Skip to content

Net op zee Nederwiek 3

We realiseren een ondergrondse hoogspanningsverbinding die windenergiegebied Nederwiek Noord in de Noordzee verbindt met een hoogspanningsstation op land in de gemeente Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout of Moerdijk. Deze verbinding is nodig voor het transporteren van duurzaam opgewekte energie vanuit het windenergiegebied naar het vasteland. Nederwiek 3 is hier onderdeel van.


Locatie
Nederlandse Noordzee
Type
Offshore
Categorie
offshore
Status
planning
Tags
  2GW Platform Nederwiek 3

  Over het project

  Duurzame energie vanaf de Noordzee vervoeren

  Net op zee

  Om de elektriciteit die de windparken op zee produceren te kunnen gebruiken, is een 'net op zee' nodig dat de elektriciteit van de windparken naar het hoogspanningsnet op land transporteert. Dit 'net op zee' bestaat uit een platform, zeekabels, landkabels en een converterstation.

  Drie windparken

  In het windenergiegebied Nederwiek worden drie windparken uit de ‘aanvullende routekaart windenergie op zee 2030’ gebouwd: Nederwiek 1, 2 en 3. Samen hebben ze een vermogen van ongeveer 6 Gigawatt (GW). De elektriciteit die de windparken produceren moet naar land worden getransporteerd.

  Nederwiek 3

  Eén van deze verbindingen is het ‘Net op zee Nederwiek 3’ (2 GW). Dit Net op zee is de totale netverbinding vanaf windpark Nederwiek Noord tot aan een nog te bouwen converterstation op land.

  aanlandingschet nederwiek 3

  Het totale project bestaat uit:

  • Een converterstation op zee: Hier worden de windturbines op aangesloten en hier wordt de verzamelde stroom getransformeerd van 66 kilovolt (kV) naar 525 kV en omgezet van wisselspanning (AC) naar gelijkspanning (DC).
  • Ondergrondse kabels voor het stroomtransport naar land.
  • Een converterstation op land. Hier wordt de 525 kV gelijkstroom omgezet in 380 kV wisselstroom. Hiervoor zijn op dit moment zoekgebieden in beeld in de gemeenten Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout.
  • Ondergrondse kabels tussen het converterstation op land en een 380 kV-hoogspanningsstation, waar de stroom op het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten.
  • Alvast onderzoek naar de mogelijkheid van twee extra 2GW kabels voor de aansluiting van toekomstige windenergiegebieden.

  De twee andere verbindingen vanuit Nederwiek zijn Net op zee Nederwiek 1 en Net op zee Nederwiek 2.

  Veelgestelde vragen

  In 2050 moet Nederland volledig overgestapt zijn op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie op zee. De uitstoot van broeikasgassen moet dan met 95% zijn afgenomen vergeleken met 1990. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord.

  Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, worden extra windparken op zee gebouwd. De windenergie die deze windparken opwekken moet aan land worden gebracht; dit noemen we ook wel ‘aanlanden’. Uit de studie ‘Verkenning aanlanding wind op zee 2030’ (VAWOZ 2030) is gebleken dat een verbinding van 2 GW vanuit windenergiegebied Nederwiek Noord naar Geertruidenberg of Moerdijk kansrijk is.

  In het programma ‘Verbindingen aanlanding wind op zee 2031-2040’ (VAWOZ 2031-2040) worden de mogelijkheden in kaart gebracht voor het aan land brengen van nog meer windenergie op zee. Hierbij wordt opnieuw gekeken naar wat de meest kansrijke mogelijkheden zijn om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te behalen.

  De start van de bouwfase is gepland in 2027 en omvat de bouw van het platform op zee tot en met de bouw van het converterstation op land. De inbedrijfname vindt naar verwachting plaats in 2031. De opgewekte energie in het windenergiegebied Nederwiek kan vanaf dat moment naar land worden getransporteerd.

  Het nieuw aan te leggen windpark Nederwiek 3 levert straks 2 gigawatt (GW) aan groene elektriciteit. Dat is vergelijkbaar met de hoeveelheid elektriciteit die jaarlijks gebruikt wordt door ongeveer twee miljoen Nederlandse huishoudens.

