Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Privacy en gegevensbescherming

Bij een bezoek aan deze website kan TenneT gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerking waarborgt en respecteert TenneT uw privacy, onder andere door de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Inleiding

TenneT *) hecht veel waarde aan de beveiliging van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens en acht het van essentieel belang dat alle persoonsgegevens van haar klanten en relaties zorgvuldig en veilig worden verwerkt. Daarnaast wil TenneT transparant en duidelijk zijn over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. In dit kader heeft TenneT deze toelichting opgesteld.

TenneT wijst er allereerst op dat al haar verwerkingsactiviteiten plaatsvinden in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Nederlandse en Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming en andere van toepassing zijnde Europese en nationale wetgeving, zoals de e-privacyrichtlijn, de Telecommunicatiewet (Nederland) en het Telemediengesetz (Duitsland).

*)   TenneT bestaat uit meerdere rechtspersonen. Wanneer in dit document wordt gesproken over TenneT, worden alle rechtspersonen van TenneT bedoeld, zowel de Nederlandse als de Duitse.

Responsible disclosure

Bij TenneT nemen we veiligheid en beveiliging zeer serieus. Wij zorgen voor onze systemen, maar desondanks kan het voorkomen dat er bepaalde kwetsbaarheden of zwakke plekken bestaan. Als u een zwakke plek in onze systemen vindt, hopen we zo snel mogelijk van u te horen, zodat we adequate maatregelen kunnen nemen. Wij willen graag met u samenwerken om onze systemen veilig te houden en te voorkomen dat er kwaadaardige aanvallen plaatsvinden. Eventuele kwetsbaarheden kunt u hier melden.

Wie zijn betrokkenen en wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de AVG is een ieder die aan de hand van door TenneT verzamelde of verwerkte gegevens direct of indirect kan worden geïdentificeerd, een betrokkene. De verzamelde of verwerkte gegevens worden persoonsgegevens genoemd omdat ze betrekking hebben op individuele personen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Veel van de rechtspersonen van TenneT verwerken persoonsgegevens. TenneT treedt voornamelijk op als verantwoordelijke voor de juiste verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden door TenneT verzameld en verwerkt?

Als beheerder van het hoogspanningsnet (Transmission System Operator, TSO) bestaan de belangrijkste taken van TenneT uit het verzorgen van transport- en systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. De persoonsgegevens die TenneT verzamelt betreffen medewerkers, contractpartijen (voornamelijk, maar niet uitsluitend grondeigenaren), belanghebbenden, en bezoekers van vestigingen en websites.

De door TenneT verwerkte persoonsgegevens kunnen als volgt worden onderverdeeld.

Categorieën van persoonsgegevens

Omschrijving

Economische en financiële gegevens

Informatie over de waarde van onroerend goed, betalingsinformatie

Contactgegevens

Uw woonplaats en contactinformatie

Socio-demografische gegevens

Informatie over uw werkzaamheden, beroep, nationaliteit of opleiding

Contractuele gegevens

Informatie over contracten met betrekking tot aan u verleende diensten

Locatiegegevens

Gegevens die wij ontvangen over de plaats waar u zich bevindt

Aansluitgegevens

Loggegevens op apparaten en over de technologie die u gebruikt (bijv. MyTenneT)

Documentaire gegevens

Gegevens die zijn opgeslagen in documenten in verschillende formaten, of kopieën daarvan. Denk bijvoorbeeld aan paspoorten en rijbewijzen

Toestemmingsverklaringen

Alle machtigingen, toestemmingen of voorkeuren die u aan ons kenbaar maakt

Nationaal identificatienummer

Een nummer of code die u van een overheid krijgt om te bepalen wie u bent, zoals een burgerservicenummer (BSN) of ander uniek identificatienummer

In algemene zin verwerkt TenneT persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, heeft gehad of wil hebben.

Voor informatie over of en – zo ja – welke persoonsgegevens TenneT van u verzamelt en verwerkt, kunt u een verzoek indienen via privacy(at)tennet.eu of 088 936 1717. Als deze gegevens onjuist of onnauwkeurig zijn of als u wilt dat ze worden verwijderd, kunt u TenneT verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

TenneT neemt alle verzoeken in behandeling en streeft ernaar om binnen een maand via e-mail antwoord te geven.

Waarom en hoe verzamelt en verwerkt TenneT persoonsgegevens?

TenneT verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor haar specifieke bedrijfstaken en  doeleinden en alleen indien dit noodzakelijk is of uitdrukkelijk wordt toegestaan. Noodzaak bestaat bijvoorbeeld wanneer TenneT een derde wil contracteren, wettelijk daartoe verplicht is of haar gerechtvaardigde belangen dient te behartigen. Uitdrukkelijke toestemming wordt bijvoorbeeld gevraagd voor deelname aan enquêtes of voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

Intrekken toestemming

U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Als u vragen hebt over het intrekken van uw toestemming kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens staan hieronder vermeld onder het kopje "Contactpersoon bij TenneT".

Afmelden nieuwsbrief

Op diverse sites bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, onze diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link of een mailadres waarmee u zicht kunt afmelden.

Verwerkingsactiviteiten op basis van gerechtvaardigd belang

De verwerking van persoonsgegevens is gerechtvaardigd indien dit voor TenneT noodzakelijk is voor de vervulling van haar taken. Ook dan zal TenneT haar belangen afwegen tegen uw persoonlijke belangen en aan de hand hiervan beslissen of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Voorbeelden van de verwerking van persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang zijn:
 

Verwerkingsactiviteit

Omschrijving

Videobewaking

Bewakingscamera's zijn er om medewerkers en derden te beschermen en tegen diefstal, vandalisme en beschadiging van goederen en eigendommen van TenneT. Opgenomen beelden worden routinematig vernietigd en niet gedeeld met derden, tenzij er sprake is van een vermoeden van een misdrijf. In dat geval kunnen de beelden worden overgedragen aan de politie.

Opnemen van telefoongesprekken

Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden en om bewijsmateriaal te vergaren kunnen telefoongesprekken met het bedrijfsvoeringscentrum en het servicecentrum worden opgenomen. Opgenomen gesprekken worden routinematig vernietigd en niet gedeeld met derden, tenzij daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat.

Minimalisering van de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens streeft TenneT ernaar de verzamelde persoonsgegevens tot een minimum te beperken en de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren.

Bescherming van persoonsgegevens

Verder streeft TenneT naar en waarborgt zij de hoogste normen die redelijkerwijs kunnen worden gesteld inzake de beveiliging van persoonsgegevens tijdens de verwerking door TenneT of de door TenneT ingeschakelde bedrijven. Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen groepsmaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan TenneT.

Bronnen van verzamelde persoonsgegevens

TenneT kan de informatie direct van u ontvangen, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail stuurt naar TenneT of een van de websites van TenneT bezoekt. Persoonsgegevens kunnen ook indirect door TenneT worden ontvangen via derden of andere bronnen, zoals:

  • aannemers en dienstverleners;
  • het Kadaster;
  • verzekeringsmaatschappijen;
  • sociale netwerken.

Categorieën ontvangers

De persoonsgegevens die TenneT verzamelt en verwerkt, kunnen met andere partijen worden gedeeld. Dit zal echter alleen plaatsvinden als het delen van de persoonsgegevens een vastgelegd doel dient en noodzakelijk is om dit doel te bereiken en daarom toegestaan is. Voorbeelden van deze andere partijen zijn:

  • toezichthouders en andere overheidsinstanties;
  • IT-dienstverleners;
  • juristen.

Doorgifte aan derde landen

TenneT streeft ernaar alleen gebruik te maken van verwerkers binnen de Europese Unie. Telkens wanneer TenneT voornemens is persoonsgegevens door te geven aan een derde land dat zich buiten de Europese Unie bevindt, zal TenneT u duidelijk en tijdig informeren over de voorgenomen doorgifte, de rechtsgrond voor de doorgifte en de wijze waarop uw persoonsgegevens na de doorgifte zullen worden beschermd.

Contactpersoon bij TenneT

Hebt u nog vragen over privacy, gegevensbescherming en de verwerking van persoonsgegevens door TenneT, of wilt u een klacht indienen, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van uw landelijke TenneT-vestiging.

Tennet Nederland

TenneT DE

Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 718
6800 AS Arnhem
Privacy(at)tennet.eu

Datenschutzbeauftragter
Bernecker Straße 70
95448 Bayreuth

Datenschutz(at)tennet.eu

Contactpersoon in geval van een klacht

Als u zich onvoldoende geïnformeerd of geholpen voelt door TenneT, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw land. De procedure hiervoor is te vinden op de website van de betreffende toezichthoudende autoriteit.
 

TenneT Nederland

 TenneT Duitsland

Autoriteit Persoonsgegevens Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 

Website en cookies

De websites van TenneT maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina van TenneT automatisch op uw apparaat (computer, telefoon, tablet) worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om bepaalde informatie van uw webbrowser te verzamelen en om het gebruikte apparaat te identificeren, niet de persoon die het apparaat gebruikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Google Analytics

TenneT maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de TenneT-websites te helpen analyseren. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de TenneT-websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om namens TenneT bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan TenneT aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. Het IP-adres dat Google Analytics in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen en directe koppeling naar personen uit te sluiten.

Daarnaast kunt u voorkomen dat uw persoonsgegevens (waaronder uw IP-adres) in verband met uw gebruik van de TenneT-websites worden verzameld en verwerkt door Google. Gebruik hiertoe de link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Dit kunt u tevens doen door de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:

Door op de onderstaande link te klikken, kunt u voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, die verhindert dat uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld.
>> Google Analytics uitschakelen.

Voor meer informatie over de manier waarop Google uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u het Algemene privacybeleid van Google raadplegen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Updates van de privacyverklaring

Om de privacyverklaring actueel te houden, zal TenneT deze zo nodig aanpassen. Indien de wijzigingen of aanpassingen u persoonlijk raken, zorgt TenneT ervoor dat u van de wijziging of aanpassing op de hoogte wordt gesteld. De meest recente versie van de privacyverklaring wordt altijd op de website van TenneT geplaatst. Eerdere versies van de privacyverklaring blijven ook beschikbaar.