Skip to content

Aanleg 380 kV-verbinding Zeeuws-Vlaanderen

Nederland is bezig met een overgang naar een duurzame energievoorziening. Daarom moeten we flink investeren in de ontwikkeling, versterking en uitbreiding van ons hoogspanningsnet. Zo ook in Zeeland. Een nieuwe 380 kV-verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen is noodzakelijk om elektrificatie en daarmee vergroening van de industrie in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone mogelijk te maken.


Locatie
Zeeland
Type
Nieuwe verbinding
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  • Nieuwe hoogspanningsverbinding
  • Nieuw hoogspanningsstation
  • 380 kV-verbinding
Zeeuws-Vlaamse kanaalzone

Wat gaan we bouwen?

Hoogspanningsstation en hoogspanningsverbinding

Op vrijdag 17 november 2023 is het project formeel gestart met de publicatie van het 'Voornemen en voorstel voor participatie'. In dat document leest u wat we gaan doen en hoe de omgeving wordt betrokken bij de planvorming. U vindt deze officiële stukken op de website van Bureau Energieprojecten

380/150 kV-hoogspanningsstation nabij Terneuzen

Bij Terneuzen gaan we een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation bouwen. De totale oppervlakte van het hoogspanningsstation bedraagt circa 14 hectare (20 voetbalvelden). Hoogspanningsstations zijn knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening. Ze sluiten hoogspanningsverbindingen op elkaar aan en transformeren de spanning naar een ander niveau. Via hoogspanningsstations wordt opgewerkte elektriciteit van bijvoorbeeld wind- of zonneparken, op het elektriciteitsnet gebracht. Maar er kunnen ook grote klanten op worden aangesloten die veel vermogen vragen.

380 kV-hoogspanningsverbinding 

Om het nieuwe hoogspanningsstation aan te sluiten op het landelijke 380 kV-elektriciteitsnet, is een 380 kV-hoogspanningsverbinding nodig richting Zuid-Beveland. De hoogspanningsverbinding moet ergens aangesloten worden op de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding met wintrackmasten tussen Borssele en Rilland.

Waar moet het komen? 

De locatie voor het hoogspanningsstation en het tracé van de hoogspanningsverbinding zijn nog niet bekend. Er is een groot zoekgebied. Daarin hebben wij wel al 2 mogelijke locatie- en tracéalternatieven ingetekend die we nader willen gaan onderzoeken. Die locaties en tracés staan in het 'Voornemen en participatieplan'. Maar andere suggesties zijn welkom! Hoe u kunt meedenken, leest u verderop deze pagina. 

 

Zoekgebied 380 kV Zeeuws-Vlaanderen

Bekijk het webinar

Meer informatie over het project

Op donderdag 23 november organiseerden het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT een digitale informatiebijeenkomst (webinar) over het project. Daarin gaven we een toelichting op de plannen, de procedure en de manier waarop u mee kunt denken. De uitzending is hier terug te kijken.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-11/webinar%20380%20kv%20Zeevla.PNG
Header regio Zeeland

Meer informatie over de procedure

Het project is aangewezen als een belangrijk energieproject. Daarom coördineert de Rijksoverheid de besluitvorming. Dat gebeurt door Bureau Energieprojecten, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De officiële stukken en meer informatie over de procedure vindt u op de website van Bureau Energieprojecten.

Klik hier voor meer informatie over de procedure en stukken

Denk mee

Locatiesuggesties of aandachtspunten? Laat het ons weten!

We vinden het belangrijk om de omgeving te betrekken bij de zoektocht naar geschikte locatie-alternatieven voor het hoogspanningsstation en goede tracéalternatieven voor de hoogspanningsverbinding. Wij willen u dan ook vragen om mee te denken en gebiedskennis, aandachtspunten en locatie- en tracésuggesties aan te dragen.

Hoe kunt u meedenken?

Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te denken:

  • De ruimtelijke procedure voor dit project wordt gecoördineerd door de Rijksoverheid. Van vrijdag 17 november tot en met donderdag 28 december 2023 kon iedereen via deze website van Bureau Energieprojecten een officiële reactie indienen op het Voornemen en voorstel voor participatie. 
     
