Skip to content
Stock mensen aan het werk in hoogwerker op hoogspanningsstation

Investeringsplannen

TenneT ontwikkelt iedere twee jaar investeringsplannen voor Net op land en voor Net op zee, steeds met een zichttermijn van tien jaar. De ontwerpinvesteringsplannen 2024-2033 zijn hieronder te downloaden.

Net op Land

Het investeringsplan Net op Land 2024-2033

Het investeringsplan Net op land 2024-2033

TenneT wil de leveringszekerheid van elektriciteit waarborgen en meewerken aan de ontwikkeling van een geïntegreerde en duurzame elektriciteitsmarkt in Noordwest-Europa. Dit is ook het leidende principe in ons dagelijks werk. Daarnaast zorgen we ervoor om elektriciteitsproducenten en verbruikers toegang tot het net te verlenen en te voorzien in de behoefte aan transportcapaciteit. Om aan deze opdrachten te kunnen voldoen, investeert TenneT in de hoogspanningsinfrastructuur. In dit Investeringsplan (IP) beschrijft en onderbouwt TenneT de voorziene investeringen voor de zichtperiode van 2024 tot en met 2033.

Download het ontwerpinvesteringsplan Net op land hieronder.

Het IP van Randmeren kunt u hier vinden op de website van Liander.

Net op land december 2023

Net op Zee

Het Investeringsplan Net op zee 2024-2033

Het Investeringsplan Net op zee 2024-2033 beschrijft investeringen van TenneT die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van windparken op zee, die zijn opgenomen in het Ontwikkelkader windenergie op zee. Onderdeel van die aanpak is de aanleg van een Net op zee door TenneT. In het  Investeringsplan Net op zee beschrijft en onderbouwt TenneT de voorziene investeringen voor de zichtperiode van 2024 tot en met 2033.

Net op zee december 2023

Veelgestelde vragen

Vanaf 2020 is iedere netbeheerder verplicht iedere twee jaar een investeringsplan op te stellen. In het IP beschrijft de netbeheerder zijn uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten. De investeringsplannen maken zo inzichtelijk op welke wijze er voldoende capaciteit beschikbaar komt voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig kan plaatsvinden. 

Een investeringsplan heeft tot doel de transparantie over toekomstige investeringen van de netbeheerder, en de onderbouwing hiervan, te vergroten. De netbeheerder is verplicht zijn ontwerpinvesteringsplan openbaar te consulteren. De consultatie geeft belangstellenden de kans om op de voorgenomen investeringen te reageren. 

TenneT is de aangewezen netbeheerder voor het hoogspanningsnet in Nederland. Daarnaast is TenneT aangewezen als beheerder van het Net op zee. Dit laatste betreft het net, dat de energie van windmolens op zee aan land brengt. Juridisch gezien zijn het twee verschillende aanwijzingen en er gelden voor een deel ook andere wettelijke regels voor. Daarom maakt TenneT voor het net op land en voor het Net op zee twee aparte investeringsplannen. 

TenneT toont met de investeringsplannen aan de samenleving wat haar voorgenomen investeringen zijn en hoe deze voornemens tot stand zijn gekomen. Namens de samenleving is de wettelijke toezichthouder ACM verantwoordelijk voor het toetsen de ontwerpinvesteringsplannen. Voor het Ontwerpinvesteringsplan Net op land toetst daarnaast de Minister van EZK of TenneT voldoende rekening heeft gehouden met de marktontwikkelingen. De investeringsplannen worden primair opgesteld voor de toetsende instanties, maar wij zoeken ook bewust de interactie met belanghebbenden uit de samenleving. 

Het (Ontwerp-)Investeringsplan Net op zee beschrijft, per aangewezen windenergiegebied op zee, de uitbreidingsinvesteringen die nodig zijn voor het afvoeren van de elektriciteit die in deze gebieden wordt opgewekt. Het plan heeft een zichttermijn van tien jaar.

Het (Ontwerp-)Investeringsplan Net op land beschrijft de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die nodig zijn om de leveringszekerheid en voldoende capaciteit op land te waarborgen. Ook dit plan heeft een zichttermijn van tien jaar. De investeringen voor de eerste vijf jaar zijn kwantitatief beschreven, de investeringen voor de langere termijn (tot 2031) zijn kwalitatief beschreven. De investeringen worden op geaggregeerd niveau beschreven en bieden daarom wellicht niet voor alle stakeholders het gewenste detailniveau. Dit is afgestemd met ACM. Informatie over specifieke opwekprojecten – zoals verwachte windparken – en marktgevoelige informatie zijn niet opgenomen.

Bij het opstellen van het (Ontwerp-)Investeringsplan Net op land 2022-2031 is een degelijke inschatting gemaakt van het toekomstige aanbod en de vraag aan de hand van drie scenario's. TenneT heeft hierbij gebruik gemaakt van informatie van haar klanten en van erkende landelijke en internationale beschikbare bronnen, zoals doorrekeningen en publicaties van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). 

Er wordt door verschillende partijen in toenemende mate gewerkt aan de planmatige invulling van maatregelen voor de verduurzaming van het energiesysteem, bijvoorbeeld bij het opstellen van de Regionale Energiestrategieën (RES’en), de Cluster Energie Strategieën (CES’en) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Echter, niet al deze maatregelen zijn op tijd beschikbaar om te kunnen worden meegenomen in dit Investeringsplan Net op land en/of zijn nog onvoldoende concreet om investeringen op te baseren. Het investeringsplan is een ijkpunt in een cyclisch proces met een ritme van tweejaarlijkse actualisering. Informatie, die na maart 2021 beschikbaar is gekomen, zal daarom worden verwerkt in een volgend investeringsplan. 

Een deel van het 150-kV-net in Flevoland en de Veluwe wordt weliswaar beheerd door TenneT, maar is in eigendom van Liander. Het investeringsplan voor dit deel van het hoogspanningsnet wordt gepubliceerd door Liander en vindt u hier

De ACM toetst of de noodzaak van de investeringen op de juiste wijze wordt aangetoond en of de onderbouwing realistisch is. Daarmee toetst ACM of de netbeheerder in redelijkheid tot het ontwerpinvesteringsplan is gekomen. Van belang is daarbij dat de netbeheerder de noodzakelijke investeringen uitvoert conform zijn wettelijke taak, en niet meer of minder.

De Minister van EZK toetst het Ontwerpinvesteringsplan Net op land op de vraag of TenneT zich in voldoende mate rekenschap heeft gegeven van ontwikkelingen in de energiemarkt. Het komt erop neer, dat de Minister de door TenneT gebruikte scenario's toetst.