Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Tilburg Noord – Best – Eindhoven Noord

TenneT overweegt de huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best te vervangen door een ondergrondse verbinding. Op dit moment wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Waarom

Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is er groot onderhoud aan de masten nodig. 

Wat

Er is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de vervanging van de bovengrondse 150 kV-verbinding door een nieuwe ondergrondse kabelverbinding. Dit blijkt technisch, planologisch en financieel mogelijk. In eerste instantie waren meerdere alternatieven ontwikkeld voor de vervanging van de bovengrondse verbinding. Ondertussen is een voorlopig voorkeursalternatief gekozen. Dit alternatief wordt in het najaar van 2019 in overleg met de omgeving gedetailleerd en begin 2020 vindt de besluitvorming over de doorgang van het project en het exacte tracé plaats.

Wanneer

  • Oktober 2018 – januari 2019: Onderzoek naar alternatieven
  • Voorjaar 2019: Beslissing doorgang project inclusief voorkeurstracé
  • Najaar 2019: Grondonderzoeken
  • Voorjaar 2020: Besluit over doorgang project en bestemmingsplan in procedure
  • Voorjaar 2021: Start realisatie nieuwe ondergrondse verbindin
  • Najaar 2023: Nieuwe ondergrondse verbinding gereed
  • Voorjaar 2024: Start verwijderen bovengrondse verbinding Tilburg Noord – Best
  • Eind 2024: Bestaande bovengrondse verbinding Tilburg Noord – Best verwijderd

Denk mee over de ruimtelijke inpassing van dit project!

U kunt meedenken over de ruimtelijke inpassing van dit project! Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online tracékaart te gaan. Hier vindt u informatie over een project en kunt u een reactie geven. U kunt ook de reacties van anderen bekijken.

Nieuws

Stand van zaken en informatieavonden

Mei 2019 - Het afgelopen jaar zijn meerdere alternatieven ontwikkeld voor de nieuwe ondergrondse kabelverbinding. Deze stonden centraal op de informatieavonden van oktober 2018. Ondertussen is samen met de betrokken overheden een voorlopig voorkeursalternatief ontwikkeld. Dit alternatief wordt in het najaar van 2019 in overleg met de omgeving uitgewerkt. Rondom het voorlopig voorkeursalternatief is een zoekgebied ontwikkeld. Dit zoekgebied is het vertrekpunt om tot het definitieve tracé te komen. Het definitieve tracé zal in overleg met belanghebbenden tot stand komen. Begin 2020 verwachten we de besluitvorming in bestemmingsplannen over verdere voortgang van het project en het exacte tracé.

Informatieavonden

Wij vinden het belangrijk u goed te informeren over de plannen en procedures rondom de nieuw aan te leggen ondergrondse 150 kV-verbinding. Wij organiseren daarom drie informatiebijeenkomsten. Wij heten u graag welkom op een van de avonden tussen 19.00 en 21.00 uur. De avonden hebben een inloopkarakter. Medewerkers van TenneT geven in diverse stands een toelichting op het project, onder andere aan de hand van visueel materiaal. Ook kunnen we specifieke vragen beantwoorden en uw suggesties voor het definitieve tracé te bespreken.

De informatieavonden vinden plaats op de volgende data en locaties:

 • Donderdag 13 juni, Spoordonkse watermolen, Spoordonkseweg 130, Oirschot
 • Dinsdag 18 juni, Van der Valk hotel, Dokter. Bloemenlaan 8, Tilburg
 • Donderdag 20 juni, Golfbaan Best, Golfbaan 1, Best

Agenda

13 juni 2019: Informatieavond Oirschot

Je bent van harte welkom op de informatieavond op 13 juni in Oirschot.

Locatie: Spoordonkse watermolen, Spoordonkseweg 130
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur

18 juni 2019: Informatieavond Tilburg

Je bent van harte welkom om de informatieavond op 18 juni in Tilburg.

Locatie: Van der Valk hotel, Dokter Bloemenlaan 8
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur

20 juni 2019: Informatieavond Best

Je bent van harte welkom om de informatieavond op 20 juni in Best.

Locatie: Golfbaan Best, Golfbaan 1
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur

Veelgestelde vragen

Waar komt de nieuwe verbinding te liggen?

Dat is nog niet bekend. TenneT voert momenteel een haalbaarheidsstudie uit voor dit project. Er zijn diverse tracéalternatieven ontwikkeld die nader worden onderzocht. Uitgangspunt is een zo kort mogelijke route tussen Tilburg Noord, Best en Eindhoven Noord. Het tracé van de huidige bovengrondse verbinding behoort tot het zoekgebied. Op sommige delen voldoet dit tracé niet aan de eisen die we vandaag de dag stellen, zoals de kruising van een natuurgebied, een waterwingebied en woonkernen. De verbinding zal ook niet door de bebouwde kom van Oirschot en Best komen.

