Skip to content

Eemshaven - Vierverlaten

Tussen Eemshaven en Vierverlaten wordt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding gebouwd. Daarnaast wordt het hoogspanningsstation Vierverlaten uitgebreid om van hieruit de stroom op het net verder te verdelen.


Locatie
Groningen
Type
Onshore
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • 380 kV eemshaven vierverlaten hoogspanning
 • Nieuwe hoogspanningsverbinding
 • 380kV
Station Vierverlaten

Over het project

Bouw van een nieuwe stroomsnelweg

De energievoorziening in Europa en Nederland verduurzaamt. De hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom groeit en daarmee de fluctuaties in het net. De 380 kV-verbinding zorgt voor een betere aansluiting van de grootschalige opweklocatie Eemshaven op het landelijke en internationale hoofdtransportnet van elektriciteit. Dat is onder meer van belang voor het transport van duurzame energie.

De nieuwe verbinding wordt deels gecombineerd met de 110 kV-verbinding tussen Vierverlaten en Winsum- de Brillerij en vervangt de bestaande 220 kV-verbinding tussen beide hoogspanningstations. De bestaande 220 kV verbinding wordt afgebroken na de ingebruikname van de nieuwe verbinding, net als het deel van de 110 kV verbinding.

Nieuwe stroomsnelweg tussen Eemshaven en Vierverlaten

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Onshore%20NL%20Eemshaven%20Vierverlaten%20Noord%20West%20380%20kV.PNG
 • Project timeline

 • Vanaf voorjaar 2020

  Civiele werkzaamheden

 • 2020 - 2028

  Uitvoering landschapsprogramma

   

 • Oktober 2020- 2022

  Plaatsen van de masten

 • Vanaf eind 2020

  Montage van de geleiders

 • 2023

  Ingebruikname nieuwe verbinding

 • Na ingebruikname van de nieuwe verbinding

  Afbreken overbodige 110 kV en 220 kV

Nieuws

20 november 2020

TenneT neemt in Eemshaven tijdelijk transformatorstation in bedrijf en plaatst er eerste masten stroomsnelweg
Onshore project NL Eemshaven Vierverlaten - Hogeland_succesvol_in_gebruik.jpg

TenneT heeft een nieuw hoogspanningsstation in Eemshaven in gebruik genomen. Het transformatorstation in de Oostpolder is tijdelijk en maakt extra elektriciteitstransport mogelijk voor de Eemshaven en de rest van Groningen en Nederland. 

TenneT bouwt momenteel aan een structurele langjarige oplossing voor het vergroten van de transportcapaciteit en dat is de 380 kV-verbinding naar Vierverlaten. Als deze verbinding klaar is verscheept TenneT de transformator van het tijdelijke hoogspanningsstation naar Vierverlaten, waar momenteel als onderdeel van de aanleg van de 380 kV-verbinding gewerkt wordt aan het uitbreiden van het hoogspanningsstation daar.

De nieuwe 380 kV-verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten en zorgt voor een forse toename van de transportcapaciteit. De 380 kV-verbinding komt in 2023 in bedrijf. Momenteel zijn de civiele werkzaamheden in volle gang. Afgelopen week is bij Eemshaven een eerste mast voor deze verbinding geplaatst, eerder is daar al mee begonnen bij Vierverlaten (gemeente Groningen).

Hard nodig

De nieuwe 'stroomsnelweg'  is hard nodig. In 2018 is al een tijdelijke 380 kV-verbinding in de Eemshaven in gebruik genomen die elektriciteit vanaf het hoogspanningsstation Oudeschip (met o.a.verbindingen met RWE centrale, Cobra-kabel en het Gemini-windpark) omleidt naar o.a. de Eemshaven-Meeden 380 kV-verbinding. De transportvraag neemt verder toe, o.a. van de windparken in Eemshaven. 

Veelgestelde vragen

Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat is vastgesteld door de ministers van EZK en BZK. Het inpassingsplan voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV is december 2017 vastgesteld en januari 2018 gepubliceerd en heeft (tot en met 23 februari 2018) ter inzage gelegen.

In het inpassingsplan vindt u een kaart met de exacte ligging van het project; de regels en (kwaliteits)eisen voor het project; en een toelichting op het tracé van de verbinding, de uitvoering van het plan.

Verder zijn de gevolgen van het project beschreven, zoals voor de leefomgeving, water, natuur, landschap en economische ontwikkeling en behoud van archeologische waarden. Deze effecten zijn opgenomen in het Milieu Effectrapport (MER). Het MER is een bijlage bij het inpassingsplan.

Transport van elektriciteit door hoogspanningslijnen kan bij vochtig weer een knisperend geluid veroorzaken bij de draden. Dit heet het ‘corona-geluid’. Of je dit geluid hoort wordt in grote mate bepaald door het altijd aanwezige achtergrondgeluid. Daarnaast is er het ‘zingen van de wind’ geluid. Net als je bij een storm de wind rondom flatgebouwen kunt horen fluiten, of de wind door de bomen hoort waaien, kun je dat geluid ook bij hoogspanningsverbindingen horen. Het optredende geluid wordt gemaskeerd door andere optredende windeffecten zoals het ruisen van bewegende takken in de wind, andere ‘fluitende objecten’ etc.

Bij nieuwe masten is door de ronde vormgeving minder sprake van windfluiten dan bij bestaande masten.

In Nederland wordt voldaan aan alle internationale normen die gelden voor het wonen nabij hoogspanningslijnen. Bij hoogspanning is, naast veiligheid en betrouwbaarheid, gezondheid altijd een belangrijke zaak. Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van magnetische velden op de mens. Hieruit is geen direct verband gevonden tussen de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en gezondheidsrisico’s.

Sommige dieren kunnen elektrische velden bij hoogspanningslijnen waarnemen, door middel van beweging van haren op de huid (nb. sommige mensen kunnen dit ook). Het is niet duidelijk of dit ook hun gedrag beïnvloedt.

Naar de invloed van magnetische velden op de gezondheid van dieren is veel minder onderzoek gedaan dan bij mensen. Onderzoek naar de invloed van hoogspanningslijnen op zowel de melkgifte van koeien als geboorteafwijkingen bij kalveren laten geen invloed zien. Verschillende vogels bouwen graag hun nesten in hoogspanningsmasten. Onderzoek naar broedgedrag van deze vogels en geboortegewicht en groei van hun jongen laten geen afwijkingen zien.

Bij omheiningen of andere metalen hekken/buizen/pijpen die parallel aan een hoogspanningslijn lopen kan sprake zijn van elektrische oplading. Dieren die deze bouwwerken aanraken kunnen door een vonkontlading een schokje krijgen. Als het een toevoersysteem voor water of voedsel betreft, kunnen dieren in extreme gevallen weigeren om te drinken of te eten. Dit kan echter relatief eenvoudig worden opgelost door de bouwwerken te aarden, zodat de elektrische lading weg kan stromen.

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Matthijs Coops

Matthijs Coops

Woordvoerder project

Regio Noord

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties