Skip to content
Overhead line in green landscape

Leren van incidenten

Niemand zal tegenspreken dat je lessen kunt trekken uit een ongeval. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel weten wat er is gebeurd en waarom dat is gebeurd, kortom: je moet een onderzoek uitvoeren.

Het beleid van TenneT is om incidenten die hebben geleid (of zouden kunnen hebben geleid) tot ernstig letsel te onderzoeken met behulp van de Tripod Beta methode. Ongevallen met licht letsel, behorend tot de categorieën MTC (medical treatment case), RWC (restricted work case) en LWC (lost workday case) worden ook onderzocht, maar hiervoor is geen specifieke onderzoeksmethode voorgeschreven. 

Voor leveranciers die voor TenneT werken gelden dezelfde regels. Alleen geldt voor hen, dat zij naast Tripod Beta ook andere methodes mogen gebruiken. Elders op deze pagina is een lijst opgenomen van de door TenneT goedgekeurde methodes voor ongevalsonderzoek. Wanneer u een andere methode wilt gebruiken, neem dan contact op met safety(at)tennet.eu zodat wij uw methode kunnen evalueren en, na goedkeuring, kunnen toevoegen aan de lijst van door ons erkende onderzoeksmethodes. In de factsheet elders op deze pagina kunt u hier meer informatie over vinden.

TenneT heeft haar SHE adviseurs getraind in het gebruik van Tripod Beta. Wij zijn altijd bereid om onze aannemers te helpen bij  een onderzoek met behulp van deze methode. Wanneer u de expertise in uw eigen organisatie wilt vergroten op het gebied van Tripod Beta, dan verwijzen wij u naar één van de erkende opleiders op dit gebied. 

Beter inzicht in de oorzaken van een ongeval stelt ons in staat om meer gerichte maatregelen te treffen. Inzicht in onderliggende oorzaken stelt ons in staat om een beter preventiebeleid te voeren ten aanzien van ongevallen.