  De kosten voor de nieuwe verbinding worden betaald uit een vergoeding die TenneT ontvangt voor de aanleg van het Net op zee. De Rijksoverheid betaalt deze vergoeding uit de Opslag Duurzame Energie (ODE). Bedrijven en burgers betalen voor de ODE via hun energierekening. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op TenneT en toetst op doelmatigheid van investeringen en efficiëntie.

  Het converterstation op land bestaat uit een aantal gebouwen met installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De benodigde oppervlakte voor het converterstation voor Net op zee Nederwiek 3 bedraagt maximaal 5,5 hectare. Daarnaast is er tijdens de bouw 2 hectare nodig als werkterrein. De hoogte van de gebouwen is maximaal 25 meter.

  De locatiekeuzes voor aanlanding van windmolenparken op zee wordt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaald. Voorkeur gaat uit naar aansluiting op bestaande of nieuw te bouwen hoogspanningsstations die relatief dicht bij de kust liggen. Daarnaast wordt ook gekeken naar dichtbij gelegen grote (industriële) grootverbruikers van elektriciteit.

  Uit een eerste verkenning zijn Geertruidenberg en Moerdijk op dit moment in beeld als mogelijke aansluitlocaties voor Nederwiek 3. Een tracé naar Geertruidenberg is eerder op hoofdlijnen onderzocht als mogelijke verbinding voor een ander windpark: IJmuiden Ver Alpha. Daar is uiteindelijk een ander tracé gekozen. In ‘Verkenning aanlanding wind op zee 2030’ is een 2 GW aansluiting naar Geertruidenberg opnieuw voorgesteld, nu vanaf windgebied Nederwiek Noord.

  Moerdijk is eerder in VAWOZ 2030 niet onderzocht vanwege de bestaande aansluitmogelijkheden. Inmiddels is bekend dat er een nieuw 380 kV-station in Moerdijk komt. Daarom is Moerdijk voor dit project ook in beeld gekomen als mogelijke aansluitlocatie.

  Er zijn meerdere zaken waar de keuze van de aansluitlocatie van afhangt, zoals de verschillende thema's 

  1. milieueffecten,
  2. effecten voor omgeving,
  3. technische haalbaarheid,
  4. kosten en
  5. toekomstvastheid,

  waar onderzoek naar wordt gedaan en die terug te vinden zijn in de Integrale Effectanalyse. Bij de afweging worden ook de zienswijzen en het bestuurlijk regio-advies betrokken. Aansluitend kiest de Minister van Economische Zaken en Klimaat een voorkeurstracé.

  De bouw van de windparken gebeurt door marktpartijen en niet door TenneT. TenneT legt uitsluitend de netbekabeling aan. De minister van EZK neemt een kavelbesluit. Een kavelbesluit bepaalt waar en onder welke voorwaarden een windpark binnen een windenergiegebied mag komen en in gebruik genomen mag worden. Nadat het kavelbesluit is genomen, start de overheid een tenderprocedure (openbare aanbesteding). De winnaar van de tender krijgt de vergunning voor het windpark; hij mag het windpark gaan bouwen en exploiteren.

  De tender voor de Nederwiek 3 kavel is voorzien tussen mei 2024 en april 2025.

  • Planning

  • Juni 2023

   Juni 2023

   Publicatie Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (Concept-NRD)

  • November 2023

   Vasstellen definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (Concept-NRD)

  • September 2024

   • Terinzagelegging MER en Integrale Effectenanalyse
   • Mogelijkheid indienen reacties
  • December 2024

   • Keuze voorkeursalternatief
   • Start MER fase 2
  • Eind 2025

   • Publicatie ontwerp projectbesluit en ontwerpvergunningen
   • U kunt een zienswijze indienen

    

  • Zomer 2026

   • Definitief projectbesluit en vergunningen
   • U kunt in beroep gaan

    

  • 2027

   • Vaststellen projectbesluit
   • Start uitvoering
  • 2031

   In bedrijfname

  Onshore converterstation Nederwiek 3

  Meer informatie

  2 gigawatt reikwijdte van zee tot land

  Bekijk de video

  https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2024-03/2gw%20nederwiek%203.PNG

  Nieuwsbrief

  Contact

  TenneT logo

  Service Center Nederwiek 3

  Voor vragen over het project.

  Archief