Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Eerder verschenen nieuws

Lees hier eerder verschenen nieuws over de verkabeling bij Veenendaal

Kom naar de bewonersavond op 21 april

Vorige bewonersavond

Eind 2019 hebben we tijdens een bewonersavond de gekozen route getoond van de ondergrondse hoogspanningskabels (het verkabelingstracé). Ook hebben we het proces toegelicht en was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Op basis van de vragen die toen gesteld zijn, is het tracé inmiddels aangepast en geoptimaliseerd.

Kabels verder van huizen

Het voorkeurstracé zoals getoond in 2019 is op een tweetal plekken aangepast, namelijk bij de Kastanjelaan en het Ruisseveen. Hier komen, op verzoek van bewoners, de kabels verder van de huizen af te liggen. Uit onafhankelijk onderzoek van Movares bleek dit mogelijk. We zijn blij dat we deze optimalisatie kunnen doorvoeren. U kunt op de projectatlas precies zien welke route de kabels straks lopen en hoe dit zich tot uw huis verhoudt. Ook toont de projectatlas waar de kabels met een gestuurde boring de grond in gaan en waar een open ontgraving nodig is.

Aanmelden bewonersavond

We kunnen ons voorstellen dat u meer wil weten over de laatste stand van zaken van de verkabeling en vragen heeft. We praten u graag bij en beantwoorden uw vragen tijdens een online  bewonersavond op woensdag 21 april tussen 19.00 en 21.00 uur. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan annelies.brekelmans(at)veenendaal.nl onder vermelding van ‘bewonersavond verkabeling’. Als u specifieke vragen heeft of over bepaalde onderwerpen meer wilt horen, kunt u dit ook in de mail aangeven. U ontvangt na aanmelding uiterlijk op 19 april een exact tijdstip en een link om de digitale avond bij te wonen. Graag tot de 21e!

 

Ook in Ruisseveen komen kabels verder van woningen te liggen

11 februari 2021 - De hoogspanningskabels worden niet alleen in de Kastanjelaan verder van de woningen gelegd dan oorspronkelijk het plan was, maar ook in de buurt van het Ruisseveen.

Tijdens een informatieavond in 2019 over het onder de grond brengen van hoogspanningskabels in Veenendaal, gaven bewoners uit het Ruisseveen aan dat ze de kabels liever verder van de woningen af wilden hebben. In opdracht van TenneT heeft een onafhankelijk adviesbureau Movares onderzocht of het mogelijk is om de kabels op grotere afstand van de woningen te plaatsen. Het bureau kwam met een positieve uitkomst. Gemeente Veenendaal heeft vervolgens besloten om deze nieuwe variant uit te voeren. De bewoners van Ruisseveen zijn inmiddels op de hoogte gebracht met een bewonersbrief

Verschil

In de bijgevoegde tekeningen ziet u wat het oorspronkelijke plan was (de grijze lijnen) en hoe het nieuwe plan (gekleurde lijnen) eruit ziet. In het nieuwe plan raken de kabels en de zakelijk rechtstrook niet meer aan de grond waarop woningen staan. Dat was in het oorspronkelijke plan wel het geval.

Kabel wordt op grotere afstand gelegd van woningen Kastanjelaan

17 december 2020 - De hoogspanningskabel in de Kastanjelaan wordt verder van de woningen af gelegd dan oorspronkelijk gepland. Tijdens een informatieavond over de verkabeling die eind 2019 plaatsvond, gaven bewoners aan dat ze de kabel liever verder van de woningen af wilden. De gemeente en TenneT hebben beloofd om te kijken of dit mogelijk was.

Onderzoek

TenneT heeft een onafhankelijk adviesbureau (Movares) laten onderzoeken of het mogelijk en veilig is om de kabels op grotere afstand van de woningen te plaatsen. Gelukkig is er inderdaad een manier gevonden om de kabel op grotere afstand van de woningen af te leggen.

