelde vragen

De Industrietafel Noord-Nederland heeft in 2022 een Cluster Energie Strategie (CES-Noord) opgesteld om de investeringsplannen van de industrie inzichtelijk te maken. In het CES wordt verwacht een toename van industrie verwacht in de komende decennia. Daarnaast staat in het CES opgenomen dat Noord-Nederland de ambitie heeft om al voor 2030 tot de meest duurzame industriegebieden van Europa te behoren. Hiervoor moet bestaande industrie verduurzamen. Waterstof zal hierin een cruciale rol spelen. Voor de productie van waterstof is veel elektriciteit nodig.  

Een hoogspanningsstation maakt geluid. Vooral de transformatoren, die de spanning kunnen terugbrengen naar een lagere spanning, produceren geluid. Het geluid van een hoogspanningsstation gaat vaak voor een deel op in omgevingsgeluid. Denk aan het geluid van windturbines, bestaande industrie in de omgeving en het autoverkeer op de omliggende wegen. Tijdens de alternatievenstudie is er gekeken naar geluid van het hoog- en middenspanningsstation in de omgeving. De beoogde locatie Solar Park Delfzijl ligt buiten de geluidscontouren van woningen in de omgeving. 

Een deel van het bestaande zonnepark kan blijven staan als het nieuwe hoogspanningsstation wordt gerealiseerd op de beoogde locatie. In de plannen is opgenomen dat het deel van het zonnepark dat moet wijken voor het hoogspanningsstation ergens anders in de omgeving terugkomt. Er wordt gekeken of dit deel kan worden verplaatst naar het voormalige baggerdepot dat aan de overkant ligt van de Warvenweg.  

Een geschikte locatie voor een nieuw hoogspanningsstation mag maximaal één kilometer van bestaande hoogspanningsverbindingen liggen en maximaal vier kilometer van de bestaande 220 kV-hoogspanningsstation Weiwerd en 110 kV-hoogspanningsstation Delfzijl. Daarnaast mag het nieuwe hoogspanningsstation niet in agrarisch buitengebied worden gebouwd en moet het hoogspanningsstation wind-inclusief worden gerealiseerd. Dit betekent dat alle bestaande windturbines moeten blijven staan. 

Op basis van de plannen die zijn gemaakt voor de realisatie op de beoogde locatie, zal het hoogspanningsstation worden aangesloten op de bestaande 220 kV-hoogspanningsverbinding. Hierop komt een aftakking ter hoogte van de Westerlaan. Het nieuwe 110 kV-hoogspanningsstation wordt met behulp van een ondergrondse elektriciteitskabel aangesloten op de bestaande 110 kV-hoogspanningsverbinding.