Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Vijfhuizen - Nieuwe Meer

Er komen twee 150 kV-verbindingen tussen station Nieuwe Meer naar station Vijfhuizen. Op station Nieuwe Meer breiden we de schakelinstallatie uit met circa 10m2 zodat deze nieuwe kabels aangesloten kunnen worden.

Waarom

Om de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening in de regio Amsterdam en Haarlemmermeer ook in de nabije toekomst te kunnen waarborgen moet het netwerk worden versterkt en uitgebreid. Als gevolg van economische ontwikkelingen in de Haarlemmermeer kent het gebied een sterk groeiende vraag naar energie. De vraag komt voornamelijk van datacenters en glastuinbouwbedrijven, die zich in het gebied willen vestigen of willen uitbreiden. Om deze belastinggroei structureel te kunnen faciliteren moet het regionale en landelijke energienetwerk van Liander en TenneT op korte termijn worden uitgebreid. De twee nieuwe 150kV-kabelverbindingen van Vijfhuizen naar Nieuwe Meer dragen hier aan bij. Het hoogspanningsstation Nieuwe Meer wordt ongeveer 10m2 uitgebreid, zodat deze nieuwe kabels aangesloten kunnen worden.

Wat

Er komt een ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen de stations Vijfhuizen en Nieuwe Meer. Hier is een voorkeurstracé voor uitgewerkt. Dit tracé is zorgvuldig gekozen, op basis van een aantal criteria. Zo is onder andere gekeken naar de technische haalbaarheid, milieuaspecten, de kosten en de relatie tot de omgeving. Het gebouw van station Nieuwe Meer wordt met circa 10m2 uitgebreid zodat de nieuwe kabels aangesloten kunnen worden. Station Vijfhuizen is al klaar voor de nieuwe kabelverbindingen.

Wanneer

    • 2e kwartaal 2019: Gesprekken met de grondeigenaren over de diverse onderzoeken
    • 2e kwartaal 2020: Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan en vaststelling bestemmingsplan
    • Begin 2022: Start uitvoering
    • Eind 2022: In bedrijf nemen van de nieuwe verbindingen en het station

Nieuws

Voorbereidingsbesluit uitbreiding elektriciteitsnetwerk

Juli 2019 - Er komen extra ondergrondse kabels tussen de hoogspanningsstations Vijfhuizen en Nieuwe Meer. De exacte locatie is nog niet duidelijk. Om ervoor te zorgen dat er ruimte blijft voor de aanleg van de hoogspanningskabels, heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 11 juli 2019 een voorbereidingsbesluit genomen.

Gevolg van het voorbereidingsbesluit

Met het voorbereidingsbesluit wil de gemeente voorkomen dat bijvoorbeeld bouwactiviteiten de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding belemmeren. De gemeente verleent daarom geen bouwvergunningen voor dit gebied. Ook geldt er een vergunningsplicht voor onder meer het aanleggen van beplanting en het uitvoeren van grondwerkzaamheden. Het voorbereidingsbesluit is 1 jaar geldig. Binnen 1 jaar moet de gemeente het nieuwe ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen.

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk noodzakelijk

Het bestaande elektriciteitsnetwerk van TenneT moet worden uitgebreid. Dat is nodig voor het transport van duurzaam opgewerkte stroom uit zon- en windenergie en vanwege de komst van datacenters in de buurt van Hoofddorp. Het besluit van de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam om een tijdelijke bouwstop voor datacenters in te voeren verandert de noodzaak voor uitbreiding niet. Zonder de uitbreiding ontstaan er knelpunten in het elektriciteitsnetwerk. De uitbreiding is ook noodzakelijk om bij een grootschalige calamiteit of een ernstig defect snel te kunnen handelen. Om meer elektriciteit te kunnen transporteren moet er ook een nieuw transformatorstation komen, met bijbehorende kabels van en naar de bestaande stations. De inpassing van het transformatorstation op Schiphol Trade Park is nog in volle gang.

Meer informatie

Bent u van plan te bouwen of te slopen op uw terrein, dan adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente Haarlemmermeer, via 0900 1852. Voor vragen over werkzaamheden van TenneT kunt u contact opnemen met TenneT 0800 8366388 of via servicecenter(at)tennet.eu.

Meer informatie

Toestemming voor diverse onderzoeken

Voordat we kunnen beginnen voeren we een aantal onderzoeken uit, zoals bodem- en flora-en-fauna-onderzoek. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk voor de voorbereiding van de vergunningaanvragen, zoals omgevings- en lozingsvergunningen en kunnen nodig zijn voor het technisch ontwerp. Daarnaast kan op basis van de onderzoeksresultaten bepaald worden hoe de uitvoering van de aanlegwerkzaamheden op de minst bezwaarlijke wijze zal plaatsvinden.
Er worden nu afspraken gemaakt met gemeenten en de grondeigenaren over de uitvoering van de onderzoeken.

Het nieuwe tracé en het voorstel voor de uitbreiding worden in een bestemmingsplan opgenomen. Na inspraak van belanghebbende en vervolgens de goedkeuring van de bestemmingsplannen door de gemeentes, vraagt TenneT de vergunningen aan en start de uitvoering voor de werkzaamheden.

Voorkeurstracé

Infographic

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Download de infographic

Contact

Locatie van dit project