Tekeningen

Op de tekeningen ziet u wat het oorspronkelijke plan was (optie 1) en hoe het nieuwe plan (optie 3) eruit ziet. Te zien is dat de ondergrondse kabel in het nieuwe plan op grotere afstand van de huizen aan de Kastanjelaan komt te liggen. De afstand tussen de woningen en kabel was 5,5 meter en hij wordt 10 tot 15 meter.

Verbeterstap

Gemeente Veenendaal heeft besloten om deze nieuwe variant (optie 3) uit te laten voeren. TenneT en de gemeente zijn blij dat op basis van de reactie van bewoners deze verbeterstap wordt gezet.
De bewoners in de Kastanjelaan zijn inmiddels geïnformeerd via een bewonersbrief en een informatieavond.

Bestemmingsplan

Voordat de nieuwe plannen uitgevoerd kunnen worden, is een wijziging op het bestemmingsplan nodig. Zodra bekend is wanneer dit bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, laten we dat weten. Houd daarvoor de website in de gaten. 

Bekijk de opties

Optie 1

Optie 3

Opdracht voor verkabeling officieel

21 juli 2020 - Gemeente Veenendaal en TenneT hebben hun handtekening gezet onder de realisatieovereenkomst voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in Veenendaal. Hiermee geeft gemeente Veenendaal officieel opdracht aan TenneT voor de zogeheten verkabeling. Wethouder Engbert Stroobosscher: “Samen met medewerkers hebben we keihard gewerkt aan de totstandkoming van deze overeenkomst. Ik ben dan ook trots dat de handtekeningen zijn gezet én de provincie Utrecht heeft toegezegd 2,4 miljoen euro bij te dragen aan de verkabeling. We gaan nu echt officieel van start!”

Voorbereidende werkzaamheden

Vanuit TenneT gaan we  aan de slag met diverse voorbereidende werkzaamheden. Denk aan het opstellen van het bestemmingsplan, technische uitwerkingen en de voorbereiding van uitvoeringscontracten. Ook voeren we nog een aantal verbeteringen door aan het tracé. Daarin zijn, voor zover dat mogelijk was, vragen en suggesties vanuit omwonenden meegenomen. We verwachten dat in het laatste kwartaal van 2020 het definitieve tracé klaar is. Dat is een moment om omwonenden en belanghebbenden nog een keer uitgebreid te informeren. Daarvoor organiseren gemeente en TenneT nog een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Het bestemmingsplan zal begin 2021 ter inzage worden gelegd. 

Bekijk de video!

Opdracht voor verkabeling officieel

21 juli 2020 - Gemeente Veenendaal en TenneT hebben hun handtekening gezet onder de realisatieovereenkomst voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in Veenendaal. Hiermee geeft gemeente Veenendaal officieel opdracht aan TenneT voor de zogeheten verkabeling. Wethouder Engbert Stroobosscher: “Samen met medewerkers hebben we keihard gewerkt aan de totstandkoming van deze overeenkomst. Ik ben dan ook trots dat de handtekeningen zijn gezet én de provincie Utrecht heeft toegezegd 2,4 miljoen euro bij te dragen aan de verkabeling. We gaan nu echt officieel van start!”

Voorbereidende werkzaamheden

Vanuit TenneT gaan we  aan de slag met diverse voorbereidende werkzaamheden. Denk aan het opstellen van het bestemmingsplan, technische uitwerkingen en de voorbereiding van uitvoeringscontracten. Ook voeren we nog een aantal verbeteringen door aan het tracé. Daarin zijn, voor zover dat mogelijk was, vragen en suggesties vanuit omwonenden meegenomen. We verwachten dat in het laatste kwartaal van 2020 het definitieve tracé klaar is. Dat is een moment om omwonenden en belanghebbenden nog een keer uitgebreid te informeren. Daarvoor organiseren gemeente en TenneT nog een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Het bestemmingsplan zal begin 2021 ter inzage worden gelegd. 

