Skip to content

Diemen - Ens

Er komt een extra hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt door de veelheid aan (duurzaam opgewekte) elektriciteit.


Locatie
Flevoland, Noord Holland
Type
Nieuwe verbinding
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • 380 kV-verbinding
Onshore NL Nieuwe-380-KV-stations windmolens en masten

Over het project

Vanuit de Eemshaven en de windparken op zee komt er steeds meer (duurzame) elektriciteit ons net op. Die elektriciteit vervoeren we vervolgens, via de verbinding Diemen-Ens, naar het zuidwesten van ons land. Daar is veel vraag naar elektriciteit en vanaf daar gaat het ook verder richting België en Frankrijk, volgens de internationale afspraken. We zien nu dat de verbinding van Diemen naar Ens op termijn (rond 2030) vol raakt. Dit ondanks de versterking van de bestaande 380 kV-verbinding die we onlangs gedaan hebben.

 • Planning

 • 2022 -2023

  Bekendmaken van de plannen. Gesprekken met de omgeving en stakeholders. Onderzoek naar verschillende alternatieven voor een tracé

 • 2024

  Voordat we kunnen beginnen met het bouwen van een nieuwe hoogspanningsverbinding zijn er veel dingen die voorbereid moeten worden. We willen in 2024 graag een voorkeurstracé vaststellen. Daarna volgen vervolgonderzoeken en volgt er een projectbesluit.

 • 2027

  We hopen dat de schop in 2027 de grond ingaat.

 • 2030

  We willen graag rond 2030 klaar zijn, want dan zien we het knelpunt ontstaan. 

Nieuws

Inloopavonden in september

Stap voor stap naar een klimaatneutraal Nederland

De overstap naar duurzame energie en een klimaatneutrale samenleving vraagt om verandering van ons allemaal. Onze Noordzee is straks een belangrijke bron voor duurzame energie. Ondertussen komen er steeds meer wind- en zonneparken. Al deze opgewekte elektriciteit moet ook vervoerd worden. Dit is de taak van TenneT. Daarom werken we op heel veel plekken in Nederland op dit moment aan uitbreiding van bestaande of aan de bouw van nieuwe hoogspanningsverbindingen. Dit om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt en de lamp straks uitgaat.

Een nieuwe hoogspanningsverbinding van Diemen naar Ens

TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat  (EZK) beginnen nu ook met een plan voor een extra hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens. We zien nu dat de bestaande verbinding van Diemen naar Ens op termijn (rond 2030) vol raakt. Dit ondanks de versterking van de bestaande 380 kV-verbinding die we onlangs hebben uitgevoerd. We hebben een groot zoekgebied, waar we uiteindelijk samen met de omgeving en andere betrokken partijen een geschikte route moeten vinden.

Kaartje zoekgebied toekomstige hoogspanningsverbinding Diemen - Ens
Praat en denk mee

Maar voordat de schop in de grond gaat, moet er nog een hoop gebeuren. En daar kunnen wij uw hulp goed bij gebruiken. De hoogspanningsverbinding komt tenslotte te staan in de omgeving waar u woont, werkt of recreëert. U kent het gebied goed, waarschijnlijk zelfs beter dan alle plannenmakers bij elkaar.

Uw mening

Tussen 2 september en 14 oktober 2022 liggen het voornemen en voorstel voor participatie voor de verkenning naar een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens ter inzage. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om te reageren op de stukken. Kijk op Hoogspanningsverbinding 380 kV Diemen, Lelystad en Ens (rvo.nl) hoe dat werkt.

Inloopavond

Benieuwd welke energieprojecten er bij u in de omgeving gepland zijn of al lopen? Of wilt u meer uitleg over de plannen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding? Wilt u informatie met ons delen?

 • donderdag 15 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in het Van der Valk Hotel Almere,
  Veluwezoom 45 in Almere.
 • dinsdag 20 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur  in het Arsenaal,
  Kooltjesbuurt 1 in Naarden-Vesting.
 • dinsdag 27 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in Kerkcentrum De Hoeksteen,
  De Poort 17-19 in Swifterbant.
 • donderdag 29 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in het  Van der Valk Hotel Lelystad,
  Larserplein 1 in Lelystad.

Op maandag 3 oktober 2022 vindt van 19.00 tot 20.00 uur een online informatiebijeenkomst plaats. Aanmelden voor de online informatiebijeenkomst kan via het aanmeldformulier. Wij stellen het op prijs als u uw vragen van tevoren doorgeeft.

Het Ministerie van EZK en TenneT zijn aanwezig om u meer te vertellen over de plannen en de energiebehoefte in de omgeving. Het zoekgebied is te zien op een groot scherm, waar u meteen opmerkingen of reacties bij kan plaatsen. Ook kunnen we u helpen een zienswijze in te dienen.

