Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Tilburg Noord – Best – Eindhoven Noord

TenneT overweegt de huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best te vervangen door een ondergrondse verbinding. Op dit moment wordt het voorlopig voorkeursalternatief in overleg met belanghebbenden gedetailleerd.

Waarom

Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is er groot onderhoud aan de masten nodig. 

Wat

Er is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de vervanging van de bovengrondse 150 kV-verbinding door een nieuwe ondergrondse kabelverbinding. Dit blijkt technisch, planologisch en financieel mogelijk. In eerste instantie waren meerdere alternatieven ontwikkeld voor de vervanging van de bovengrondse verbinding. Ondertussen is een voorlopig voorkeursalternatief gekozen. Dit alternatief wordt in het najaar van 2019 in overleg met de omgeving gedetailleerd en begin 2020 vindt de besluitvorming over de doorgang van het project en het exacte tracé plaats.

Wanneer

  • Oktober 2018 – januari 2019: Onderzoek naar alternatieven
  • Voorjaar 2019: Principebesluit gemeenten over voorlopig voorkeursalternatief
  • Najaar 2019: Grondonderzoeken en detaillering tracé in overleg met omgeving
  • Voorjaar 2020: Besluit TenneT over doorgang project en bestemmingsplannen in procedure
  • Voorjaar 2021: Start realisatie nieuwe ondergrondse verbinding
  • Najaar 2022: Nieuwe ondergrondse verbinding gereed
  • Voorjaar 2023: Start verwijderen bovengrondse verbinding Tilburg Noord – Best
  • Eind 2023: Bestaande bovengrondse verbinding Tilburg Noord – Best verwijderd

Denk mee over de ruimtelijke inpassing van dit project!

U kunt meedenken over de ruimtelijke inpassing van dit project! Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online tracékaart te gaan. Hier vindt u informatie over een project en kunt u een reactie geven. U kunt ook de reacties van anderen bekijken.

Nieuws

Grondonderzoeken TenneT - Aanpassingen 150 kV-verbinding Tilburg-Noord - Best - Eindhoven Noord

November 2019 - De bovengrondse 150 kV-verbinding Tilburg-Noord - Best heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. Er is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de vervanging van de bovengrondse 150 kV-verbinding door een ondergrondse kabelverbinding. Het blijkt mogelijk om deze vervanging te realiseren.

Ter voorbereiding op de werkzaamheden worden grondonderzoeken gedaan. Deze onderzoeken zijn inmiddels gestart en worden uitgevoerd door Antea Group. Er worden verschillende onderzoeken uitgevoerd om de geschiktheid van de ondergrond te bepalen. Een deel van de informatie voor deze onderzoeken halen we uit diverse registers en databanken, maar om alle benodigde informatie te verkrijgen moeten ook metingen in het veld gedaan worden. Deze onderzoeken bestaan uit het verrichten van sonderingen, handboringen, landmetingen en het nemen van grondmonsters. Voor het uitvoeren van onderzoeken in het veld is altijd toestemming nodig van de grondeigenaar of gebruiker (de rechthebbende). De rentmeesters van TenneT nemen hiervoor contact op met de grondeigenaar of gebruiker.
 
De grondonderzoeken zijn naar verwachting voorjaar 2020 gereed.

Agenda

Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' (5 MB, pdf, 25-11-19)

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' Download Download

Veelgestelde vragen

Waar komt de nieuwe verbinding te liggen?

Dat is nog niet bekend. TenneT heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor dit project. Er zijn diverse tracéalternatieven ontwikkeld en die zijn nader onderzocht. Uitgangspunt is een zo kort mogelijke route tussen Tilburg Noord, Best en Eindhoven Noord. Op basis van de studie is in overleg met betrokken overheden een voorlopig voorkeursalternatief tot stand gekomen. Dit voorlopig voorkeursalternatief volgt grofweg de zuidzijde van A58. Er is een voorkeur voor dit alternatief omdat de milieueffecten beperkt zijn, het goede aansluitmogelijkheden biedt voor duurzame energieopwekking en het technisch goed uitvoerbaar is. Rondom het voorlopig voorkeursalternatief is een zoekgebied ontwikkeld. Binnen dit zoekgebied komt het definitieve tracé en het nieuwe koppelpunt Oirschot.

