Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Veel gestelde vragen

Bekijk hieronder de veel gestelde vragen.

FAQ

Er zijn ook uitkoopplannen van TenneT en het Rijk en plannen om de komende jaren lijnen ondergronds te brengen. Hoe zit dat?

De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Na voorstellen van TenneT heeft het Kabinet medio 2014 besloten tot een regeling voor uitkoop van woningen, direct onder hoogspanningslijnen, en tot een regeling voor het ondergronds brengen (verkabelen) van bovengrondse 110- en 150kV-lijnen in bewoonde gebieden. De regering wil beide regelingen in 2017 in werking laten treden. Tot dat moment worden de regelingen uitgewerkt en juridisch ingebed.

Bij de verkabelingsregeling is een belangrijke voorwaarde voor verkabeling dat de betreffende gemeente bereid is om een nog nader vast te stellen percentage (orde grootte 25%) van de kosten te dragen. Dat is dus een stuk minder dan de reguliere bijdrage van 100%, maar het Kabinet vindt het nog steeds van belang dat het lokale belang ook wordt vertaald in een financiële bijdrage. De minister wijst de hoogspanningslijnen aan, die voor verkabeling in aanmerking zullen komen. De uitkoopregeling zal gelden voor alle woningen die loodrecht onder een hoogspanningsverbinding liggen, behalve wanneer die verbinding voor verkabeling in aanmerking komt.

Meer informatie over de beide regelingen vindt u hier.

Hoe zit het met het zogenoemde uitruilbeginsel?

De regering heeft besloten dat de totale lengte van bovengrondse hoogspanningslijnen in Nederland niet mag toenemen. De regering is daarom van mening, dat wanneer er tòch een nieuwe hoogspanningslijn bijkomt, er ook (een even groot deel van) een bestaande lijn onder de grond moet worden gebracht. Dit wordt het uitruilbeginsel genoemd. Het ondergronds aanleggen, verkabelen geheten, van 380kV-lijnen is nog in een experimentele fase. Als er een lijn ondergronds moet worden gebracht, dan zal het dus gaan om een 110- of 150kV-lijn. Omdat de regering heeft besloten, dat er in 2017 een regeling komt op grond waarvan gemeenten tegen bepaalde, door de minister van EZ aangewezen delen van het 110-/150kV-net tegen gereduceerde kosten kunnen laten verkabelen, gaat de regering er van uit dat daarmee al ruim voldoende hoogspanningslijnen ondergronds zullen worden gebracht om aan het uitruilbeginsel te voldoen. De specifieke invulling van het uitruilbeginsel is daarom niet verder uitgewerkt.

Meer informatie over de bedoelde verkabelingsregeling vindt u hier.

Hoe zit het als een hoogspanningslijn verouderd is en vervangen moet worden?

Infrastructuur voor elektriciteitstransport gaat over het algemeen zeer lang mee; masten kunnen in technische zin wel meer dan honderd jaar mee, ook vanwege het goede onderhoud van TenneT. Hierdoor zijn er beperkt mogelijkheden om dit te combineren met reconstructiewerkzaamheden. 

Zie ook

Contact

Wilt u meer weten of vragen over reconstructies? Neem dan contact op met TenneT via reconstructies(at)tennet.eu.

Onderzoeks- en besluitvormingsproces

Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de processtappen, de rollen en de verantwoordelijkheden bij het behandelen van reconstructieverzoeken, heeft TenneT een draaiboek reconstructies opgesteld. Lees meer over het proces.

Lees meer

Reconstructies

TenneT ontvangt regelmatig aanvragen om één of meer hoogspanningslijnen of –kabels aan te passen. TenneT gebruikt de term 'reconstructie' voor dergelijke aanpassingen. Meestal zijn de aanvragers overheidsinstanties, zoals gemeenten of projectontwikkelaars, die ruimtelijke plannen willen realiseren waarvoor de huidige hoogspanningsinfrastructuur ter plaatse een belemmering vormt.

Lees meer