Skip to content
Veröffentlichung

Privacy verklaring ATS Avature

bijgewerkt: 12-09-2022

Introduction

TenneT hecht veel waarde aan de privacy en bescherming van uw persoonsgegevens door te zorgen voor een transparante, rechtmatige en veilige verwerking zoals vereist door de Algemeen Verordening Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door middel van deze Privacy verklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt en hoe uw gegevens door ons worden verwerkt in verband met onze wervingsprocessen.

Wij maken gebruik van Avature, een online Talent Management Systeem, om ons wervingsproces te verbeteren. Avature is een verwerker en werkt in opdracht van TenneT.

Wanneer u solliciteert op een door TenneT geplaatste vacature, is deze Privacyverklaring naast de Privacy verklaringen die separaat aan u worden verstrekt of beschikbaar zijn op onze websites (bijvoorbeeld bij bezoek aan www.tennet.eu), van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u solliciteert op een vacature via de sollicitatiefunctie op een vacaturesite, is TenneT TSO B.V. in Nederland of TenneT TSO GmbH in Duitsland de verantwoordelijke voor de verwerking.

In geval van vragen kunt u contact opnemen met de Data Protection Officers op het volgende adres.

TenneT TSO GmbH
Bernecker Street 70
95448 Bayreuth
Germany

            

TenneT TSO B.V
Utrechtseweg 310
6800 AS Arnhem
The Netherlands


Contact Data Protection Officers:

Germany
Christian Fritz
Data Protection Officer
datenschutz@tennet.eu

      

The Netherlands
Ronald Kersten
Data Protection Officer
privacy@tennet.eu


GDPR Woordenlijst (termen en definities):

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese wetgeving inzake gegevensbescherming)

Persoonsgegevens: gegevens die verband houden met een persoon, aan de hand waarvan een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, bv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer, financiële gegevens, enz.

Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander instanties dat in opdracht van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Verantwoordelijke voor de verwerking: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander instanties die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals verzamelen, gebruiken, vastleggen, bewerken, opslaan, wissen, enz.


Bron van persoonlijke gegevens

In het wervingsproces ontvangen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u tenzij u bent doorverwezen door een medewerker van TenneT, dan worden uw voornaam, achternaam en e-mailadres, verstrekt door de TenneT-medewerker, verzameld in ons systeem.
 

Doel van de verwerking

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Gegevens die automatisch via de internetbrowser worden verzameld
Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u onze websites (incl. sollicitantenportaal) bezoekt via de webbrowser.

Wanneer u onze webpagina's oproept, verstuurt u (uit technische noodzaak) via uw internetbrowser gegevens naar onze webserver. De volgende gegevens worden geregistreerd tijdens een lopende verbinding voor communicatie tussen uw internetbrowser en onze webserver:

 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Naam van het opgevraagde bestand
 • Pagina van waaruit het bestand is opgevraagd
 • Toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, enz.)
 • Gebruikte webbrowser en besturingssysteem
 • volledig IP-adres van de aanvragende computer
 • hoeveelheid overgedragen gegevens

Om redenen van technische veiligheid, met name ter verdediging tegen pogingen tot aanvallen op onze webserver, worden deze gegevens door ons gedurende een korte periode bewaard. Het is voor ons niet mogelijk om op basis van deze gegevens conclusies te trekken over individuele personen. De gegevens kunnen ook anoniem worden verwerkt voor statistische doeleinden.

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of tegen ongeoorloofde openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. De gegevensoverdracht tussen uw lokale browser en ons systeem voor het beheer van sollicitaties is gecodeerd via https.

b) Cookies

Cookies zijn kleine teksten die worden opgeslagen in uw browser.

De cookie laat ons toe uw persoonlijke instellingen te hergebruiken wanneer u onze website bezoekt. U heeft te allen tijde datasoevereiniteit over uw cookies. Dit betekent dat u controle heeft over wie toegang heeft tot uw gegevens. Als er naast de technisch verplichte cookies nog andere cookies worden gebruikt, zullen wij u apart om toestemming vragen.

c) Gegevens verzameld door het invullen van het online sollicitatieformulier

Bij TenneT worden vacatures uitgezet in samenwerking tussen de verantwoordelijke medewerkers van onze People unit en de leidinggevenden van de specifieke units. Zowel de leidinggevenden van de specifieke units als de medewerkers van onze People unit kunnen tot verschillende ondernemingen van de TenneT-groep behoren. Uw gegevens kunnen dus binnen de TenneT-groep worden uitgewisseld.

De persoonsgegevens die u invoert op de pagina's van het sollicitantenmanagementsysteem worden uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor de verwerking van sollicitaties en voor het invullen van vacatures. De gegevens worden door de door ons ingeschakelde dienstverlener Avature opgeslagen en verwerkt op een server binnen de Europese Unie in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in het kader van een geautomatiseerd besluitvormingsproces met betrekking tot functiespecifieke vragen.

Doorgifte en openbaarmaking

Wij streven ernaar om alleen verwerkers in de Europese Unie te gebruiken.