Wanneer is het tracé bekend?

Het voorlopig voorkeursalternatief aan de zuidzijde van de A58 wordt nader uitgewerkt door nader onderzoek en gesprekken met belanghebbenden zoals grondeigenaren en omwonenden. In het voorjaar van 2020 beslist TenneT over de daadwerkelijke aanleg en nemen gemeenten het definitieve tracé op in hun bestemmingsplannen. Deze plannen worden naar verwachting in 2020 vastgesteld.

Met welke criteria wordt bij het traceren rekening gehouden?

Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan zowel veiligheid, milieuaspecten, grondgebruik, technische haalbaarheid en kosten. Denk hierbij aan grondwater, waterkeringen, natuurgebieden, defensieterrein, landschap, archeologie, bodem, andere kabels en leidingen, externe veiligheid, gevaarlijke stoffen, niet gesprongen explosieve en magneetveldzones.

 

 

Hoe worden omwonenden en grondeigenaren betrokken bij de tracékeuze?

In het najaar van 2018 hebben wij informatieavonden georganiseerd waar wij toelichting gaven op onze plannen en hebben gesproken met omwonenden en geïnteresseerden. Ook via ons Servicecenter zijn vragen gesteld en beantwoord. Vragen en suggesties zijn meegenomen in de ontwikkeling van de tracéalternatieven. Over het voorlopig voorkeursalternatief langs de A58 zijn wij actief in gesprek met grondeigenaren, belanghebbenden en omwonenden. Omwonenden en grondeigenaren zijn per brief geïnformeerd. Ook is dit voorlopig voorkeursalternatief toegelicht op nieuwe informatieavonden in juni 2019. Via de online tool kunnen belanghebbenden meedenken over de ruimtelijke inpassing van dit project.

Hoe wordt de kabel aangelegd?

De ondergrondse 150 kV-kabelverbinding wordt deels aangelegd met boringen en deels met open ontgravingen. Boringen worden toegepast bij knelpunten, onder andere onder kanalen, rivieren, spoorlijnen, wegen en natuurgebieden. Tevens worden er voor de uitvoering tijdelijke bouwwegen aangelegd. Na de aanleg van de kabels wordt het werkgebied weer in zijn oude staat hersteld. 

Tracékaart

Er is een voorlopig voorkeursalternatief ontwikkeld. Dit wordt in het najaar van 2019 in overleg met de omgeving uitgewerkt. Rondom het voorlopig voorkeursalternatief is een zoekgebied ontwikkeld.

Lees meer

Animatie Tilburg Noord – Best – Eindhoven Noord

Om de energievoorziening in Nederland in Nederland voor de toekomst te garanderen is TenneT voortdurend bezig om het hoogspanningsnet aan te passen, uit te breiden en te verbeteren. Voor de provincie Brabant staat er de komende vijf jaar een aantal projecten gepland die worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet.

Downloads

Factsheet Tilburg Noord - Best - Eindhoven Noord (3 MB, pdf, 20-08-19)

Factsheet Tilburg Noord - Best - Eindhoven Noord Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download
Brochure Uw veiligheid ondergronds (2 MB, pdf, 13-12-18)

Brochure Uw veiligheid ondergronds Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Schade- en vergoedingengids (ondergronds) (2 MB, pdf, 30-05-17)

Schade- en vergoedingengids (ondergronds) Download Download
Brochure Wat gebeurt er op mijn land (2 MB, pdf, 04-04-19)

Brochure Wat gebeurt er op mijn land Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we je graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. Je kunt je hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu. Geef hierbij aan dat je graag de informatie van ‘Haalbaarheidsstudie vervanging 150 kV-verbinding Tilburg Noord – Best’ wilt ontvangen o.v.v. je e-mailadres en eventueel je huisadres (je moet dat vermelden, zodat TenneT je e-mailadres hiervoor mag gebruiken).

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Franscé Verdeuzeldonk

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project