Skip to content

Born - Graetheide

Tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide komt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding. Dit is nodig om de betrouwbaarheid en de leveringszekerheid van energie in de provincie Limburg te blijven garanderen.


Locatie
Limburg
Type
Onshore
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • ondergronds 150 kV
born graetheide kabel ondergrondse 150 kV

Over het project

Toename transportcapaciteit

Omdat er in de regio Limburg steeds meer elektriciteit wordt verbruikt, terwijl er weinig energie wordt opgewekt, neemt het transport van elektriciteit toe. Het huidige boven- en ondergrondse 150 kV-netwerk kan het toenemende transport van elektriciteit niet volledig aan. Om de leveringszekerheid van elektriciteit voor de regio Limburg te garanderen werkt TenneT daarom aan een oplossing voor dit knelpunt.

De oplossing voor het knelpunt bestaat uit de aanleg van een nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de stations Born en Graetheide met een lengte van circa 8 kilometer. De ondergrondse verbinding zal bestaan uit een drietal kabels, aangelegd op een diepte van minimaal 1,20 meter. Deze worden aangebracht via een open ontgraving of via een ondergrondse boring. De breedte van de kabelstrook bedraagt maximaal 1,50 meter.

 • Planning

 • Najaar 2019 - begin 2021

  Veldonderzoeken (als archeologie, ecologie, grondonderzoek, milieu)

 • Begin 2021 - eind 2021

  Voorbereiding op en doorlopen van bestemmingsplanprocedure.

 • Voorjaar 2023

  Start werkzaamheden.

 • Medio 2024

  Nieuwe kabel gereed

Nieuws

Februari 2022

 Stand van zaken bestemmingsplanprocedure

Hoe staat het met de bestemmingsplanprocedure van kabelproject Born-Graetheide? 

U leest er alles over in de onlangs verstuurde brief naar omwonenden. De brief is hier te lezen.

Veelgestelde vragen

Dat is nog niet bekend. TenneT voert momenteel een Tracéstudie uit voor dit project. Er is een zoekgebied aangewezen en er zijn diverse tracé-alternatieven ontwikkeld die nader worden onderzocht. Ook betrekt TenneT de omgeving bij het bepalen van de liggen van de kabel tijdens een aantal ontwerpateliers in het voorjaar van 2019.

In de zomer van 2019 besluit TenneT – in overleg met de gemeente Sittard-Geleen– over het voorkeursalternatief. Deze voorkeur is gebaseerd op onder andere omgevingsaspecten, technische uitvoerbaarheid, veiligheid, leveringszekerheid, milieu, toekomstvastheid, kosten en de relatie tot de omgeving. Aan de hand van nader onderzoek en gesprekken met belanghebbenden, zoals grondeigenaren en omwonenden wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een gedetailleerd tracé ontwerp.

Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan zowel omgevingsaspecten, veiligheid, milieu, grondgebruik, technische haalbaarheid en kosten. Denk hierbij aan bebouwing, beschermde dier- en plantensoorten, grondwater, waterkeringen, natuurgebieden, landschap, archeologie, bodem, andere kabels en leidingen en externe veiligheid.

Animatiefilm TenneT projecten Limburg

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Video%20still%20animatiefilm%20Limburg.PNG

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Marisca Lanni

Marisca Lanni

Woordvoerder project

Regio Zuid