Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Tilburg Noord – Best

TenneT overweegt de huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best te vervangen door een ondergrondse verbinding. Rond de zomer van 2020 vindt besluitvorming plaats over het exacte tracé.

Waarom

Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is er groot onderhoud aan de masten nodig. 

Wat

Er is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de vervanging van de bovengrondse 150 kV-verbinding door een nieuwe ondergrondse kabelverbinding. Dit blijkt technisch, planologisch en financieel mogelijk. In eerste instantie waren meerdere alternatieven ontwikkeld voor de vervanging van de bovengrondse verbinding. Ondertussen is een voorlopig voorkeursalternatief gekozen. Dit alternatief wordt in het najaar van 2019 in overleg met de omgeving gedetailleerd en begin 2020 vindt de besluitvorming over de doorgang van het project en het exacte tracé plaats.

Wanneer

  • Oktober 2018 – januari 2019: Onderzoek naar alternatieven
  • Voorjaar 2019: Principebesluit gemeenten over voorlopig voorkeursalternatief
  • Najaar 2019: Grondonderzoeken en detaillering tracé in overleg met omgeving
  • Voorjaar 2020: Besluit TenneT over doorgang project en bestemmingsplannen in procedure
  • Voorjaar 2021: Start realisatie nieuwe ondergrondse verbinding
  • Najaar 2022: Nieuwe ondergrondse verbinding gereed
  • Voorjaar 2023: Start verwijderen bovengrondse verbinding Tilburg Noord – Best
  • Eind 2023: Bestaande bovengrondse verbinding Tilburg Noord – Best verwijderd

Denk mee over de ruimtelijke inpassing van dit project!

U kunt meedenken over de ruimtelijke inpassing van dit project! Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online tracékaart te gaan. Hier vindt u informatie over een project en kunt u een reactie geven. U kunt ook de reacties van anderen bekijken.

Nieuws

Wijziging in het project

Februari 2020 - Elke twee jaar wordt door TenneT geanalyseerd waar knelpunten op het hoogspanningsnet voorzien worden en welke oplossingsrichtingen er zijn. Op basis van deze analyse is in 2017 de omvang van dit project bepaald. Op dat moment was er nog veel onduidelijkheid over de ontwikkelingen naar aanleiding van de energietransitie. Uit de berekeningen toen volgde dat een nieuwe ondergrondse verbinding met twee circuits genoeg transportcapaciteit zou hebben voor de korte termijn, maar dat er onzekerheid was over de gevolgen van de energietransitie op langere termijn. Daarom was het uitgangspunt wel een derde circuit mogelijk te maken in de bestemmingsplannen.

TenneT heeft een nieuwe analyse gedaan over de nut en noodzaak van het derde circuit. Hierbij is gebleken dat, op basis van de huidige prognoses, dit derde circuit binnen de bestemmingsplantermijn van 10 jaar niet nodig is. En zeer waarschijnlijk op nog langere termijn ook niet: de twee nieuwe ondergrondse circuits (met hogere transportcapaciteit dan de bestaande verbinding) en het hoogspanningsnetwerk in de regio hebben ruim voldoende transportcapaciteit. Omdat TenneT graag duidelijkheid verschaft, heeft TenneT besloten het derde circuit niet aan te leggen en ook niet op te nemen in de bestemmingsplannen.

Het in het bestemmingsplan opnemen van het 150 kV-hoogspanningsstation Oirschot blijft onveranderd nodig. Een hoogspanningsstation tussen Tilburg en Eindhoven zorgt in de toekomst voor extra aansluitcapaciteit van het hoogspanningsnet wat het voor Enexis mogelijk maakt om opwekking van duurzame energie aan te sluiten op het hoogspanningsnetwerk. Mocht er op langere termijn toch behoefte gaan ontstaan aan extra transportcapaciteit, dan wordt er op dat moment gekeken naar andere mogelijke technische oplossingsrichtingen.

Agenda

Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Lees eerder verschenen nieuws

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' (5 MB, pdf, 25-11-19)

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' Download Download

Veelgestelde vragen

Waar komt de nieuwe verbinding te liggen?

