Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Innovaties bij TenneT

Innovatie op het gebied van systemen, diensten en technologie is noodzakelijk om de uitdagingen voor TenneT in de energiemarkt aan te gaan. Voor ons draait innovatie om het succesvol benutten van nieuwe ideeën om waarde te creëren voor TenneT en de maatschappij.

Innovatie in praktijk

Innovatie is onontbeerlijk voor de verdere ontwikkeling van een robuust elektriciteitssysteem. Enkele voorbeelden zijn:

Uitdaging van een 2 - 5 km horizontale boortechnologie

Omdat de vraag naar het ondergronds leggen van kabels toeneemt  zoeken we samen met andere belanghebbenden, zoals aannemers en kabelleveranciers, naar innovatieve oplossingen voor de toekomst. Bij het verkennen van innovaties op dit gebied willen we het milieu en de omwonenden zo min mogelijk overlast bezorgen en tegelijkertijd projecten sneller realiseren. Horizontaal boren over langere afstanden kan een oplossing zijn, met de mogelijkheid om in de toekomst afstanden van vijf of meer kilometer te boren voor ons hoogspanningsnet. We werken nu samen met aannemers en kabelleveranciers om deze innovatie te realiseren.

Energised working

Aangezien het werken aan onze activa essentieel wordt voor het veiligstellen van de leveringszekerheid en het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, staan we voor de uitdaging om te werken met live installaties, ook wel 'Energised Working' genoemd. In Nederland is dit wettelijk verboden, maar in andere Europese landen is dit wel toegestaan. Gezien het belang van de beschikbaarheid van het hoogspanningsnet en de complexiteit van de elektriciteitsvoorziening als gevolg van de energietransitie, wordt het echter steeds moeilijker om de bedrijfsspanning uit te schakelen als we werkzaamheden moeten uitvoeren. Als gevolg daarvan is het moeilijk geworden om bepaalde delen van het net te onderhouden of om dit op tijd te doen. 'Energised Working' biedt een veilig alternatief en vormt geen grotere risico's dan werken aan losgekoppelde installaties. TenneT werkt samen met haar partners om dit verder te blijven onderzoeken.

Element Eins

TenneT en andere spelers uit de industrie zijn in Duitsland bezig met een proefproject, Element Eins genaamd, om groene waterstofoplossingen op de markt te brengen. TenneT werkt samen met de gastransportnetbeheerders Gasunie en Thyssennet aan de bouw van een power-to-gasinstallatie met een vermogen van 100 MW. Na oplevering in 2022 wordt deze installatie de grootste power-to-gas-installatie in Duitsland. De installatie wordt gebouwd nabij een transformatorstation van TenneT in Nedersaksen, waar elektriciteit uit offshore windturbines wordt gedistribueerd.

Blockchain pilot with Vandebron and Sonnen

Decentrale energiebronnen zullen in de toekomst steeds belangrijker worden om de balans tussen vraag en aanbod van elektriciteit in stand te houden. Om dit te onderzoeken, voert TenneT een pilotproject uit, samen met zeven marktpartijen: Engie, Enova, Escozon & Energie Samen, Next Kraftwerke & Jedlix, Scholt Energy & Enervalis, Sympower en Vandebron. Dit is een vervolg op een eerdere samenwerking met Vandebron en maakt gebruik van blockchain software om transacties voor vraag en aanbod van elektriciteit te beheren. Om te modelleren hoe elektriciteit kan worden geleverd uit een groeiend aantal bronnen, gaan de projectpartners een software management tool toepassen op energiebronnen zoals wind, zon, warmtekrachtkoppeling (WKK), warmtenetten, elektrische auto's, elektrische ketels en elektrische pompen. In de pilot worden nieuwe datacommunicatietechnologieën getest om TenneT en leveranciers van flexibel productievermogen in staat te stellen de benodigde informatie uit te wisselen ten behoeve van balanshandhaving.

Van grind naar groen

Betrokkenheid bij de natuur, het werken aan positieve natuurmaatregelen in onze projecten en bedrijfsvoering leidt tot steeds meer initiatieven. Één daarvan is het omzetten van grindgebieden in de buurt van onze stations naar groengebieden, mits dit mogelijk is voor onze bedrijfsvoering. Onze stations, die onbemand zijn, zijn een uitstekende locatie voor biodiversiteit en kunnen dienen als verbindingspunten voor biodiversiteit in het gebied. Een pilot uitgevoerd door de Vlinderstichting liet uitstekende resultaten zien met betrekking tot de toename van insecten en bestuivers.
De eerste pilot in Hengelo is van start gegaan waarbij we hebben gekeken hoe we een stuk land, dat eigenlijk niet wordt gebruikt, kunnen omzetten naar groen. De pilot zal in de loop van 2019 verder worden uitgevoerd en we verwachten goede resultaten.

Nature Inclusive Design van het 700 MW gestandaardiseerd ontwerp

Met de voortdurende uitbreiding van het offshore-netwerk, bestaande uit platforms en offshore kabels, heeft TenneT ook een toenemende ecologische impact tijdens de realisatie en exploitatie van het offshore-netwerk.
Om deze impact te verminderen zijn we gestart met een herijking van het gestandaardiseerde offshore-netconcept op het gebied van mogelijkheden voor natuurverbetering, verdere ecologische monitoring en bijdrage aan kennisvergroting. Terwijl kostenreductie nog steeds een belangrijke drijfveer is, is daarnaast het idee ontstaan om de offshore netinfrastructuur te gebruiken om kansen te realiseren voor het vergroten van de natuurdiversiteit en het realiseren van extra maatschappelijke voordelen. Nature Inclusive Design houdt in dat milieuvriendelijke maatregelen, als basisvoorwaarde, worden geïntegreerd in het ontwerp van het offshore-netwerk. Het uiteindelijke doel is het versterken van het natuurinclusieve ontwerp als incrementeel onderdeel van het technisch ontwerp en de (ruimtelijke) plannings-/vergunningsfase van het offshore-netwerk.

Energie projecten: enera, C/sells, NEW 4.0

TenneT neemt als projectpartner deel aan drie innovatieve energieprojecten in Noord- en Zuid-Duitsland, die deel uitmaken van het financieringsprogramma „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende“ van het federale ministerie van Economie en Energie (Wirtschaft und Energie). De "etalage"projecten zijn bedoeld om inzicht te geven in een veilige en efficiënte systeemintegratie, met name van wind- en zonne-energie. In de drie projecten zoekt TenneT naar de beste manieren om de wisselwerking tussen opwekking, verbruik, opslag en netwerken te verbeteren. Het doel is ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet in Duitsland ook met een hoog aandeel aan hernieuwbare energie veilig kan blijven functioneren.

Lees meer over SINTEG