Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Tilburg Noord – Best

TenneT gaat de huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best vervangen door een ondergrondse verbinding. In 2020 vindt de besluitvorming plaats over het exacte tracé.

Waarom

Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is er groot onderhoud aan de masten nodig. 

Wat

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het tracé voor de nieuwe ondergrondse kabelverbinding. Op basis van dit onderzoek en overleg met belanghebbenden en overheden is een gedetailleerd tracé gekozen, dat technisch, planologisch en financieel mogelijk is. Dit tracé is opgenomen in vijf gemeentelijke bestemmingsplannen. De besluitvorming over deze bestemmingsplannen vindt vanaf juni 2020 plaats.

Wanneer

  • Oktober 2018 – januari 2019: Onderzoek naar alternatieven
  • Voorjaar 2019: Principebesluit gemeenten over voorlopig voorkeursalternatief
  • Najaar 2019: Grondonderzoeken en detaillering tracé in overleg met omgeving
  • Voorjaar/zomer 2020: Besluit TenneT over doorgang project en bestemmingsplannen in procedure
  • Voorjaar 2021: Start realisatie nieuwe ondergrondse verbinding
  • Voorjaar 2023: Nieuwe ondergrondse verbinding gereed
  • Voorjaar 2023: Start verwijderen bovengrondse verbinding Tilburg Noord – Best
  • Voorjaar 2024: Bestaande bovengrondse verbinding Tilburg Noord – Best verwijderd

Denk mee over de ruimtelijke inpassing van dit project!

U kunt meedenken over de ruimtelijke inpassing van dit project! Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online tracékaart te gaan. Hier vindt u informatie over een project en kunt u een reactie geven. U kunt ook de reacties van anderen bekijken.

Nieuws

7 en 9 juli: informatieavonden over de ontwerp bestemmingsplannen

Juni 2020 - Van half juni tot eind juli liggen de ontwerpbestemmingsplannen voor het project Tilburg Noord – Best ter inzage in de 5 betrokken gemeenten. Het is voor iedereen mogelijk zienswijzen in te dienen.

TenneT organiseert op dinsdag 7 en donderdag 9 juli 2020 informatieavonden in Tilburg en Oirschot. Tijdens deze informatieavonden praten we u bij over de plannen en lichten we de ontwerpbestemmingsplannen toe. Het zijn inloopavonden van 19.00 – 21.00 uur, zonder plenaire presentaties. U kunt dus binnenlopen wanneer u wilt. Wel zijn de coronamaatregelen van kracht. Wij verzoeken u deze in acht te nemen. Indien u van plan bent te komen, vragen wij u vooraf een mail te sturen naar bestemmingsplannen-tbn(at)tennet.eu met de melding welke avond u wilt komen.

Kunt u niet komen? Of heeft u nu al vragen? Dan kunt u ook altijd via de projectatlas van het project vragen stellen. Wij beantwoorden deze binnen een paar dagen. Als u wilt, wordt u hierover gebeld.

Agenda

Dinsdag 7 juli: Informatieavond
Van der Valk Tilburg
Dokter Bloemenlaan 8, Tilburg
Tussen 19.00 en 21.00

Donderdag 9 juli: Informatieavond Gasterij de Merode
Spoordonkseweg 89, Oirschot
Tussen 19.00 en 21.00

Graag vooraf aanmelden voor deze avonden via bestemmingsplannen-tbn(at)tennet.eu

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' (5 MB, pdf, 25-11-19)

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' Download Download

Veelgestelde vragen

Waar komt de nieuwe verbinding te liggen?

TenneT heeft onderzoeken uitgevoerd naar het tracé van deze verbinding. Uitgangspunt is een zo kort mogelijke route tussen Tilburg Noord en Best. Op basis van de studie is in overleg met betrokken overheden een definitief tracé tot stand gekomen. Dit tracé volgt grofweg de zuidzijde van A58. Er is een voorkeur voor dit alternatief omdat de milieueffecten beperkt zijn, het goede aansluitmogelijkheden biedt voor duurzame energieopwekking en het technisch goed uitvoerbaar is.

Het tracé is te raadplegen via de Project Atlas https://tennet.projectatlas.app/tilburg-best/. Hier is ook zichtbaar op welke plekken de aanleg plaats vindt met open ontgraving en waar met gestuurde boring. Dit tracé wordt door de gemeenten vastgelegd in bestemmingsplannen.

Hoe worden omwonenden en grondeigenaren betrokken bij de tracékeuze?

In het najaar van 2018 en voorjaar van 2019 organiseerden wij informatieavonden waar we een toelichting gaven op onze plannen en spraken met omwonenden en geïnteresseerden. Ook organiseerden we in het najaar van 2019 diverse bewonersbijeenkomsten over lokale oplossingen. Belanghebbenden op het nieuwe tracé zijn bezocht door rentmeesters. Via ons Servicecenter zijn gestelde vragen beantwoord. Vragen en suggesties zijn meegenomen in de ontwikkeling van het definitieve tracé. Omwonenden en grondeigenaren zijn meerdere malen per brief geïnformeerd. Via de online projectatlas kunnen belanghebbenden meedenken over de ruimtelijke inpassing van dit project. 

Hoe wordt de kabel aangelegd?

De ondergrondse 150 kV-kabelverbinding wordt deels aangelegd met boringen en deels met open ontgravingen. Boringen worden toegepast bij knelpunten, onder andere onder kanalen, rivieren, spoorlijnen, wegen en natuurgebieden. Tevens worden er voor de uitvoering tijdelijke bouwwegen aangelegd. Na de aanleg van de kabels wordt het werkgebied weer in zijn oude staat hersteld. 

Voorheen was toch ook sprake van een derde circuit naar Eindhoven Noord?

Dat klopt. Tot begin 2020 werd planologisch een tracé voor een derde circuit voorbereid. Deze zou parallel lopen van Tilburg Noord tot aan het Beatrixkanaal en daarna aansluiten op station Eindhoven Noord. Door dit tracé te bestemmen kon worden geanticipeerd op de eventuele aanleg van een extra kabelcircuit.
Nu blijkt dat, ondanks dat er veel initiatieven zijn in het kader van energietransitie, dit in deze regio met name gevolgen heeft voor het lokale en regionale net van Enexis en niet voor het hoogspanningsnet van TenneT. Het aanleggen is niet nodig binnen 10 jaar, en waarschijnlijk daarna ook niet. Daarom wordt dit tracé niet meer bestemd en maakt het geen onderdeel meer uit van dit project.

Downloads

Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download
Brochure Uw veiligheid ondergronds (2 MB, pdf, 13-12-18)

Brochure Uw veiligheid ondergronds Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Schade- en vergoedingengids (ondergronds) (2 MB, pdf, 30-05-17)

Schade- en vergoedingengids (ondergronds) Download Download
Brochure Wat gebeurt er op mijn land (2 MB, pdf, 04-04-19)

Brochure Wat gebeurt er op mijn land Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we je graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. Je kunt je hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu. Geef hierbij aan dat je graag de informatie van ‘Haalbaarheidsstudie vervanging 150 kV-verbinding Tilburg Noord – Best’ wilt ontvangen o.v.v. je e-mailadres en eventueel je huisadres (je moet dat vermelden, zodat TenneT je e-mailadres hiervoor mag gebruiken).

Contact

Locatie van dit project