  • In december 2023 en in het eerste kwartaal van 2024 organiseren we verschillende werksessies met dorpsraden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen in het zoekgebied. Die krijgen daarvoor automatisch een uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel graag meedenken? Neem dan contact op met de omgevingsmanagers. Hun contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
     
  • Iedereen kan op dit moment locatie- of tracésuggesties, tips, zorgen of andere reacties achterlaten via een speciale digitale kaart (de Projectatlas) met daarop de zoekgebieden voor het hoogspanningsstation en de hoogspanningsverbinding. U kunt op die kaart direct uw reactie achterlaten of vraag stellen. U vindt de Projectatlas hier. 
Projectatlas 380 kV Zeeuws-Vlaanderen

Denk mee via de Projectatlas!

Wij horen graag in een vroeg stadium welke suggesties, omgevingsbelangen en ontwikkelingen er zijn. Dat kan via onze Projectatlas: een digitale kaart van het zoekgebied waar u reacties op kunt achterlaten. U kunt op dit moment via de Projectatlas aangeven hoe u over de door ons ingetekende locatie- en tracéalternatieven denkt, of u nog aanvullende locatie- en tracésuggesties heeft en of u aandachtspunten of specifieke gebiedskennis heeft waar we bij het verkennen van de locatie- en tracéalternatieven rekening mee moeten houden.

Klik hier om naar de Projectatlas te gaan

Veelgestelde vragen

Op dit moment heeft Zeeuws-Vlaanderen enkel een 150 kV-aansluiting, met een beperkte aansluitcapaciteit. Onder regie van havenbedrijf North Sea Port en in samenspraak met industriecluster Smart Delta Resources (SDR) en de Provincie Zeeland is geïnventariseerd hoe de elektrische capaciteitsbehoefte in Zeeuws-Vlaanderen zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Verwacht wordt dat de vraag toeneemt van 945 MW in 2025 naar circa 1.900 MW in 2030 en mogelijk zelfs 4.600 MW in 2050. Er is in 2030 meer dan 6 keer zoveel elektriciteit nodig dan nu. Via het bestaande 150 kV-net kan daar niet in worden voorzien. Daarom is een aansluiting op het landelijke 380 kV-elektriciteitsnet nodig.

De planning is dat de verbinding en het hoogspanningsstation uiterlijk in 2034 operationeel zijn. Dit betekent dat de aanleg van de verbinding en de bouw van het 380/150 kV-station in 2029 moeten starten. De verkenningsfase loopt tot begin 2026. Op dat moment wordt het voorkeursalternatief vastgesteld. In 2028 is het plan definitief.

Nederland is bezig met een overgang naar een duurzame energievoorziening. Daarom moeten we flink investeren in de ontwikkeling, versterking en uitbreiding van ons elektriciteitsnet. De ontwikkelingen gaan snel, maar we kunnen steeds beter verder vooruit kijken. Dat doet het Rijk onder andere in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) en op nog langere termijn (2050) via het Programma Energiehoofdstructuur. In het investeringsplan van TenneT beschrijft en onderbouwt TenneT de voorziene investeringen voor de zichtperiode van 2024 tot en met 2033.

Dat is nog niet bekend. Op dit moment voeren wij een uitgebreide systeemstudie uit. Daarin wordt doorberekend wat het effect is van de mogelijke komst van de 2 nieuwe kerncentrales op het hoogspanningsnet. Zodra de uitkomsten van die studie bekend zijn, worden die door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar buiten gebracht. We vinden het belangrijk dat er duidelijkheid komt over de effecten van de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales in Borssele op het Zeeuwse hoogspanningsnet. En we snappen ook dat daar erg behoefte aan is.

Op dit moment is het beeld dat de bovengrondse 150 kV-verbinding op Zuid-Beveland, tussen Ellewoutsdijk en de T-splitsing van de 150 kV-verbinding nabij de Oude Zanddijk, na voltooiing van de 380 kV-verbinding niet meer nodig is. Dat komt omdat die verbinding voor de voeding van het 150 kV-netwerk van Zeeuws-Vlaanderen zorgt. Die functie wordt straks overgenomen door de 380 kV-verbinding. In 2024 vindt een studie plaats waarin definitief wordt onderzocht wat het effect van de nieuwe 380 kV verbinding is op het 150 kV netwerk tussen Borssele – Goes de Poel – Terneuzen.

Contact

Alex Meertens

Alex Meertens

Omgevingsmanager
Joyce Gyselinck

Joyce Gyselinck

Communicatieadviseur

Regio Zeeland