Skip to content

Netuitbreiding Noord-Holland

De vraag naar elektriciteit groeit hard. Zo schakelen bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen, groeit het aandeel elektrische voertuigen en verbruiken nieuwe spelers zoals datacenters grote hoeveelheden energie. Ook worden op steeds meer plekken grote hoeveelheden duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken.


Locatie
Noord Holland
Type
Netuitbreiding
Categorie
onshore
Status
preparation
Tags
  Colleagues near a spool of 380kV cabling for the Bergen op Zoom connection, Netherlands

  Over het project

  Om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken breidt TenneT, vaak samen met Liander, Reddyn of Qirion, het bestaande energienetwerk in de provincie Noord-Holland uit. Zo zorgen we voor een passende infrastructuur voor de ontwikkeling van Agriport, datacenters, woningbouw en natuurlijk voor de toenemende vraag naar duurzame energie.

  Om te zorgen voor extra capaciteit in de regio Noord-Holland leggen we nieuwe (ondergrondse)kabelverbifndingen tussen Beverwijk en Oterleek aan, wordt er een nieuw 150 kV-schakelstation in Beverwijk gebouwd.

  • Planning

  • 1e kwartaal 2022

   Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld door Gedeputeerde Staten en start ter inzagelegging/periode zienswijzen.

  • 2e/3e kwartaal 2022

   Verwerken zienswijzen en behandeling Provinciaal Inpassingsplan in Gedeputeerde Staten.

  • 13 juni 2022

   Behandeling Concept Provinciaal Inpassingsplan in Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat.

  • 4 juli 2022

   Naar verwachting behandeling Concept Provinciaal Inpassingsplan in Provinciale Staten op 4 juli 2022.

  • 3e kwartaal 2022

   Terinzagelegging vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan en mogelijkheid beroep Raad van State.

  • 3e/4e kwartaal 2022

   Start voorbereidingen voor uitvoering door TenneT.

  • 3e kwartaal 2023

   Start werkzaamheden ‘buiten’.

  • 4e kwartaal 2024

   Ingebruikname netwerk

  Nieuws

  13 juli 2022

  Definitief Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor uitbreiding elektriciteitsnet tussen Beverwijk en Oterleek ter inzage

  Om de opgewekte duurzame energie door de provincie te vervoeren en te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar elektriciteit, zijn tussen Beverwijk en Oterleek extra elektriciteitskabels nodig.

  Om de aanleg hiervan mogelijk te maken heeft de provincie Noord-Holland in overleg met de betrokken gemeenten een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Provinciale Staten hebben begin juli het PIP vastgesteld. 

  Ongewijzigd inpassingsplan

  Het PIP is een bestemmingsplan van de provincie dat meerdere gemeenten beslaat. Om de nieuwe elektriciteitskabels en een nieuw schakelstation in Beverwijk mogelijk te maken heeft de provincie, eerst een ontwerp PIP opgesteld. In het ontwerp-PIP staat onder meer wat het precieze tracé voor de kabels wordt, waar het schakelstation komt en welke milieu- en omgevingsaspecten van belang zijn. Dit ontwerp is nu definief geworden. 

  Verdere procedure

  Na vaststelling van het provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek door Provinciale Staten wordt dit plan vanaf woensdag 13 juli 2022, samen met de bijbehorende stukken, voor 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan tegen het PIP beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  TenneT realiseert

  Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken breidt TenneT, vaak samen met Liander, Reddyn of Qirion, het bestaande energienetwerk in de provincie Noord-Holland uit. Zo wordt gezorgd voor een passende infrastructuur voor ontwikkeling van bijvoorbeeld woningbouw en voor de toenemende vraag naar duurzame energie. 

  Stand van zaken plannen uitbreiding elektriciteitsnet tussen Beverwijk en Oterleek

  Om de opgewekte duurzame energie door te provincie te vervoeren en te kunnen voldoen aan de vraag naar elektriciteit, zijn tussen Beverwijk en Oterleek extra elektriciteitsleidingen nodig.