TenneT heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor dit project. Er zijn diverse tracéalternatieven ontwikkeld en die zijn nader onderzocht. Uitgangspunt is een zo kort mogelijke route tussen Tilburg Noord, Best en Eindhoven Noord. Op basis van de studie is in overleg met betrokken overheden een voorlopig voorkeursalternatief tot stand gekomen. Dit voorlopig voorkeursalternatief volgt grofweg de zuidzijde van A58. Er is een voorkeur voor dit alternatief omdat de milieueffecten beperkt zijn, het goede aansluitmogelijkheden biedt voor duurzame energieopwekking en het technisch goed uitvoerbaar is. Dit voorlopige voorkeursalternatief is verder gedetailleerd tot het voorkeurstracé, die te raadplegen is via de Project Atlas . Dit tracé wordt door de gemeenten vastgelegd in bestemmingsplannen.

Met welke criteria is bij het traceren rekening gehouden?

Er is zoveel mogelijk aandacht besteed aan zowel veiligheid, milieuaspecten, grondgebruik, technische haalbaarheid en kosten. Denk hierbij aan grondwater, waterkeringen, natuurgebieden, defensieterrein, landschap, archeologie, bodem, andere kabels en leidingen, externe veiligheid, gevaarlijke stoffen, niet gesprongen explosieve en magneetveldzones.

 

Hoe worden omwonenden en grondeigenaren betrokken bij de tracékeuze?

In het najaar van 2018 hebben wij informatieavonden georganiseerd waar wij toelichting gaven op onze plannen en hebben gesproken met omwonenden en geïnteresseerden. Ook via ons Servicecenter zijn vragen gesteld en beantwoord. Vragen en suggesties zijn meegenomen in de ontwikkeling van de tracéalternatieven. Over het voorlopig voorkeursalternatief langs de A58 zijn wij actief in gesprek met grondeigenaren, belanghebbenden en omwonenden. Omwonenden en grondeigenaren zijn per brief geïnformeerd. Ook is dit voorlopig voorkeursalternatief toegelicht op nieuwe informatieavonden in juni 2019. Via de online tool kunnen belanghebbenden meedenken over de ruimtelijke inpassing van dit project.

Hoe wordt de kabel aangelegd?

De ondergrondse 150 kV-kabelverbinding wordt deels aangelegd met boringen en deels met open ontgravingen. Boringen worden toegepast bij knelpunten, onder andere onder kanalen, rivieren, spoorlijnen, wegen en natuurgebieden. Tevens worden er voor de uitvoering tijdelijke bouwwegen aangelegd. Na de aanleg van de kabels wordt het werkgebied weer in zijn oude staat hersteld. 

Voorheen was toch ook sprake van een derde circuit naar Eindhoven Noord?

Dat klopt. Tot begin 2020 werd planologisch een tracé voor een derde circuit voorbereid. Deze zou parallel lopen van Tilburg Noord tot aan het Beatrixkanaal en daarna aansluiten op station Eindhoven Noord. Door dit tracé te bestemmen kon worden geanticipeerd op de eventuele aanleg van een extra kabelcircuit.
Nu blijkt dat, ondanks dat er veel initiatieven zijn in het kader van energietransitie, dit in deze regio met name gevolgen heeft voor het lokale en regionale net van Enexis en niet voor het hoogspanningsnet van TenneT. Het aanleggen is niet nodig binnen 10 jaar, en waarschijnlijk daarna ook niet. Daarom wordt dit tracé niet meer bestemd en maakt het geen onderdeel meer uit van dit project.

Tracékaart

Het voorlopig voorkeursalternatief langs de A58 is in 2019 uitgewerkt tot een gedetailleerder tracé. Dit tracé wordt door de vijf gemeenten vastgelegd in bestemmingsplannen.

 

 

Lees meer

Downloads

Factsheet Tilburg Noord - Best (1 MB, pdf, 10-03-20)

Factsheet Tilburg Noord - Best Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download
Brochure Uw veiligheid ondergronds (2 MB, pdf, 13-12-18)

Brochure Uw veiligheid ondergronds Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Schade- en vergoedingengids (ondergronds) (2 MB, pdf, 30-05-17)

Schade- en vergoedingengids (ondergronds) Download Download
Brochure Wat gebeurt er op mijn land (2 MB, pdf, 04-04-19)

Brochure Wat gebeurt er op mijn land Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we je graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. Je kunt je hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu. Geef hierbij aan dat je graag de informatie van ‘Haalbaarheidsstudie vervanging 150 kV-verbinding Tilburg Noord – Best’ wilt ontvangen o.v.v. je e-mailadres en eventueel je huisadres (je moet dat vermelden, zodat TenneT je e-mailadres hiervoor mag gebruiken).

Locatie van dit project