Skip to content

Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Net op zee IJmuiden Ver Alpha is één van de drie verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het vasteland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt, door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.


Locatie
Nederland, Zeeland
Type
Offshore
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • windenergie
Veerse Meer & Veerse Gatdam

Over het project

Windenergiegebied IJmuiden Ver ligt ter hoogte van IJmuiden, op zo’n 75 kilometer uit de kust. In dit gebied worden meerdere windparken gebouwd. Deze windparken produceren elektriciteit, dat naar land moet worden getransporteerd. Eén van de drie verbindingen vanuit dit windenergiegebied naar het vasteland is IJmuiden Ver Alpha. Deze kabelverbinding volgt straks een route door de Noordzee, door het Veerse Meer, en komt aan land in Zeeland. Daar levert het, via een 525 kV gelijkstroomkabelverbinding, 2 Gigawatt (GW) aan duurzame elektriciteit aan ons landelijke elektriciteitsnetwerk.

 • Planning

 • Start bouw converterstation IJmuiden Ver Alpha
  Half 2024

  Start bouw converterstation IJmuiden Ver Alpha

    

 • 2025

  Start aanleg kabeltracé IJmuiden Ver Alpha

    

 • 2029

  Inbedrijfname IJmuiden Ver Alpha

     

Veelgestelde vragen

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken uit de routekaart 2030 gebouwd met een vermogen van circa 6 Gigawatt (GW). De windparken produceren elektriciteit, dat naar land moet worden getransporteerd. Hiervoor zijn drie verbindingen nodig. Eén van deze verbindingen is het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Dit Net op zee-project is de totale netverbinding vanaf windpark IJmuiden Ver op zee tot aan het nog te bouwen converterstation op land aan de Belgiëweg Oost in Borssele.

Het totale project bestaat uit:

 • Een platform op zee: Hier worden alle individuele windturbines op aangesloten en wordt het spanningsniveau getransformeerd van 66 kiloVolt  (kV) wisselstroom naar 525 kV gelijkstroom.
 • Een ondergrondse 525 kV gelijkstroomkabelverbinding van het platform op zee, via het Veerse Meer naar het converterstation op land.
 • Een converterstation op land aan de Belgiëweg Oost in Borssele, waar de 525 kV gelijkstroom wordt omgezet in 380 kV wisselstroom.
 • Een 380 kV wisselstroomkabelverbinding van het converterstation naar het bestaande hoogspanningsstation in Borssele, waar de stroom op het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten.

De andere twee verbindingen vanuit IJmuiden Ver zijn Net op zee IJmuiden Ver Beta en Net op zee IJmuiden Ver Gamma gaan naar de Maasvlakte in Rotterdam.

De projecten Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee Nederwiek 1 hebben ieder hun eigen procedure, en daardoor ook een eigen planning. Het is wel de bedoeling om de werkzaamheden van beide projecten in het Veerse Meer en op land zoveel mogelijk gelijktijdig uit te voeren. Beide projecten zitten op dit moment nog in de planfase. Dit betekent dat de bouw nog niet is begonnen.

Lees meer over de procedure voor IJmuiden Ver Alpha en over de procedure voor Nederwiek 1.

Met de aanleg van de verbindingen tussen de windparken op zee en het elektriciteitsnet op het vasteland zijn veel belangen gemoeid die zorgvuldig worden afgewogen. Naast de informele mogelijkheden om uw stem te laten horen via informatiebijeenkomsten, via het stellen van vragen, via het achterlaten van een reactie op de projectatlas of via een gesprek met TenneT, zijn ook formele inspraakmogelijkheden. Op de website van de RVO vindt u informatie over inspraak en alle officiële documenten van de projecten.

Het ministerie van Economische Zaken (EZK) en TenneT vinden vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden belangrijk. De inspraak van belanghebbenden is mede daarom van groot belang bij het bepalen van de te onderzoeken routes voor het kabeltracé en mogelijke locaties voor het converterstation op land, bij de keuze van het voorkeursalternatief en bij de uitwerking van het definitieve tracé. Hoe we belanghebbenden bij de projecten betrekken, staat in het participatieplan. Dit plan wordt iedere projectfase geactualiseerd.

In de participatieplannen van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 leest u hoe wij met de omgeving omgaan en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

TenneT logo

Danielle Hendriks

Woordvoerder project

Archief