 

Praat en denk mee

Voordat de schop in de grond gaat, moet er nog een hoop gebeuren. Daar kunnen wij uw hulp goed bij gebruiken. De hoogspanningsverbinding komt tenslotte te staan in de omgeving waar u woont, werkt of recreëert. U kent het gebied goed, waarschijnlijk zelfs beter dan alle plannenmakers bij elkaar.

Tussen 2 september en 14 oktober 2022 liggen het voornemen en voorstel voor participatie voor de verkenning naar een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens ter inzage. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om te reageren op de stukken. Kijk op www.rvo.nl/diemen-ens hoe dat werkt. Daar vindt u ook de officiële documenten.

We organiseren inloopavonden, waar u meer informatie kan krijgen.

 • Donderdagavond 15 september a.s.: Almere (Van der Valk) van 19.00 – 21.00 uur 
 • Dinsdagavond 20 september a.s.: Gooise Meren (Het Arsenaal, Naarden) van 19.00 – 21.00 uur
 • Dinsdagavond 27 september a.s.: Swifterbant (De Hoeksteen) van 19.00 – 21.00 uur
 • Donderdagavond 29 september a.s.: Lelystad (Van der Valk) van 19.00 – 21.00 uur
 • Maandagavond 3 oktober a.s.: online,  van 19.00 – 20.00 uur 
diemen-ens

Projectatlas

Via deze link komt u op een online kaart, de Projectatlas. Hier vindt u alle informatie over de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens. U kunt op de projectatlas ook vragen stellen, een zorg of suggestie met ons delen en reacties van anderen bekijken

Naar de projectatlas

Waar

We zetten niet zomaar de schop in de grond.

Er is nu een globaal ‘zoekgebied’ waar we samen met u naar willen kijken om tot een geschikt tracé te komen.

Er is een aantal technische uitgangspunten waar wij rekening mee moeten houden bij het bepalen van het tracé. Het is belangrijk om deze punten scherp te hebben, voordat we ons verder in het zoekgebied verdiepen.

 • We kunnen de hoogspanningslijnen van de nieuwe verbinding niet in dezelfde mast hangen als de bestaande verbinding.
 • De bestaande en nieuwe verbinding moeten op een bepaalde afstand van elkaar staan.
 • We bouwen boven de grond.
 • De verbinding moet altijd goed bereikbaar zijn voor onderhoud en bij storingen.
 • We moeten rekening houden met andere grootschalige plannen, zoals bijvoorbeeld de Oostvaardersoevers en woningbouw.
Kaartje zoekgebied toekomstige hoogspanningsverbinding Diemen - Ens

Formele stappen

Voordat de plannen voor een nieuwe verbinding definitief zijn, doorlopen we met u een aantal procedures.

We beginnen met de aankondiging van de plannen en we eindigen met een definitief tracé. Het startsein om te beginnen met de bouw.

Stappen:

 1. bekendmaking plannen en participatie
 2. onderzoek naar verschillende alternatieven voor een tracé
 3. uitwerking van het plan voor de voorkeursbeslissing
 4. uitwerking van het plan voor het projectbesluit en de vergunningen.

Bij al deze stappen nodigen wij u uit mee te praten, te denken en te werken om samen tot een goed tracé en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing te komen. Wij weten uit ervaring dat we nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Maar door het samen te doen begrijpt u waarom er bepaalde keuzes gemaakt worden.

Informatieavond / informatiebijeenkomst

Wat nu: verkenning gebied

U weet nu wat de plannen zijn en ook naar welk gebied we kijken om een nieuwe verbinding te bouwen. We beginnen onze zoektocht naar het definitieve tracé met een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin beschrijven we welke alternatieven we gaan bekijken en welke onderzoeken naar de effecten op het milieu en de omgeving we gaan doen. Dit is een belangrijk onderwerp waar wij uitgebreid bij stilstaan met een milieueffectrapportage (m.e.r.). Ook geven we in de NRD aan hoe we de verschillende alternatieven gaan beoordelen om te komen tot een voorkeurstracé. Dit doen we met een integrale effectenanalyse (IEA). Naast de milieu- en omgevingsaspecten spelen bij deze beoordeling  ook technische aspecten, kosten en toekomstvastheid een rol. 

Juist in deze verkennende fase is het belangrijk dat u aandachtspunten en ideeën met ons deelt. Deze nemen we dan mee bij het bepalen van tracéalternatieven. Om u op weg te helpen hebben we een aantal vragen voor u bedacht:

 • Heeft u een idee voor een oplossing?
 • Kunt u zich vinden in de begrenzing van het zoekgebied ?
 • Heeft u specifieke gebiedskennis, belangen en/of aandachtspunten die u voor deze fase wilt inbrengen, zo ja, welke?
 • Heeft u aandachtspunten voor het doen van onderzoek of over de wijze van onderzoek, zo ja welke?
 • Kunt u zich vinden in de wijze waarop u en/of andere omgevingspartijen worden betrokken bij het proces?

