Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Tilburg Noord – Best – Eindhoven Noord

TenneT overweegt de huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best te vervangen door een ondergrondse verbinding. Op dit moment wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Waarom

Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is er groot onderhoud aan de masten nodig. 

Wat

Er wordt een haalbaarheidsstudie gedaan naar de vervanging van de bovengrondse 150 kV-verbinding door een nieuwe ondergrondse kabelverbinding, mits dit technisch, planologisch en financieel mogelijk is. Het project bestaat uit een studie naar de haalbaarheid van verschillende onderdelen. Er zijn meerdere alternatieven ontwikkeld voor de vervanging van de bovengrondse verbinding.

Wanneer

  • Oktober – januari 2019: Onderzoek naar alternatieven
  • Voorjaar 2019: Beslissing doorgang project inclusief voorkeurstracé
  • Planning bij doorgang project:
  • Zomer – najaar 2019: Grondonderzoek
  • Najaar 2019 – voorjaar 2020: Bestemmingsplan in procedure
  • Voorjaar 2021: Start realisatie
  • Najaar 2023: Verbinding gereed
  • Eind 2024: Bestaande verbinding Tilburg Noord – Best verwijderd

Nieuws

Informatiebijeenkomsten

September 2018 – Woensdag 10 en donderdag 11 oktober organiseert TenneT informatiebijeenkomsten voor omwonenden. Wij organiseren een informatiebijeenkomst waarin wij toelichting geven op de haalbaarheidsstudie, de planning en de te doorlopen procedures. U bent van harte welkom op woensdag 10 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur in Van der Valkhotel Tilburg of donderdag 10 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur in zalencentrum 't Zand in Oirschot.

Agenda projecten in de regio

10 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur: informatiebijeenkomst haalbaarheidsstudie vervanging 150 kV-verbinding Tilburg Noord – Best

Informatiebijeenkomst voor omwonenden over de haalbaarheidsstudie vervanging 150 kV-verbinding Tilburg Noord – Best. Locatie: Van der Valkhotel Tilburg, Dokter Bloemenlaan 8 in Tilburg

11 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur: informatiebijeenkomst haalbaarheidsstudie vervanging 150 kV-verbinding Tilburg Noord – Best

Informatiebijeenkomst voor omwonenden over de haalbaarheidsstudie vervanging 150 kV-verbinding Tilburg Noord – Best. Locatie: zalencentrum 't Zand in Oirschot, Bestseweg 52 in Oirschot.

Veelgestelde vragen

Waar komt de nieuwe verbinding te liggen?

Dat is nog niet bekend. TenneT voert momenteel een haalbaarheidsstudie uit voor dit project. Er zijn diverse tracéalternatieven ontwikkeld die nader worden onderzocht. Uitgangspunt is een zo kort mogelijke route tussen Tilburg Noord, Best en Eindhoven Noord. Het tracé van de huidige bovengrondse verbinding behoort tot het zoekgebied. Op sommige delen voldoet dit tracé niet aan de eisen die we vandaag de dag stellen, zoals de kruising van een natuurgebied, een waterwingebied en woonkernen. De verbinding zal ook niet door de bebouwde kom van Oirschot en Best komen.

Wanneer is het tracé bekend?

In het voorjaar van 2019 besluit TenneT over de doorgang van dit project. Ook wordt dan samen met de gemeenten een voorkeurstracé vastgesteld. Deze voorkeur is gebaseerd op onder andere

 

technische uitvoerbaarheid, veiligheid, leveringszekerheid, milieuaspecten, toekomstvastheid, kosten en de relatie tot de omgeving. Dit voorkeurstracé wordt nader uitgewerkt door nader onderzoek en gesprekken met belanghebbenden zoals grondeigenaren en omwonenden. In het najaar van 2019 nemen gemeenten het definitieve tracé op in hun bestemmingsplannen. Deze plannen worden naar verwachting in 2020 vastgesteld.

Wanneer wordt de bovengrondse 150 kV-verbinding verwijderd?

Als in 2019 wordt besloten dat dit project doorgang vindt, wordt naar verwachting in 2021 gestart met de realisatie. In 2023 wordt dan de nieuwe verbinding in gebruik genomen en in 2024 de bestaande bovengrondse verbinding verwijderd. De bovengrondse verbinding tussen Best en Eindhoven Noord blijft bestaan. 

Hebben omwonenden en grondeigenaren nog invloed op het definitieve tracé?

De definitieve tracékeuze wordt door de overheid gedaan. In de voorbereiding hierop zullen belanghebbenden betrokken worden. Dit gaat met name over de exacte ligging van het tracé op perceelsniveau. Het definitieve tracé wordt uiteindelijk vastgelegd in bestemmingsplannen of een provinciaal inpassingsplan. Op het ontwerp van deze plannen is het voor een ieder mogelijk zienswijzen in te dienen. Na vaststelling is het voor belanghebbenden mogelijk om beroep aan te tekenen.

 

 

 

Tracékaart

Er zijn meerdere alternatieven ontwikkeld voor de vervanging van de bovengrondse verbinding. Op de kaart met het zoekgebied staan deze alternatieven opgenomen. 

Download de kaart

Animatie Tilburg Noord – Best – Eindhoven Noord

Om de energievoorziening in Nederland in Nederland voor de toekomst te garanderen is TenneT voortdurend bezig om het hoogspanningsnet aan te passen, uit te breiden en te verbeteren. Voor de provincie Branbant staat er de komende vijf jaar een aantal projecten gepland die worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet.

Downloads

Factsheet Tilburg Noord - Best (909 KB, pdf, 09-10-18)

Factsheet Tilburg Noord - Best Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu. Geef hierbij aan dat u graag de informatie van ‘Haalbaarheidsstudie vervanging 150 kV-verbinding Tilburg Noord – Best’ wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres en eventueel uw huisadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres hiervoor mag gebruiken).

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project