Wanneer is het tracé bekend?

In het voorjaar van 2019 besluit TenneT over de doorgang van dit project. Ook wordt dan samen met de gemeenten een voorlopig voorkeurstracé vastgesteld. Deze voorkeur is gebaseerd op onder andere technische uitvoerbaarheid, veiligheid, leveringszekerheid, milieuaspecten, toekomstvastheid, kosten en de relatie tot de omgeving. Dit voorkeurstracé wordt nader uitgewerkt door nader onderzoek en gesprekken met belanghebbenden zoals grondeigenaren en omwonenden. In het voorjaar van 2020 beslist TenneT over de daadwerkelijke aanleg en nemen gemeenten het definitieve tracé op in hun bestemmingsplannen. Deze plannen worden naar verwachting in 2020 vastgesteld.

Wanneer wordt de bovengrondse 150 kV-verbinding verwijderd?

Als in 2019 wordt besloten dat dit project doorgang vindt, wordt naar verwachting in 2021 gestart met de realisatie. In 2023 wordt dan de nieuwe verbinding in gebruik genomen en in 2024 de bestaande bovengrondse verbinding verwijderd. De bovengrondse verbinding tussen Best en Eindhoven Noord blijft bestaan. 

Met welke criteria wordt bij het traceren rekening gehouden?

Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan zowel veiligheid, milieuaspecten, grondgebruik, technische haalbaarheid en kosten. Denk hierbij aan grondwater, waterkeringen, natuurgebieden, defensieterrein, landschap, archeologie, bodem, andere kabels en leidingen, externe veiligheid, gevaarlijke stoffen, niet gesprongen explosieve en magneetveldzones.

 

 

Hoe worden omwonenden en grondeigenaren betrokken bij de tracékeuze?

Op 10 en 11 oktober 2018 hebben wij informatieavonden georganiseerd waar wij toelichting gaven op onze plannen en hebben gesproken met omwonenden en geïnteresseerden. Ook via ons Servicecenter zijn vragen gesteld en beantwoord. Vragen en suggesties zijn meegenomen in de ontwikkeling van de tracéalternatieven. In het voorjaar van 2019 wordt besloten of het project doorgang vindt. Bij doorgang van het project wordt een voorlopig voorkeurstracé vastgesteld. Hierover gaan wij actief in gesprek met grondeigenaren, belanghebbenden en omwonenden voor de optimalisatie van het voorkeurstracé. Ook wordt dit voorlopig voorkeurstracé toegelicht op nieuwe informatieavonden.

Hoe wordt de kabel aangelegd?

De ondergrondse 150 kV-kabelverbinding wordt deels aangelegd met boringen en deels met open ontgravingen. Boringen worden toegepast bij knelpunten, onder andere onder kanalen, rivieren, spoorlijnen, wegen en natuurgebieden. Tevens worden er voor de uitvoering tijdelijke bouwwegen aangelegd. Na de aanleg van de kabels wordt het werkgebied weer in zijn oude staat hersteld. 

Tracékaart

Er is een voorlopig voorkeursalternatief ontwikkeld. Dit wordt in het najaar van 2019 in overleg met de omgeving uitgewerkt. Rondom het voorlopig voorkeursalternatief is een zoekgebied ontwikkeld.

Lees meer

Animatie Tilburg Noord – Best – Eindhoven Noord

Om de energievoorziening in Nederland in Nederland voor de toekomst te garanderen is TenneT voortdurend bezig om het hoogspanningsnet aan te passen, uit te breiden en te verbeteren. Voor de provincie Brabant staat er de komende vijf jaar een aantal projecten gepland die worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet.

Downloads

Factsheet Tilburg Noord - Best (1 MB, pdf, 11-06-19)

Factsheet Tilburg Noord - Best Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download
Brochure Uw veiligheid ondergronds (2 MB, pdf, 13-12-18)

Brochure Uw veiligheid ondergronds Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Schade- en vergoedingengids (ondergronds) (2 MB, pdf, 30-05-17)

Schade- en vergoedingengids (ondergronds) Download Download
Brochure Wat gebeurt er op mijn land (2 MB, pdf, 04-04-19)

Brochure Wat gebeurt er op mijn land Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu. Geef hierbij aan dat u graag de informatie van ‘Haalbaarheidsstudie vervanging 150 kV-verbinding Tilburg Noord – Best’ wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres en eventueel uw huisadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres hiervoor mag gebruiken).

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Franscé Verdeuzeldonk

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project