Skip to content

Vierverlaten - Ens 380 kV

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT onderzoeken de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten (bij Groningen) en Ens (Noordoostpolder).


Locatie
Groningen
Type
Nieuwe verbinding
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • 380 kV-verbinding
Onshore NL Vierverlaten Ens Man Collega in Mast

Over het project

Het Eemshavengebied is een energieknooppunt.

De hoeveelheid – vooral op zee opgewekte – elektriciteit die van hier getransporteerd wordt naar de rest van Nederland neemt verder toe. Ook het belang van het internationale stroomtransport vanuit Noord-Duitsland naar (en via) Nederland (naar België) groeit. De productie van duurzaam opgewekte elektriciteit stijgt door wind en zon. De toevoer fluctueert. Het elektriciteitsverbruik neemt toe als gevolg van de energietransitie. Denk aan elektrificatie van auto’s, huizen en industrie. Dat vraagt veel meer van de elektriciteitsnetten. Voorzien wordt dat het huidige (220 kV) netwerk vanaf omstreeks 2030 te weinig capaciteit heeft om de elektriciteit vanaf Vierverlaten naar Ens te transporteren.

 • Planning

 • 2022

  Voornemen en participatieplan

 • 2023-2024

  Voorbereidingen, onderzoeken en het vaststellen van een voorkeurstracé.

 • 2027-2028

  Projectbesluit door ministers van Economische zaken en Binnenlandse Zaken.

 • Omstreeks 2030

  Realisatie

17-11-2022

Online toelichting op plannen voor nieuwe hoogspanningverbinding

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT gaan de aanleg verkennen van een nieuwe 380kV-stroomverbinding tussen hoogspanningsstations in Groningen (Vierverlaten) en de Noordoostpolder (Ens.) Donderdag 1 december 2022 is online een informatiebijeenkomst (19-20 uur). Medewerkers van ministerie en TenneT lichten dan de plannen toe en zitten klaar om vragen te beantwoorden.

Voor het online informatie-uur is aanmelden vereist. Dat kan met een formulier dat te vinden is op www.rvo.nl/vierverlaten-ens.

De nieuwe verbinding is nodig voor de energietransitie en om toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet, te voorkomen.  De komende jaren neemt de het duurzaam opwekken van elektriciteit nog fors toe. Datzelfde geldt voor de vraag naar elektriciteit van huishoudens en bedrijven. De verbinding is ook nodig voor meer internationaal stroomtransport van en naar Duitsland en de rest van Europa.  En ze zorgt voor meer ruimte op onderliggende netten.

Formele stappen

Voordat de plannen voor een nieuwe verbinding definitief zijn, doorlopen we een aantal procedures. Het begin is de aankondiging van de plannen, de procedures eindigen met een definitief tracé. Dat is het startsein om te beginnen met de bouw.

Stappen

 1. Bekendmaken voornemen en participatie
 2. Onderzoek naar verschillende alternatieven voor een tracé
 3. Uitwerking van het plan voor de voorkeursbeslissing
 4. Uitwerking van het plan voor het projectbesluit en de vergunningen

Bij al deze stappen nodigen wij u uit mee te praten, te denken en te werken om samen tot een goed tracé en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing te komen. Wij weten uit ervaring dat we nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Maar door het samen te doen begrijpt u waarom er bepaalde keuzes gemaakt worden.

Meer informatie op de website van RVO

Mensen op Participatie ontwerpatelier

Wat nu: verkenning gebied

De zoektocht naar het definitieve tracé begint met een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD staat welke alternatieven ministerie en TenneT gaan bekijken en hoe die beoordeeld gaan worden om te komen tot een voorkeurstracé. Wat zijn de effecten op het milieu en de omgeving? Dit onderzoeken ze in een milieueffectrapportage (m.e.r.). Naast de milieu- en omgevingsaspecten spelen bij deze beoordeling ook technische aspecten, kosten en toekomstvastheid een rol.

Ministerie en TenneT nodigen u uit uw aandachtspunten en ideeën met ons te delen. Deze nemen ze dan mee bij het bepalen van tracéalternatieven.

Veelgestelde vragen

Uit berekeningen van TenneT zelf en van bureau Berenschot blijkt dat tussen in het hoogspanningsnet tussen Vierverlaten en Ens omstreeks 2030 een capaciteitsknelpunt ontstaat.

Acht jaar geleden zijn de voorbereidingen voor een nieuwe verbinding tussen Eemshaven en Ens aangepast vanwege de marktontwikkelingen. De plannen voor een 380 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten gingen door, volgend jaar neemt TenneT deze in gebruik. Tussen Ens en Diemen is de capaciteit van de bestaande verbinding afgelopen paar jaar vergroot.

Maar met de uitvoering van Klimaatakkoord, en de snelheid van de energietransitie als geheel, is verdere netuitbreiding (meer transportcapaciteit) onvermijdelijk geworden.

Voorlopig is er ‘buiten’ niets te zien van de plannen, wel zijn er regelmatig informatiebijeenkomsten. Of u iets van de aanleg en de verbinding gaat merken zal er uiteindelijk van afhangen waar u woont of werkt, of en waar de nieuwe verbinding wordt aangelegd en wat de nieuwbouw voor gevolgen heeft voor het bestaande netwerk.

Om (nieuwe) doorsnijdingen van het landschap zoveel mogelijk te voorkomen, kan de nieuwe hoogspanningsverbinding waar mogelijk en zinvol op één mast(enrij) gecombineerd worden met een bestaande hoogspanningsverbinding. Zoals in het zoekgebied met 110 kV- of 220 kV-verbindingen. De nieuwe verbinding kan ook gebundeld worden met bovenregionale infrastructuur (wegen, water, rail) of met bestaande hoogspanningsverbindingen. De nieuwe verbinding komt er dan naast te staan.

De nieuwe hoogspanningsverbinding wordt in principe bovengronds aangelegd. Tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, en alleen als dit vanuit oogpunt van leveringszekerheid verantwoord is en dan over kortere trajecten. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft daarnaast nog als voorwaarde dat de maatschappelijke meerwaarde van ondergrondse aanleg duidelijk is en de kosten verantwoord.

 

380 kV-verbindingen kunnen bijdragen aan het ontlasten van regionale netten. Maar het 380 kV-net is een (hoofd)transportnet en dus niet primair bedoeld om het onderliggende hoogspanningsnet te ontlasten. Er zijn geen zonneparken (of windparken) op aangesloten bijvoorbeeld. Uitbreiding met een nieuwe 380kV-verbinding zorgt voor een (meer) robuust en stabiel onderliggend netwerk. Hierdoor kan het onderliggende regionale net meer elektriciteit distribueren. Zo ontstaat er meer ruimte op de regionale netten voor nieuwe aansluitingen (meer aansluitcapaciteit).

Bij elektriciteitstransport is sprake van magnetische velden. Mogelijke gezondheidseffecten worden o.a. door de RIVM en Gezondheidsraad onderzocht. Zij adviseren over beleid en richtlijnen. TenneT houdt zich daar aan. Bij nieuwe verbindingen gelden er eisen aan zowel het traceren als bij technisch ontwerp om de invloed van magneetvelden zo klein mogelijk te houden. https://www.tennet.eu/nl/magneetvelden-en-gezondheid

 

Contact

Voor vragen over het project: vierverlatenens@tennet.eu