Skip to content

Beter Benutten Rilland - Zandvliet

Er is capaciteitsuitbreiding van de bestaande verbinding tussen Rilland en Zandvliet nodig. Dat komt door de groei van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt. De verbinding Rilland- Zandvliet vormt één van de belangrijkste transportaders voor elektriciteit van Nederland naar België.


Locatie
Zeeland
Type
Netversterking
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  Onshore Project NL Rilland Zandvliet

  Over het project

  Vergroten capaciteit.

  TenneT realiseert de benodigde extra transportcapaciteit door de capaciteit van de bestaande verbinding te vergroten. Dit doen we door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit. Deze geleiders zijn bijna net zo zwaar en dik als de huidige geleiders, maar hebben een grotere transportcapaciteit. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding.

  Uitvoering werkzaamheden zomer 2023 

  In totaal past TenneT op ruim 190 km de verbindingen aan. Dit is onderverdeeld in diverse projecten. Om ervoor te zorgen dat niemand in het donker zit, moeten de hoogspanningsverbindingen tijdens de werkzaamheden in bedrijf blijven. Dit vraagt om een uiterst secure voorbereiding, planning en daarbij ook prioritering tussen de projecten. Daar waar de grotere capaciteit het hardst nodig is, is als eerste gestart met de werkzaamheden. Om de projecten beter op elkaar te laten aansluiten is ervoor gekozen de werkzaamheden voor de verbinding Rilland-Zandvliet vanaf juli 2023 uit te gaan voeren (dit was eerder voorzien vanaf juli 2022). Daarmee is de nieuwe verbinding in juli 2024 klaar voor de toekomst.

  Meer mogelijkheden voor elektriciteitstransport tussen Rilland en Zandvliet

  De capaciteit van de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Zandvliet (België) is binnenkort niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. Als het in deze regio hard waait, moet veel van de geproduceerde windenergie meteen worden afgevoerd. Als het windstil is, moet het hoogspanningsnet voldoende ruimte bieden om elektriciteit van andere producenten en andere productielocaties naar de gebruikers te vervoeren. De verbinding Rilland-Zandvliet vervult een belangrijke rol in deze dynamische en internationale, stroomtransporten. Daarom moet hij snel klaargemaakt worden voor de grotere transportvraag.

  De aanpassingen voor extra transportcapaciteit vinden plaats aan de bestaande hoogspanningsverbinding Rilland-Zandvliet 380kV. Deze is 5,5 kilometer lang en vormt de verbinding tussen de hoogspanningsstations bij Rilland en Zandvliet. De bestaande hoogspanningsverbinding loopt van het onderstation van TenneT, dichtbij Rilland, over de landtong ("Middeneiland") tussen het Spuikanaal/de Schelde en het Schelde-Rijnkanaal en eindigt bij het onderstation in Zandvliet in België. De verbinding loopt deels parallel aan het Spuikanaal door een weidegebied. Doel is om deze bestaande verbinding beter te benutten. Er worden geen nieuwe hoogspanningsmasten gebouwd en er wordt geen nieuw tracé aangelegd.

  Het vergroten van de capaciteit van de verbinding Rilland-Zandvliet 380kV maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Bestaande 380kV. Dit programma is bedoeld om de transportcapaciteit in verschillende delen van het 380kV-net te vergroten. Meer informatie over dit programma en over de andere hoogspanningsverbindingen, die zullen worden aangepast, vindt u hier

  Vergroten capaciteit

  TenneT gaat het volgende doen:

  • Vervangen van de geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, door geleiders met een grotere capaciteit.
  • Vernieuwen van de bevestigingen van de geleiders aan de masten, inclusief de isolatoren, evenals de bliksemdraden. Dit zijn de hoogste en buitenste draden in de masten.
  • Vervangen van staalwerk in de masten, daar waar dat nodig is (bouten en moeren, hoekprofielen). De hoogte van de masten verandert niet.
  • Versterken van de funderingen. De mastfundaties en constructies zijn getoetst aan de nu geldende bouwnormen. Bij de meeste masten moet de mastfundatie en constructie versterkt worden.
  • Aanbrengen van zogenoemde 'varkenskrullen' in de nieuwe bliksemdraden om ze beter zichtbaar te maken voor vogels.
  • Op zowel hoogspanningsstation Rilland als Zandvliet worden de 'aansluitingen' aangepast zodat de extra stroom verwerkt kan worden.

  Samenwerking

  met meerdere partijen.

  Aan het vergroten van de capaciteit van de verbinding Rilland-Zandvliet 380kV wordt door meerdere partijen samengewerkt.

  Elia
  Hoogspanningsstation Zandvliet staat net over de grens in België. De verbinding Rilland-Zandvliet vormt één van de belangrijkste transportaders voor elektriciteit van Nederland naar België en zal dit ook blijven. Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet in België.

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland en zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. TenneT werkt nauw samen met het ministerie van EZK.

  Belanghebbenden
  TenneT houdt zowel in de ontwerp- en vergunningenfase als bij de uitvoering regelmatig contact met belanghebbenden. Grondeigenaren, bewoners, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en overheden zijn elk op hun manier betrokken bij de capaciteitsuitbreiding van de hoogspanningsverbinding.

  • Project timeline

  • Maart 2021

   Indienen vergunningen. Er wordt voor het project een omgevingsvergunning Bouwen aangevraagd bij de Gemeente Reimerswaal. Daarnaast is er een watervergunning van Rijkswaterstaat nodig. 

  • Juni 2021

   Publicatie vergunningen.

  •  Juli 2023

   Aanleg bouwwegen (in overleg met aannemer & grondeigenaren wordt planning gemaakt) 

  • Juli 2023 - januari 2024

   Geleiders trekken. 

  • Juli 2023 - december 2023

   Versterken masten en fundaties.

  •  Loop van 2023

   Werkzaamheden op de hoogspanningsstations.

  •  Juni 2024

   Opruimen werkwegen.

  •  Juli 2024

   Vernieuwde verbinding klaar voor de toekomst.

   Deze planning is nog niet definitief.

  Gerelateerde pagina