Skip to content

Aanbestedingsprocedures TenneT Nederland

Bij het inkopen van producten en diensten hanteert TenneT (aanbestedings)procedures zoals die zijn vastgelegd in Europese wet- en regelgeving en die passen in het inkoopbeleid. Per besteding maakt TenneT bekend welke procedure gevolgd wordt.

Europese aanbestedingsprocedure

Het inkoopbeleid steunt op drie pijlers: Europese wet- en regelgeving, ons ondernemingsbeleid en 'best practices' van professioneel inkoopmanagement. Belangrijke uitgangspunten bij het inkoopbeleid en aanbestedingsprocedures zijn transparantie en non-discriminatie. 

EU-regelgeving en Aanbestedingswet 2012

TenneT houdt zich aan (Europese) aanbestedingsprocedures als de kosten van een levering, dienst of werk boven een bepaald drempelbedrag komen. Dat is het bedrag dat TenneT besteedt aan een door de EU beschreven product(groep) of product-marktcombinatie, gezien over meerdere jaren. 

Bij opdrachten boven een drempelbedrag voldoet TenneT aan de Aanbestedingswet 2012. Een oproep tot mededinging die kan leiden tot een opdracht publiceert TenneT in een advertentie op de officiële EU-website voor aanbestedingen. In de advertentie staat de te volgen aanbestedingsprocedure omschreven. 

Onderhands aanbesteden

Bij bestedingen die onder het drempelbedrag blijven, hanteert TenneT de procedure voor onderhands aanbesteden. TenneT volgt dan het eigen inkoopbeleid. 

De procedure voor een onderhandse aanbesteding (onder het drempelbedrag), van redelijke omvang verloopt als volgt:

  • TenneT doet een oproep tot kwalificeren en raadpleegt zijn vendor base.
  • Leverancier stuurt TenneT gegevens om zich als TenneT-leverancier te laten kwalificeren.
  • TenneT stuurt geselecteerde leveranciers en leveranciers uit vendor base een uitnodiging tot het doen van een offerte.
  • Selectie en beoordeling van de offertes.

Er zijn ook situaties denkbaar waarbij TenneT een leverancier direct uitnodigt een offerte uit te brengen.