Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Zuid-West 380 kV Oost

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. De verbinding is opgesplitst in twee delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg).

Waarom

De huidige verbinding van Borssele naar Tilburg biedt onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit voor nieuwe conventionele opwekking, offshore windenergie en windenergie op land. TenneT heeft een wettelijke verplichting om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg met een tweede 380 kV-verbinding is daarom nodig.

Wat

Tussen Rilland en Tilburg s een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig. Deze 380 kV verbinding moet ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende capaciteit is voor transport van elektriciteit en daarmee voor zekerheid in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Samen met de Ministeries EZK, BZK, Samenwerkende Overheden en betrokken partijen is het voorgenomen tracé uitgewerkt in werkateliers.

Bekijk de informatievideo.

Wanneer

  • Maart - april 2021: Ophalen reacties project boek 4 en landschapsplan. Verwachte start veld- en bodemonderzoeken.
  • April - juni 2021: Verwerken reacties en gereed maken Ontwerp-Inpassingsplan.
  • Vanaf mei: Veld- en bodemonderzoek
  • Najaar 2021: Ter inzagelegging Ontwerp-inpassingsplan. 
  • 2022 : Bespreken concept-landschapsplan. Afronden veld-en bodemonderzoeken.
  • Eind 2030: Voorziene ingebruikname eerste kwartaal 2030.

Nieuws

Projectboek 4 'Het gekozen Tracé' beschikbaar

Bevat samenvatting voorontwerp inpassingsplan en vernieuwde projectatlas

Maart 2021 - Projectboek 4 met de titel 'Het Gekozen Tracé', over het tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg is vanaf vandaag beschikbaar. Belangrijk onderdeel in het projectboek is de samenvatting van het voorontwerp inpassingsplan. Projectboek 4 is het vervolg op 'Tracés in Beeld' dan in 2019 werd gepubliceerd.

In Projectboek 4 wordt aandacht besteed aan het gekozen tracé, het proces dat is doorlopen, nut en noodzaak van het project en de effecten die het heeft op onder andere omgeving, natuur en landschap. Er is een publieke samenvatting van het voorontwerp inpassingsplan in opgenomen. Reacties hierop worden meegenomen in het ontwerp inpassingsplan dat later dit jaar ter inzage komt. Uiteindelijk leidt dit traject tot een door de minister goedgekeurd rijksinpassingsplan. Omwonenden van de hoogspanningsverbinding worden in de aankomende dagen per brief over het Projectboek 4 en de procedure geïnformeerd.

Het projectboek is hier te vinden: https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuwsbrieven.

De website van het tracé (https://www.zuid-west380kv.nl/oost/) geeft ook toegang tot de vernieuwde projectatlas. Hierop is te zien waar het tracé en de schakelstations zijn gepland en hoe het concept-landschapsplan eruit ziet. Uitgelegd wordt hoe het tracé landschappelijk wordt ingepast en waar de compensatie van natuur wellicht mogelijk is. Met informatie als deze worden omwonenden en betrokkenen meegenomen in de ontwikkeling van het tracé waarvan de ingebruikname nu is voorzien in het eerste kwartaal van 2030.

Werkzaamheden zichtbaar

Vanaf dit jaar worden de werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding steeds meer zichtbaar. Omwonenden gaan ervaren dat er gewerkt wordt aan het tracé. Zo starten diverse ingenieursbureaus in de aankomende maanden met veld- en bodemonderzoeken. Tennet verwacht dat alle onderzoeken in 2022 zijn afgerond.

TenneT heeft de afgelopen jaren veel aandacht geschonken aan dialoog bewoners, bedrijven lokale overheden en andere betrokkenen. Jaap ter Haar, projectdirecteur Zuid-West 380 kV Oost bij TenneT: "Er zijn talloze gesprekken gevoerd met omwonenden, stakeholders zoals Rijkswaterstaat, LSNed en waterschappen en werkateliers georganiseerd met belanghebbenden. Hoewel het onmogelijk is gebleken om aan ieders bezwaren, visies en meningen tegemoet te komen, hebben alle inspanningen wel geleid tot een tracé dat zoveel mogelijk recht doet aan alle belangen. Denk aan woongenot, leefbaarheid, natuur, veiligheid en kosten. We blijven werken aan een zorgvuldige uitwerking van het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding."

Geoptimaliseerd tracé

In 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorgenomen tracé gekozen voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Rilland – Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost). Dit tracé is daarna verder uitgewerkt. Mede op basis van het advies van de samenwerkende overheden heeft de minister in 2019 een nadere keuze gemaakt voor een voorkeurstracé. Dit tracé is in de afgelopen maanden verder geoptimaliseerd en is nu zo ver uitgewerkt dat het kan worden opgenomen in het Rijksinpassingsplan.

