Skip to content

Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel of Crayestein

Er komt een extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg naar Krimpen aan den IJssel of naar Crayestein om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt door de veelheid aan (duurzaam opgewekte) elektriciteit.


Locatie
Zuid Holland, Noord-Brabant
Type
Nieuwe verbinding
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • 380 kV-verbinding
'Pork curls' in lines between Wintrack pylons on the Randstad 380kV trajectory

Over het project

Vanuit de Eemshaven en de windparken op zee komt er steeds meer (duurzame) elektriciteit ons net op. Die elektriciteit vervoeren we vervolgens, via de verbinding Krimpen aan den IJssel-Geertruidenberg, naar het zuidwesten van ons land. Daar is veel vraag naar elektriciteit. We zien nu dat de huidige hoogspanningsverbinding van Krimpen aan den IJssel naar Geertruidenberg rond 2030 vol raakt.

Dit ondanks het feit dat we nu bezig zijn met het opwaarderen van de bestaande 380 kV-verbinding. Deze opwaardering is niet voldoende om de grote hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit te vervoeren. Onze landelijke 380 kV-hoogspanningsverbindingen zijn de ruggengraat van ons elektriciteitsnet.

Na grondig onderzoek blijft er maar één oplossing over: een nieuwe, extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. Daarbij hoort ook een uitbreiding van de hoogspanningsstations zodat de nieuwe verbinding hierop kan worden aangesloten. We kunnen de nieuwe verbinding niet combineren met de verbinding die er al staat. Deze nieuwe verbinding staat daarom los van de bestaande.

Hieronder de algemene planning op dit moment. Zodra we meer weten plaatsen we een update inclusief inspraakmomenten.

 • Voorlopige planning

 • 2022-2023

  Bekendmaking van de plannen

  Bekendmaken van de plannen. Gesprekken met de omgeving en stakeholders. Onderzoek naar verschillende alternatieven voor een tracé

 • 2024

  Voorkeurstracé

  We willen in 2024 graag een voorkeurstracé vaststellen. Daarna volgen vervolgonderzoeken en volgt er een projectbesluit.

 • 2027

  Begin werkzaamheden

  We hopen dat de schop in 2027 de grond ingaat.

 • 2030

  Werkzaamheden afgerond

  We willen graag rond 2030 klaar zijn, want dan zien we het knelpunt ontstaan.

Waarom hebben we nieuwe 380kV-verbindingen nodig?

Onderzoeken en berekeningen voorzien nu rond 2030 knelpunten op enkele belangrijke schakels in het 380 kV-net, oftewel in de ‘slagaders’ van het Nederlandse elektriciteitstransport.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-11/Thumbnail%20%27Nieuwe%20380%20kV-verbindingen%27%20221103.jpg

Veelgestelde vragen

Met speciale rekenmodellen onderzoeken we iedere twee jaar samen met Gasunie en de regionale netbeheerders drie verschillende scenario’s. In deze scenario’s kijken we wat ons de komende tijd te wachten staat. We onderzoeken wat de effecten zijn van de maatregelen uit het Klimaatakkoord, de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2050 en de internationale samenwerking en handel in elektriciteit. Daarna analyseren we wat dit betekent voor het elektriciteitsverbruik en -aanbod in de komende tien jaar. 

Uit alle scenario’s blijkt dat de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel straks voor een knelpunt gaat zorgen. Als we niets doen wordt het te druk op het net en kunnen bijvoorbeeld zonneparken en bedrijven niet aangesloten worden. Daarnaast kan dan de elektriciteit die aan de ene kant van het land geproduceerd wordt niet worden vervoerd naar de andere kant. Als het elektriciteitsnet overbelast raakt, kunnen we niet anders dan de toevoer van elektriciteit verminderen. Dat is voor iedereen een zeer onwenselijke situatie.

Oplossingen zijn niet eenvoudig. Elektriciteit is lastig op te slaan. Ook al lopen er op dit moment allerlei duurzame ontwikkelingen, denk aan opslag van elektriciteit in batterijen en waterstof, dit lost het probleem in de nabije toekomst niet op. Wel kunnen ze op termijn het net ondersteunen. Na grondig onderzoek blijft er maar één oplossing over: een nieuwe, extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. Daarbij hoort ook een uitbreiding van de hoogspanningsstations zodat de nieuwe verbinding hierop kan worden aangesloten. We kunnen de nieuwe verbinding niet combineren met de verbinding die er al staat. Deze nieuwe verbinding staat daarom los van de bestaande.

Het Nederlandse netwerk is opgebouwd uit een centrale ringstructuur waarop een aantal subringen met verbindingen naar kustlocaties is aangesloten. Het is belangrijk om de centrale ring zoveel mogelijk als basis te blijven gebruiken en zo min mogelijk verbindingen tussen de subringen te maken. Dit is belangrijk voor de levenszekerheid van onze energie. Het probleem doet zich voor tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel en moet daarom zo dichtbij mogelijk opgelost worden. Bovendien geldt het rijksbeleid, dat is neergelegd in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), dat het de voorkeur heeft om een nieuwe verbinding te bundelen met bestaande bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Op deze manier ontstaan geen geheel nieuwe doorkruisingen in het landschap.

Vergelijk het 380 kV-hoogspanningsnet met het wegennet. Iedere snelweg sluit aan op provinciale wegen die vervolgens uitkomen op wegen in de stad of het dorp waar u woont. Zo is het ook met elektriciteit. Het 380 kV-hoogspanningsnet is in Zuid-Holland en Noord-Brabant verbonden met de 150 kV-, 110 kV-netten en die weer met de regionale netten. De regionale netten zijn met kabels uiteindelijk verbonden met uw aansluiting in huis. Dus hoe beter het hoogspanningsnet functioneert, hoe beter het ook voor de regionale netten is. Een goed werkend hoogspanningsnet is dus goed voor ons allemaal. Doen we niets, dan heeft dit gevolgen voor iedereen. We lopen dan het risico dat nieuwe duurzame initiatieven, grote bedrijven, scholen of woonwijken niet aangesloten kunnen worden op het net.

Wij proberen de impact van een nieuwe hoogspanningsverbinding te beperken en onderzoeken hoe we dat kunnen doen. Hierbij kijken we naar mogelijkheden om de nieuwe hoogspanningsverbinding zo goed mogelijk te laten aansluiten op andere ontwikkelingen in het gebied. We zijn ons ervan bewust dat een nieuwe hoogspanningsverbinding grote impact heeft op de omgeving en mensen die wonen en leven in het gebied. Bij elke verbinding die wij bouwen, hebben we oog voor de mensen, de natuur en de dieren in het gebied. Daarbij zijn we zorgvuldig in wat we doen.

Contact

Itske van Lith

Itske van Lith

Omgevingsmanager Regio Zuid
TenneT logo

Timo Verkerk

Omgevingsmanager Regio Zuid