Skip to content
Offshore project NL Maasvlakte Landstation Zeekabel Hollandse Kust Zuid

Programma 2030

Wind op zee is essentieel voor de realisatie van de energietransitie. In de routekaart windenergie op zee 2030 heeft de overheid vastgelegd dat in 2030 voor ruim 11 gigawatt (GW) aan windparken op zee is gebouwd en op land is aangesloten. Dit is 40% van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. Zo dragen we bij aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Routekaart tussen nu en 2030

In aanvulling op de in 2015 afgesproken 3,5 GW, zal TenneT nog eens 6,1 GW op zee opgewekte windenergie aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet tussen 2024 en 2030. Het gaat om de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten Noorden van de Wadden en IJmuiden Ver. De overheid heeft deze gebieden aangewezen om meer duurzame energie op te wekken.

  • Routekaart windenergie op zee 2030
  • Additioneel 6,1 GW
  • 700 MW AC (gestandaardiseerd platform)
  • 2.000 MW DC voor IJmuiden Ver (nieuw platformontwerp)

Planning van de projecten

  • 2024: 700 MW Hollandse Kust (west) Alpha  (AC)
  • 2025: 700 MW Hollandse Kust  (west) Beta (AC)
  • 2026: 700 MW Ten Noorden van de Waddeneilanden (AC)
  • 2027: 2.000 MW  IJmuiden Ver Alpha (DC)
  • 2029: 2.000 MW IJmuiden Ver Beta (DC)

Over onze offshore platforms

Verder uit de kust

Voor het transport van de stroom naar land is een ondergrondse hoogspanningsverbinding door zee nodig. Tot en met 2026 realiseert TenneT acht standaard wisselstroomverbindingen (AC, alternating current) met een capaciteit van elk 700 MW. Vanaf 2027 worden er verder uit de kust, in het windenergiegebied IJmuiden Ver, windparken gebouwd. Vanwege de grote capaciteit (2 GW per verbinding) en om het verlies van stroom tijdens het transport te beperken, voert TenneT deze verbinding uit als een gelijkstroomverbinding (DC, direct current).

Toekomstperspectief

De investeringen in offshore windenergie bieden ook kansen voor de toekomst. Het streven is om de netinfrastructuur op zee optimaal te benutten en de maatschappelijke kosten te verlagen. Hiervoor doen we onderzoek naar nieuwe innovatieve oplossingen. Denk aan een verbinding tussen het windgebied IJmuiden Ver en het Verenigd Koninkrijk (een zogenaamde 'WindConnector') en het elektrificeren van olie- en gasplatformen.

WindConnector/Multi-purpose interconnector in onderzoek

TenneT onderzoekt - in opdracht van de Minister van Economische Zaken & Klimaat - de mogelijkheid om de netinfrastructuur voor het Nederlandse windgebied IJmuiden Ver efficiënter te benutten door deze te verbinden met het Verenigd Koninkrijk via een WindConnector, ook wel genaamd Multi-purpose interconnector.

Net als een conventionele interconnector maakt een WindConnector grensoverschrijdend elektriciteitstransport- en handel mogelijk. Het verschil is echter dat die grensoverschrijdende functionaliteit wordt gecombineerd met de infrastructuur die windparken op zee verbindt met het landelijk elektriciteitsnet.

Er wordt in eerste instantie gekeken naar een verbinding vanaf het Net op zee voor IJmuiden Ver naar het Verenigd Koninkrijk via een gepland Brits windpark. Een andere optie is een directe verbinding vanaf een Net op zee IJmuiden Ver platform naar het Britse vasteland. Meer informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid en in dit rapport.

Bekijk een impressie van de Multi-purpose interconnector

Optimaal gebruik van de net op zee capaciteit

Elektrificeren olie- en gasplatformen

Ook doen we onderzoek naar het aansluiten en elektrificeren van offshore olie- en gasplatformen vanaf TenneT's net op zee. Op die manier kan een deel van de op zee opgewekte elektriciteit door deze olie- en gasplatformen worden gebruikt, en hoeft deze niet naar land te worden getransporteerd. Een flink gasplatform gebruikt al gauw zo´n 30 MW aan elektrische energie voor compressie voor de winning van gas en voor transport naar land. Bovendien zorgt een directe elektrische aansluiting op de olie- en gasplatformen voor een sterke vermindering van de CO2 uitstoot, omdat de benodigde energie voor de compressie niet meer op basis van fossiele energie gebeurt, maar op basis van windenergie.

Vanwege deze elektriciteitsconsumptie direct op zee verkent TenneT of het mogelijk is dat windturbines op zee meer windenergie gaan produceren dan nu gepland, terwijl de capaciteit van de netinfrastructuur op zee niet uitgebreid hoeft te worden.

En er wordt onderzocht hoe het net gebruikt kan worden om - op momenten dat het op zee minder waait - elektriciteit van land naar zee kan worden getransporteerd

Onderzoek naar systeemintegratie

Waterstof

Wind op zee speelt een sleutelrol in onze energietransitie. Het geeft ons niet alleen heel veel duurzame elektriciteit, maar het zal op termijn ook een belangrijke bron vormen voor groene waterstof waarmee ook andere sectoren dan de elektriciteitssector kunnen verduurzamen. Voor het Net op zee programma tot 2030 heeft TenneT samen met Gasunie de mogelijkheden voor  waterstofomzetting op zee onderzocht. Dit bleek voor dat tijdsvenster nog niet economisch haalbaar. Wel bleek uit dit onderzoek dat er een rol is weggelegd voor productie van waterstof op land om daarmee een bijdrage te leveren aan verdere integratie van energiesystemen. Voor de verdere toekomst houdt TenneT ook rekening met mogelijke waterstofomzetting op zee.