Skip to content

Kabelverbinding tussen Beverwijk en Oterleek

Om te zorgen voor extra capaciteit in de regio moeten er nieuwe (ondergrondse)kabelverbindingen komen tussen Beverwijk en Oterleek en wordt er een nieuw 150kV schakelstation in Beverwijk gebouwd


Locatie
Noord Holland
Type
Nieuwe verbinding
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • ondergronds 150 kV
 • 150 kV
Project Onshore NL mannen aan het werk kabels ondergronds

Over het project

Door de sterk groeiende vraag naar elektriciteit, wordt er steeds meer duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken (op zee). Die opgewekte energie gaat met elektriciteitsleidingen naar de verschillende plekken in de provincie. Om dit transport mogelijk te maken, moet het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland versterkt worden. Er komt een ondergrondse kabel tussen de stations Beverwijk en Oterleek. Op het Bazaarterrein in Beverwijk komt een nieuw 150 kV-schakelstation. Op het station in Oterleek komen twee spoelen, om de spanning te regelen. De provincie Noord-Holland maakt een provinciaal inpassingsplan. Dat plan zorgt ervoor dat het bestemmingsplan in de gemeenten, waar de kabel komt te liggen, in een keer aangepast wordt.

Er is een voorkeurstracé opgesteld. TenneT is nog in gesprek met een aantal grondeigenaren over de (on)mogelijkheden van dit tracé. 

 • Planning

 • 1e kwartaal 2022

  Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld door Gedeputeerde Staten en start ter inzagelegging/periode zienswijzen

 • 2e/3e kwartaal 2022

  Verwerken zienswijzen en behandeling Concept Provinciaal Inpassingsplan in Gedeputeerde Staten

 • 13 juni 2022

  Behandeling Concept Provinciaal Inpassingsplan in Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat

 • 4 juli 2022

  Naar verwachting behandeling Concept Provinciaal Inpassingsplan in Provinciale Staten op 4 juli 2022

 • 3e kwartaal 2022

  Terinzagelegging vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan en mogelijkheid beroep Raad van State

 • 3e/4e kwartaal 2022

  Start voorbereidingen voor uitvoering door TenneT

 • 3e kwartaal 2023

  Start werkzaamheden ‘buiten’

 • 4e kwartaal 2024

  Ingebruikname netwerk

Nieuws

13 juli 2022

Definitief Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor uitbreiding elektriciteitsnet tussen Beverwijk en Oterleek ter inzage

Om de opgewekte duurzame energie door de provincie te vervoeren en te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar elektriciteit, zijn tussen Beverwijk en Oterleek extra elektriciteitskabels nodig.

Om de aanleg hiervan mogelijk te maken heeft de provincie Noord-Holland in overleg met de betrokken gemeenten een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Provinciale Staten hebben begin juli het PIP vastgesteld. 

Ongewijzigd inpassingsplan

Het PIP is een bestemmingsplan van de provincie dat meerdere gemeenten beslaat. Om de nieuwe elektriciteitskabels en een nieuw schakelstation in Beverwijk mogelijk te maken heeft de provincie, eerst een ontwerp PIP opgesteld. In het ontwerp-PIP staat onder meer wat het precieze tracé voor de kabels wordt, waar het schakelstation komt en welke milieu- en omgevingsaspecten van belang zijn. Dit ontwerp is nu definief geworden. 

Verdere procedure

Na vaststelling van het provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek door Provinciale Staten wordt dit plan vanaf woensdag 13 juli 2022, samen met de bijbehorende stukken, voor 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan tegen het PIP beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

TenneT realiseert

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken breidt TenneT, vaak samen met Liander, Reddyn of Qirion, het bestaande energienetwerk in de provincie Noord-Holland uit. Zo wordt gezorgd voor een passende infrastructuur voor ontwikkeling van bijvoorbeeld woningbouw en voor de toenemende vraag naar duurzame energie. 

Stand van zaken plannen uitbreiding elektriciteitsnet tussen Beverwijk en Oterleek

Om de opgewekte duurzame energie door te provincie te vervoeren en te kunnen voldoen aan de vraag naar elektriciteit, zijn tussen Beverwijk en Oterleek extra elektriciteitsleidingen nodig.

Ook wordt een schakelstation in Beverwijk gebouwd en worden de bestaande kabels daarop aangesloten. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken heeft de provincie, in overleg met de betrokken gemeenten, een ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. In het ontwerp PIP staat onder meer wat het precieze tracé voor de kabels wordt, waar het schakelstation komt, welke milieu- en omgevingsaspecten van belang zijn en informatie over de verdere procedure. 

Lees verder

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-07/thumbnail%20video%20magneetvelden%20in%20de%20nabijheid%20van%20hoogspanningsverbindingen.PNG

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.