Bekijk de video

Veldonderzoeken voor ondergrondse hoogspanningsverbinding

12 mei 2020 - De voorbereidingen voor het ondergronds brengen van de hoogspanningversbinding in Veenendaal zijn in volle gang. Om het definitieve tracé voor de verkabeling te kunnen vaststellen, voert ingenieursbureau Arcadis tot 19 juni veldonderzoeken uit.

Veldonderzoek voor succesvolle aanleg kabels

De uitkomsten van de onderzoeken zijn nodig voor de verdere technische uitwerking van de ondergrondse hoogspanningsverbinding. Het is belangrijk dat we alles weten van de bodem ter hoogte van het voorkeurstracé. Wat is de samenstelling en de kwaliteit van de bodem? Hoe gedraagt die zich, wat kunnen we verder nog tegenkomen in de bodem? Maar we moeten ook weten of en hoe diep we kunnen boren. Die kennis is nodig om de kabels straks succesvol te kunnen aanleggen.

Ruime ervaring met veldonderzoeken

Ingenieursbureau Arcadis heeft ruime ervaring met het uitvoeren van veldonderzoeken. Zij zorgen ervoor dat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt van de onderzoeken. Arcadis werkt op een zorgvuldige, snelle en flexibele manier met slimme meet- en inspectieapparatuur. De veldonderzoeken worden voor een deel machinaal en voor een deel met de hand uitgevoerd. Op maar liefst 200 punten in het tracé vinden boringen en metingen plaats. Het kan dus zijn dat u een (kleine) boortruck aan de kant van de weg ziet staan of dat er medewerkers met landmeetkundig apparatuur rondlopen.

Na de veldonderzoeken bestemmingsplanprocedure

Zodra de uitkomsten van het veldonderzoek bekend zijn, wordt het voorkeurstracé hierop waar nodig aangepast. Direct omwonenden worden daarbij betrokken en geïnformeerd. Vervolgens stellen TenneT en de gemeente het voorkeurstracé definitief vast. Dit tracé is dan het uitgangspunt voor de bestemmingsplanprocedure. Het is de bedoeling om nog dit jaar de bestemmingsplanprocedure te starten, zodat de aanleg van de ondergrondse kabels in 2021/2022 van start gaat.

Realisatieovereenkomst in ontwikkeling

30 april 2020 - In oktober 2019 besloot de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Veenendaal. Momenteel zijn gemeente Veenendaal en TenneT druk bezig met het opstellen van een zogeheten realisatieovereenkomst. Wethouder Engbert Stroobosscher: “Met een dergelijke overeenkomst geven we TenneT officieel opdracht voor de uitvoer van de verkabeling, waarmee ook de benodigde vervolgstappen gezet kunnen worden. Hiermee komt de verkabeling weer een stapje dichterbij. Wederom een mijlpaal binnen de verkabeling van de hoogspanning!”

De realisatieovereenkomst met TenneT voorziet in de vastlegging van afspraken over onder andere het proces, de rolverdeling en financiële kaders. Deze afspraken dienen door beide partijen gedragen te worden en aan te sluiten op de door de gemeenteraad vastgestelde kaders. Daarnaast wordt met deze overeenkomst de cofinanciering vanuit het Rijk via de wet VET (Voortgang Energie Transitie) geactiveerd. De subsidieaanvraag bij de provincie Utrecht is inmiddels al ingediend.

Verdere voorbereidende werkzaamheden in 2020 bestaan onder andere uit het uitvoeren van verdiepende onderzoeken om het uiteindelijke, definitieve tracé te kunnen vaststellen. Streven is daarnaast om in 2020 een bestemmingsplanprocedure te starten, waarmee de verkabeling op de geplande plaats mogelijk wordt gemaakt. Ook wordt op deze manier geborgd dat toekomstige ontwikkelingen op en/of in de nabijheid van het tracé rekening dienen te houden met de ligging van de ondergrondse leidingen.

Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2021/2022 en is de ondergrondse kabelverbinding in 2024 in gebruik. Dan kan ook gestart worden met het verwijderen van bovengrondse masten en de afrondende werkzaamheden. We verwachten het project in 2025 af te ronden.