Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

North Sea Wind Power Hub

Als aangewezen offshore-netbeheerder in Duitsland en Nederland, heeft TenneT zich in 2017 ook intensiever beziggehouden met het uitwerken van de visie voor de ontwikkeling van het offshore-net, op basis van het Klimaatakkoord van Parijs. In juni 2016 presenteerde TenneT zijn zogeheten ‘Hub & Spoke’-langetermijnvisie voor de ontwikkeling van grootschalige windenergiecapaciteit op grote afstand van de kust, voor een kostenniveau dat vergelijkbaar is met de kosten van de huidige kleinschalige locaties in de buurt van de kust.

Om de netstabiliteit en de flexibiliteit van het systeem te waarborgen en om een kostenefficiënte toekomstige uitrol op de Noordzee voor de lange termijn mogelijk te maken, is een fundamenteel nieuwe benadering van offshore-netbeheer op de lange termijn noodzakelijk, waarbij invoeding van windenergie, interconnectoren en en mogelijke systeem integratie met de olie- en gassector worden gecombineerd; gekenmerkt door een internationaal gecoördineerde uitrol van de infrastructuur op de Noordzee.

Op de lange termijn (na 2030), zodra grootschalige windparken op grote afstand van de kunst klaar voor inbedrijfstelling zijn, zou een kunstmatig eiland (in plaats van een platform) kunnen worden ontwikkeld als een knooppunt (‘hub’) ter ondersteuning van de noodzakelijke energie-afvoerinfrastructuur, zoals elektriciteitsverbindingen of infrastructuur voor de omzetting van stroom in gas. Een dergelijk eiland zou ook ruimte kunnen bieden aan installaties en operationele en onderhoudsactiviteiten voor windparkontwikkelaars en dienen als platform voor het verbinden van interconnectoren en offshore-windparken met verschillende landen. Dit zogeheten North Sea Wind Power Hub-concept (NSWPH) wordt momenteel verder verkend door een consortium bestaande uit TenneT Duitsland, TenneT Nederland, Energinet.dk, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam. Het NSWPH-concept is ingediend bij ENTSO-E om als ‘project in overweging’ te worden opgenomen in het volgende tienjarenplan voor netontwikkeling (Ten Years Network Development Plan, TYNDP). Indien gerealiseerd, zou de NSWPH een sleutelpositie innemen in de Europese energie-infrastructuur en een belangrijke factor voor verwezenlijking van de EU-doelstellingen met betrekking tot marktintegratie en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen.

Voortbouwend op de in 2015 en begin 2016 opgedane positieve ervaringen bij het TenneT-consultatieproces over het offshore-net, vindt dit proces eveneens plaats in nauwe samenwerking met onze voornaamste belanghebbenden, namelijk de overheid, maatschappelijke organisaties en ontwikkelaars van offshore-windenergie. Een gezamenlijk feitenonderzoek met maatschappelijke organisaties is in november 2017 geïnitieerd tijdens een startevenement in Brussel. Kort daarop volgde een eerste consultatiesessie met ontwikkelaars en de aanvoerketen om tot een gezamenlijk inzicht te komen, de eerste bevindingen te presenteren en feedback te verzamelen. De inbreng van belanghebbenden is essentieel om stappen te kunnen zetten. Het NSWPH-consortium zal belanghebbenden in 2018 opnieuw benaderen voor nader overleg in een open en transparant proces, en om tot een gezamenlijke visie te komen over de vereiste eerste stappen voor de lange termijn.

In 2017 zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd om het debat over urgentie, vereiste systeemveranderingen, obstakels en mogelijke voordelen op gang te brengen teneinde het NSWPH-project mogelijk te maken:

  • Onderzoek naar offshore-windvermogen van de Doggersbank: het offshore-vermogen in de verschillende scenario’s in het Britse, Nederlandse, Duitse en Deense deel van de Doggersbank wordt ingeschat. Naar schatting is er in totaal tot 100 GW beschikbaar op de Doggersbank.
  • In praktijk brengen van COP21: om ervoor te zorgen dat de Noordzee-regio in 2045 voldoet aan het Klimaatakkoord van Parijs, moeten de Noordzeelanden een offshore-windenergievermogen van 230 GW realiseren: 180 GW van het totaal dient in gebruik te zijn genomen op de Noordzee en nog eens 50 GW in de Oostzee, de Ierse Zee en de Atlantische Oceaan. Deze schatting is gebaseerd op een afname van de totale energievraag met 50% in 2045 (ten opzichte van 2010), een volledig koolstofvrije elektriciteitsopwekking en een elektrificatieniveau van 45%.
  • Gap analysis ecological monitoring Dogger Bank: in dit rapport wordt het ecologische belang van de Doggersbank toegelicht, evenals de mogelijke milieugevolgen van kunstmatige ‘Power Hub’-eilanden en windparken. Het rapport bevat een overzicht van de lacunes in kennis en de monitoring-vereisten.

Voor meer informatie over deze openbaar beschikbare onderzoeken kunt u terecht op de website: northseawindpowerhub.eu.

Download

Brochure Windenergie (3 MB, pdf, 23-11-17)

Het net op zee

Brochure Windenergie Download Download

Ook interessant

PROMOTioN & MIGRATE

TenneT neemt deel aan twee toonaangevende Europese onderzoeksprogramma’s: PROMOTION en MIGRATE. Deze programma’s zijn opgezet om te anticiperen op nieuwe uitdagingen die verband houden met de toename van zonne- en windenergie, en de uitdagingen binnen offshore-projecten.

Lees meer

Offshore projects Germany

TenneT investeert substantieel in de offshore windparken in de Duitse Noordzee, die zijn aangesloten op het Duitse hoogspanningsnetwerk.

Lees meer

HTS-cable

TenneT wil een ondergronds supergeleidend hoogspanningssysteem van twee tot vier kilometer lengte aanleggen voor het Nederlandse elektriciteitsnet. Nergens ter wereld wordt supergeleiding nog over deze afstand toegepast. TenneT wil met initiatieven als deze tegemoet komen aan de wensen van de samenleving.

Lees meer