Veelgestelde vragen

Met speciale rekenmodellen onderzoeken we iedere twee jaar samen met Gasunie en de regionale netbeheerders drie verschillende scenario’s. In deze scenario’s kijken we wat ons de komende tijd te wachten staat. We onderzoeken wat de effecten zijn van de maatregelen uit het Klimaatakkoord, de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2050 en de internationale samenwerking en handel in elektriciteit. Daarna analyseren we wat dit betekent voor het elektriciteitsverbruik en -aanbod in de komende tien jaar. Met wind- en zonne-energie zijn we volledig afhankelijk van het weer. Op windstille en grijze dagen is de opbrengst veel minder.

Nu blijkt uit alle scenario’s dat de bestaande hoogspanningsverbinding in de ring tussen Diemen en Ens straks voor een knelpunt gaat zorgen. Als we niets doen wordt het nog drukker op het net en kunnen bijvoorbeeld zonneparken en bedrijven  niet aangesloten worden. En de elektriciteit die aan de ene kant van het land geproduceerd wordt kan niet worden vervoerd naar de andere kant. Dat is voor iedereen een zeer onwenselijke situatie. Als het elektriciteitsnet overbelast raakt, kunnen we niet anders dan de toevoer van elektriciteit verminderen. Met alle gevolgen van dien.

Oplossingen zijn niet eenvoudig. Elektriciteit is lastig op te slaan. Goede batterijen die in ontwikkeling zijn, lossen dit probleem ook niet op. Wel kunnen ze op termijn het net ondersteunen. Na grondig onderzoek blijft er maar één oplossing over: een nieuwe, extra verbinding in de ring tussen Diemen en Ens. De ring is zo belangrijk voor het elektriciteitstransport, dat we de nieuwe verbinding niet kunnen combineren met de verbinding die er al staat. Deze nieuwe verbinding staat dus los van de bestaande. Als bij twee verbindingen één van de twee een storing heeft, dan werkt de andere nog.

Kun je met een ringstructuur de elektriciteit niet via de oostkant van het land vervoeren? Dat is geen gekke gedachte, maar helaas is het geen efficiënte oplossing.

Elektriciteit zoekt namelijk altijd de weg van de minste weerstand en pakt in ons geval van de ringstructuur automatisch de route die via de westkant van het land, dus via Flevoland, loopt. Wanneer je de elektriciteit via de oostkant wilt vervoeren moet je ergens ingrijpen om deze omleiding te creëren. Dat is niet efficiënt en kost onnodig elektriciteit. Daarnaast doet het probleem zich tussen Diemen en Ens voor en moet daarom zo dichtbij mogelijk opgelost worden.

Vergelijk het 380 kV-hoogspanningsnet met het wegennet. Iedere snelweg sluit aan op N-wegen die vervolgens uitkomen op wegen in de stad of het dorp waar u woont. Zo is het ook met elektriciteit. Het 380 kV-hoogspanningsnet is in Flevoland verbonden met de 220 kV-, 150 kV- en 110 kV-netten en die weer met de regionale netten. De regionale netten zijn met kabels uiteindelijk verbonden met uw aansluiting in huis. Dus hoe beter het hoogspanningsnet functioneert, hoe beter het ook voor de regionale netten is. Een goed werkend hoogspanningsnet is dus goed voor ons allemaal. Doen we niets, dan heeft dit gevolgen voor iedereen, ook de mensen die wonen in de omgeving van de hoogspanningsverbinding van Diemen naar Ens. We lopen dan het risico dat nieuwe duurzame initiatieven, grote bedrijven, scholen of woonwijken niet aangesloten kunnen worden op het net.

Bij elke verbinding die wij bouwen, hebben we oog voor de mensen, de natuur en de dieren in het gebied. Wij proberen de impact van een nieuwe hoogspanningsverbinding te beperken en onderzoeken hoe we dat kunnen doen. Hierbij kijken we naar mogelijkheden om de nieuwe verbinding zo goed mogelijk te laten aansluiten op (andere functies in het) gebied en naar kansen om de natuur te versterken. Tijdens onze bewonersbijeenkomsten gaan wij graag met u in gesprek om met u van gedachten te wisselen. Want niemand kent het gebied zo goed als de mensen die er zelf wonen en werken. Er is ook een landschapsarchitect betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe verbindingen. De architect helpt uw ideeën te vertalen naar werkbare oplossingen.

 

Mail ons uw naam en adres. Mail naar diemenens@tennet.eu

Contact

TenneT logo

Diemen - Ens

Voor vragen over het project.

Meer over