Skip to content

Netversterkingen in Amsterdam

Iedereen ziet het, iedereen merkt het: de energietransitie is in volle gang. Elektrische auto’s, warmtepompen, zonnepanelen en windmolens zijn normaal geworden. En er komen er nog veel meer bij. Tegelijkertijd groeit het aantal woningen, bedrijven en datacenters. Het gevolg? De bestaande elektriciteitsinfrastructuur bereikt op veel plekken de maximale capaciteit. Berekeningen door TenneT, Liander en Amsterdam laten zien dat de vraag naar elektriciteit in 2050 drie tot vier keer hoger is dan nu. Dus is er uitbreiding nodig.


Locatie
Noord Holland
Type
Netversterking
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  De kabels voordat ze in Rijnvliet, Leidsche Rijn de grond gaan.

  Het plan voor 2035

  Uitbreiden elektriciteitsnet.

  Het elektriciteitsnet uitbreiden in een zeer dicht bebouwd gebied als Amsterdam is een complexe puzzel. Zowel ondergronds als bovengronds is de ruimte beperkt. Het is daarom zaak er goed over na te denken en tijdig met een plan te komen. Dat plan is het ‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035’. Hierin hebben TenneT, Liander en de gemeente Amsterdam gezamenlijk de eerste gedachten beschreven waar, wanneer en hoe het elektriciteitsnet uitgebreid kan worden. Concreet hebben we het dan over 29 nieuwe elektriciteitsstations en 12 bestaande stations die worden uitgebreid.

  Meer weten over de netversterkingen in Amsterdam? Kijk ook op www.amsterdam.nl/stroom

  Infographic elektriciteitsvoorziening Amsterdam

  Wat betekent het plan?

  In gesprek met gemeente Amsterdam en Liander

  Het ‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035’ geeft richting. Waar moet welke uitbreiding plaats vinden? Hoe kunnen de nieuwe stations er uit zien en wanneer moeten ze klaar zijn? Het is dus geen plan waarin voor ieder elektriciteitsstation al exacte locaties te vinden zijn of waarmee iedere vorm van inspraak uitgesloten is, integendeel. Ieder project dat omschreven staat in het Ontwikkelingskader kent een eigen participatietraject met alle inspraakprocedures die daarbij horen. Het kader helpt nadrukkelijk wél om met elkaar – TenneT, gemeente Amsterdam, Liander – het gesprek te voeren over wat nodig is en daar de stad in mee te nemen.

  Omvang van de opgave

  Rekening houden met omgeving

  Tientallen extra elektriciteitsstations met bijbehorende bekabeling en het uitbreiden van 12 stations is een enorme opgave. Het kost veel tijd om dat zorgvuldig te doen. De juiste procedures doorlopen voor de omwonenden, technisch op de juiste manier inpassen en zo goed mogelijk rekening houden met de ruimtelijke impact. De meeste van die bouwactiviteiten vinden plaats in de periode 2023-2028, hoewel ook nu al werkzaamheden te zien zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het nieuwe elektriciteitsstation op IJburg. Het investeringsbedrag is ook enorm: de geplande uitbreiding kost in totaal naar verwachting 1,4 miljard euro.

  Impact op de stad

  De opgave die er ligt is noodzakelijk voor de toekomst van de stad en iedere Amsterdammer gaat er vroeg of laat iets merken. Dat kan zijn door de bouw van een elektriciteitsstation in de buurt, het leggen van extra kabels of het plaatsen van kleinere elektriciteitshuisjes in de wijken. In de uitvoering zullen TenneT en Liander in samenspraak met de gemeente Amsterdam de beste aanpak kiezen en bewoners zo goed mogelijk betrekken en informeren.