Medewerkers van ons bedrijf hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de bovengenoemde doelen te bereiken.

Wij maken gebruik van dienstverleners om ons te helpen bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van ons bedrijfsdoel en onze communicatie. Dit zijn in het bijzonder dienstverleners voor onze IT- en netwerkactiviteiten, onze postverwerking, vernietiging van bestanden/datadragers, archivering evenals agentschappen/dienstverleners voor (bedrijfs)communicatie. Deze dienstverleners zijn onderworpen aan strikte contractuele overeenkomsten, zoals geheimhoudingsovereenkomsten, gegevensbeschermingsverklaringen en contracten voor orderverwerking.

Indien cookies voor externe inhoud worden geplaatst, kunnen uw persoonsgegevens aan de desbetreffende aanbieders worden doorgegeven. Indien naast de technisch verplichte cookies nog andere cookies worden gebruikt, zullen wij u afzonderlijk om toestemming vragen.

a) Sollicitatie voor een specifieke baan

Door te solliciteren op een specifieke vacature, verstrekt u uw persoonsgegevens aan TenneT. U heeft de mogelijkheid om uitsluitend op een bepaalde functie te solliciteren. Uw gegevens worden alleen toegankelijk gemaakt voor en verwerkt door de medewerkers die belast zijn met de invulling van deze functie.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en waarheidsgetrouwheid van deze gegevens. U kunt de door u verstrekte gegevens te allen tijde inzien, bijwerken en verwijderen. Houd er rekening mee dat wijzigingen in uw profiel gevolgen hebben voor al uw sollicitaties. Het aanmaken van een login aan het einde van uw sollicitatieprocedure is optioneel.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien of te wijzigen onder de door u gekozen identificatiecode, alsmede om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op datenschutz@tennet.eu of privacy@tennet.eu.

b) Ongevraagde sollicitatie

Door het vrijgeven van uw profiel in ons sollicitantenmanagementsysteem stelt u uw profiel open voor de personeelsdiensten van TenneT. In alle gevallen geldt dat uw gegevens alleen toegankelijk worden gemaakt voor en worden verwerkt door de medewerkers die belast zijn met de behandeling van deze sollicitatie.

Uw gegevens worden binnen TenneT gebruikt voor het zoeken naar geschikte kandidaten en er wordt gezocht naar een baan die past bij uw profiel. Indien er binnen TenneT een functie wordt aangeboden die past bij uw profiel, kunnen TenneT-medewerkers contact met u opnemen en uw gegevens ook doorgeven aan de verantwoordelijke leidinggevenden in de betreffende eenheden. Als u hier vanaf een bepaald moment geen prijs meer op stelt, kunt u uw profiel te allen tijde deactiveren, zodat u niet meer te vinden bent in onze open sollicitatiepool. U kunt ook te allen tijde uw profiel met alle daarin opgenomen gegevens en uw inschrijving volledig wissen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat deze gegevens actueel, juist en waarheidsgetrouw zijn.

Duur van de opslag

Na afloop van de sollicitatieprocedure of als u uw sollicitatie intrekt, worden uw profiel en alle gegevens die het bevat verwijderd en/of geanonimiseerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, (alleen van toepassing in Duitsland: volgens AGG sectie 21 par. 5 na 6 maanden; Volgens AVG in de Nederland gegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert en met uw toestemming, gegevens worden bewaard voor een termijn van maximaal 6 manden na beëindiging van de sollicitatieprocedure in geval als er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt). Geanonimiseerde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische informatie (hoeveel sollicitaties hebben we gehad voor een bepaalde baan) en er is geen koppeling mogelijk met een natuurlijk persoon. Houdt u er rekening mee, dat uw persoons record in Avature alleen verwijderd/geanonimiseerd kan worden, als er geen andere actieve sollicitaties of een actieve vacature alert zijn.

Wij verwijderen andere persoonlijke gegevens dienovereenkomstig na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen. Indien er geen wettelijke bewaartermijnen zijn, worden alle persoonsgegevens gewist zodra er geen ander legitiem doel is voor verdere bewaring.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming (zie de contactgegevens).

Als betrokkene in de zin van de GDPR heeft u in beginsel de volgende rechten:

 • U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 15)
 • Om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of onvolledige gegevens te laten aanvullen (art. 16).
 • Onder bepaalde wettelijke voorwaarden heeft u het recht om verwijdering te vragen (Art.17)
 • Beperking van de verwerking (art.18)
 • Om uw persoonsgegevens te ontvangen of over te dragen (art. 20)
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens (Art.21)
 • U hebt het recht om bij een toezichthoudende autoriteit in beroep te gaan (art. 77). U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming op het volgende adres.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV DEN HAAG, Nederland     
                                                                    

 • U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken: U kunt te allen tijde de door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens met werking voor de toekomst herroepen en de onmiddellijke verwijdering van uw persoonsgegevens eisen. De rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast. Persoonsgegevens kunnen alleen worden gewist als er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is. Gelieve uw herroepingsverklaring te richten aan onze functionaris bescherming persoonsgegevens privacy@tennet.eu