  Ook wordt een schakelstation in Beverwijk gebouwd en worden de bestaande kabels daarop aangesloten. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken heeft de provincie, in overleg met de betrokken gemeenten, een ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. In het ontwerp PIP staat onder meer wat het precieze tracé voor de kabels wordt, waar het schakelstation komt, welke milieu- en omgevingsaspecten van belang zijn en informatie over de verdere procedure. 

  Lees verder

  Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

  Omdat de uitbreiding van het energienetwerk van groot belang is voor de hele regio, heeft TenneT de provincie Noord-Holland verzocht om een zogenaamd Provinciaal Inpassingplan (PIP) voor een nieuw schakelstation in Beverwijk en ondergrondse elektriciteitsleidingen van Beverwijk naar Oterleek vast te stellen. Zo’n pip-procedure is te vergelijken met een gemeentelijk bestemmingsplan, alleen heeft de provincie de regie op het beleid en de uitvoering. Hierdoor is de verwachting dat planologische procedures worden verkort waardoor de netuitbreiding sneller gerealiseerd kan worden. Naar verwachting zal de netuitreiding tussen Beverwijk en Oterleek eind 2023 gereed zijn. Onderstaande projecten vallen allemaal onder Netuitbreiding Noord-Holland.

  Veelgestelde vragen

  • een extra transformator op het bestaande 380 kV-station in Beverwijk (Gooiland), met een verbinding naar het nieuwe 150 kV-schakelstation in Beverwijk.
  • een nieuw 150 kV-schakelstation in Beverwijk, zo dicht mogelijk bij het 380 kV-station in Beverwijk, zodat er zo min mogelijk kabels hoeven worden (om)gelegd. Het gaat hierbij om een inpandig 150 kV-schakelstation. Dat is een gebouw met een oppervlakte van ca. 40x60 meter.
  • een verbinding tussen het 380 kV-station in Beverwijk en het nieuwe 150 kV-schakelstation in Beverwijk. Dit wordt naar verwachting gebundeld met bestaande kabelverbindingen.
  • een nieuwe 150 kV-verbinding tussen de 150 kV-schakelstations Beverwijk en Oterleek (2 circuits). Hier zijn drie mogelijke tracés voor.
  • uitbreiding van het bestaande 150 kV-station in Oterleek, op bestaand terrein.

  De netuitbreiding is nodig om economische ontwikkelingen en de energietransitie in provincie Noord-Holland mogelijk te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vestiging van datacenters en het 'transporteren' van zonne- en windenergie.

  Een PIP is te vergelijken met een gemeentelijk bestemmingsplan. Bij een PIP heeft echter een provincie in plaats van een gemeente de  regie op het beleid, en de uitvoering. Het vaststellen van een PIP is een bevoegdheid die door de wet aan Provinciale Staten is toegekend. Wel dienen de gemeenteraden van de betrokken gemeenten te worden gehoord.

  Het feit dat er meerdere gemeenten in het zoekgebied liggen, maakt de ruimtelijke inpassing van het elektriciteitsnet een activiteit van regionaal belang.  De provincie Noord- Holland heeft de betrokken gemeenten voorgesteld om de coördinatie, door middel van het voeren van een PIP, op zich te nemen en daarmee enerzijds de realisatie van de netuitbreiding te versnellen en anderzijds de gemeenten te ontlasten. De colleges van B&W van de betrokken gemeenten hebben hiermee ingestemd.

  Alleen die onderdelen van de netuitbreiding die planologische wijzigingen behoeven, vallen onder het PIP. Dit omvat:

  • een nieuw 150 kV schakelstation in Beverwijk;
  • een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen het bestaande 380 kV-station in Beverwijk (Gooiweg)  en het nieuw te realiseren 150 kV schakelstation in Beverwijk
  • een ondergrondse 150 kV-verbinding tussen Beverwijk en Oterleek.

  Contact

  TenneT logo

  Service Center Nederland

  Voor vragen over het project.