Start veld- en bodemonderzoek voor hoogspanningsverbinding Rilland – Tilburg

Februari 2021 - Netbeheerder TenneT laat de ingenieursbureaus Antea, Arcadis, Sweco en Tauw / Witteveen & Bos veld- en bodemonderzoeken uitvoeren voor de nieuwe hoogspanningsverbinding van Rilland (Zeeland) naar Tilburg (Brabant). De zogenaamde Zuid-West 380kV Oost verbinding. Het eerste onderzoek zal in het eerste kwartaal van dit jaar plaatsvinden. TenneT verwacht dat alle onderzoeken in 2022 zijn afgerond. 

De ingenieursbureaus onderzoeken namens TenneT de percelen voor de hoogspanningsverbinding op onder meer de draagkracht van de bodem, archeologisch relevante zaken, niet-gesprongen explosieven, vervuiling, cultuurtechniek en bodemgesteldheid. Hun bevindingen spelen een belangrijke rol bij het maken van ontwerpkeuzes van de hoogspanningsmasten, de kabels, de werkwegen en werkterreinen. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de effecten bij de aanleg vooraf in beeld worden gebracht en onwenselijke effecten zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Het veld- en bodemonderzoek start in de aankomende maanden en is naar verwachting in 2022 afgerond. De eerste grondeigenaren en betrokkenen zijn al benaderd met de vraag tot toegang op hun perceel en met uitleg van de werkzaamheden. TenneT streeft er naar iedere grondeigenaar en betrokkene zo ruim mogelijk voorafgaand aan de werkzaamheden op hun perceel of in hun regio te informeren. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen, worden de onderzoeken zoveel mogelijk aaneengesloten uitgevoerd. 

Veelgestelde vragen

Wat is belangrijk bij de inpassing van een hoogspanningsverbinding?

Dat de hoogspanningslijn de beste vorm krijgt, zo goed mogelijk in het landschap past en zo min mogelijk stoort. Dat als je onderweg een dorp tegenkomt, je daar dan op de juiste manier langs gaat. Zodat de ruimtelijke kwaliteit in stand blijft.

 

De elektriciteit is elders nodig in Nederland. Waarom worden nieuwe productielocaties aangesloten in Zeeland?

- Nieuwe productielocaties worden bij voorkeur gebouwd aan de kust; Borssele/Vlissingen, de Maasvlakte, Eemshaven.
- In eerste instantie vanwege de aanwezigheid van water en daarmee de mogelijkheid om dit in te zetten als koelwater. Verder maakt een kustlocatie de aanvoer van windenergie, kolen, gas en andere grondstoffen makkelijker
- De voorkeur voor kustlocaties is in het energiebeleid van de overheid vastgelegd.

 

Waarom is het project Zuid-West 380 kV opgedeeld in West (Borssele-Rilland) en Oost (Rilland-Tilburg)?

In april 2014 heeft TenneT bij de Minister van EZ aangeven dat er behoefte is aan een vergroting van de mogelijkheid om elektriciteit te transporteren tussen Nederland en België. Om dit mogelijk te maken is er bij Rilland een koppelstation nodig. Deze beslissing had directe consequenties voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg. Door de bouw van hoogspanningsstation Rilland is het mogelijk om de verbinding Zuid-West 380 kV te verdelen in een deel Borssele-Rilland (Zuid-West 380 kV West) en Rilland-Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost).

 

Downloads

Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Brochure Wat gebeurt er op mijn land? (ondergronds) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Brochure Wat gebeurt er op mijn land? (ondergronds) Download Download
Brochure Wat gebeurt er op mijn land? (bovengronds) (2 MB, pdf, 30-05-17)

Informatie voor landeigenaren over bovengrondse hoogspanningsverbindingen (Nederlands)

Brochure Wat gebeurt er op mijn land? (bovengronds) Download Download
Brochure Wintrackmasten (859 KB, pdf, 06-11-17)

Wintrack: Een innovatieve oplossing voor nieuwe hoogspanningsverbindingen. Versie juli 2017

Brochure Wintrackmasten Download Download

Op de hoogte blijven

Bezoek

de website

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het TenneT project Zuid-West 380 kV Oost? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Voor contactgegevens zie ook : https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten

Voor algemene vragen over het project kunt u terecht bij ons klantcontactcentrum:
0800-8366 388 / oost@zuid-west380kv.nl


Eefje Van Gorp

Media Relations


Ronald Sutmuller

Communicatieadviseur