Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Hoogspanningsstation Zevenhuizen Zuidplaspolder

Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, bouwen TenneT en de regionale netbeheerders Liander en Stedin een nieuw hoogspanningsstation in de Zuidplaspolder. Om dit station te kunnen voeden, bouwt TenneT ook een nieuw 150kV station naast het bestaande hoogspanningsstation Bleiswijk.

Waarom

Op dit moment heeft het elektriciteitsnet in deze regio onvoldoende capaciteit om aan alle aanvragen van bestaande en nieuwe klanten te voldoen. Bestaande klanten kunnen niet groeien in hun capaciteit. Nieuw te ontwikkelen woonwijken, bedrijven en zonneparken in de regio kunnen niet worden aangesloten als we het elektriciteitsnet niet uitbreiden. Samen met de gemeente Zuidplas maken Liander, Stedin en TenneT de overgang naar een duurzame energievoorziening in deze regio mogelijk. Met dit nieuwe station garanderen we in de toekomst de elektriciteitsvoorziening in Zevenhuizen, Waddinxveen, Lansingerland, Zoetermeer en Gouda.

Wat

TenneT, Stedin en Liander realiseren samen met de gemeente Zuidplas een nieuw 150-20kV hoogspanningsstation vlakbij Zevenhuizen in de Zuidplaspolder. Daarnaast bouwt TenneT bij het 380kV station Bleiswijk een nieuw 150kV station. Tussen Bleiswijk en het nieuwe hoogspanningsstation Zevenhuizen/Zuidplaspolder leggen we een nieuwe, ondergrondse hoogspanningsverbinding aan. Die verbinding bestaat uit drie kabelcircuits. 

Stedin en Liander voeden vanuit het nieuwe station Zevenhuizen/Zuidplaspolder diverse onderstations in de regio. Daarvoor leggen de regionale netbeheerders nieuwe ondergrondse kabels aan.

Wanneer

  • 2021: Januari - digitale informatiebijeenkomst 
  • 2021: Februari ter inzage ontwerp bestemmingsplan station
    Later in het tweede kwartaal ter inzage ontwerpbestemmingsplan kabeltracé TenneT
  • 2022: start bouw station en aanleg hoogspanningsverbinding
  • 2024: Q4 opleveren hoogspanningsstation Zevenhuizen-Zuidplaspolder

Nieuws

Vragen en antwoorden op een rij

Februari 2021 - Eind januari organiseerden TenneT, samen met de gemeente Zuidplas, Liander en Stedin  een digitale informatiebijeenkomst voor de het nieuwe hoogspanningsstation. Tijdens die bijeenkomst kwamen veel vragen binnen die we voor u hebben gebundeld en beantwoord. In dit pdf-bestand vindt u uw vragen terug.

Bestemmingsplan hoogspanningsstation vanaf 25 februari ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan voor het hoogspanningsstation ligt ter inzage van 25 februari t/m 7 april 2021. Dit is een week later dan we u tijdens de informatieavond lieten weten. U kunt een zienswijze indienen t/m 7 april. Het bestemmingsplan ligt ter inzage; fysiek op het gemeentehuis, digitaal op de website (www.zuidplas.nl met een pdf-bestand) en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Nog voor de zomer zal het bestemmingsplan voor het hoogspanningsstation worden vastgesteld.

Bestemmingsplan kabeltracé
We verwachten dat we het bestemmingsplan voor de ondergrondse kabel in het tweede kwartaal van dit jaar ter inzage kunnen leggen. Dit schuift iets op, omdat we nog in gesprek zijn met diverse partijen. Het nieuwe hoogspanningsstation Zevenhuizen-Zuidplaspolder moet straks worden gevoed door hoogspanningsstation Bleiswijk.

Daarvoor moet een kabeltracé tussen Zevenhuizen en Bleiswijk worden aangelegd. Het tracé is door een haalbaarheidsstudie en gesprekken met de gemeente Zuidplas tot stand gekomen en lijkt het meest geschikt voor de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabel.  Maar het voorgenomen tracé, zoals dat er nu ligt, is nog niet definitief.

Op dit moment voeren we nog gesprekken met de gemeente en een aantal perceeleigenaren voor een optimale ligging van het tracé. Zodra het tracé met de partijen is afgestemd, kan TenneT de bestemmingsplanprocedure voor de kabel starten.

Informatiebijeenkomst van 28 januari 2021

Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan hieronder de uitzending van 28 januari jongstleden.

Voorgenomen tracé Bleiswijk - Zevenhuizen

Op donderdag 28 januari om 19.30 uur presenteerden TenneT, Stedin en Liander, samen met de gemeente Zuidplas, de plannen voor het nieuwe hoogspanningsstation Zevenhuizen-Zuidplaspolder. Tijdens de digitale bijeenkomst lieten we het voorgenomen tracé tussen hoogspanningsstation Bleiswijk en het nieuwe station Zevenhuizen-Zuidplaspolder zien. Het voorgenomen tracé, zoals u dat hiernaast op de afbeelding ziet, is nog niet definitief. 

Het bestemmingsplan voor het nieuwe hoogspanningsstation ligt vanaf 25 februari 2021 ter inzage bij de gemeente Zuidplas. We verwachten dat we de bestemmingsplanprocedure van het kabeltracé in het tweede kwartaal van dit jaar (2021) kunnen starten. Die schuift iets op, omdat we nog in gesprek zijn met diverse partijen. Hieronder kunt u het tracéfilmpje van het voorgenomen tracé bekijken. Heeft u vragen? 

Neem dan contact met ons op via de mail

Meer informatie

Voorgenomen tracé Bleiswijk-Zevenhuizen

Veelgestelde vragen

Waarom is voor deze locatie gekozen?

Samen met de provincie Zuid Holland, gemeente Zuidsplas en omliggende gemeenten hebben de netbeheerders gezocht naar de beste plek voor een hoogspanningsstation. Deze locatie is gevonden vlakbij de kassen, de snelweg en de provinciale weg in de Zuidplaspolder. De locatie is groot genoeg om een station te bouwen en ligt buiten de bebouwde kom. 

Hoe lang duurt het voordat het station is gebouwd?

Voordat we kunnen starten met de bouw, moeten we eerst alle procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning doorlopen. We verwachten dat de bouw van het station en de aanleg van de hoogspanningsverbinding eind 2024 klaar zijn. 

Wat heeft de bouw van het nieuwe 150kV station Bleiswijk (van TenneT) met dit station te maken?

Het nieuwe 150kV station Bleiswijk vormt de koppeling tussen het 380kV hoogspanningsnet en het nieuwe 150kV station Zevenhuizen. Via het 150kV station Bleiswijk wordt het 150kV station Zevenhuizen gevoed.

De nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding Bleiswijk – Zevenhuizen bestaat uit drie kabelcircuits, wat betekent dat?

We leggen drie aansluitingen aan vanuit het 150kV station Bleiswijk naar het 150kV station Zevenhuizen. Deze komen parallel aan elkaar te liggen en vormen samen de hoogspanningsverbinding Bleiswijk – Zevenhuizen. Hiermee kunnen we het benodigde vermogen leveren in de toekomst.

Komen er hoogspanningsmasten op dit tracé?

Nee, zoals gezegd leggen we een ondergrondse hoogspanningsverbinding (kabel) aan tussen Bleiswijk en Zevenhuizen. Liander en Stedin leggen vanuit Zevenhuizen naar hun onderstations ook ondergrondse verbindingen aan. 

In hoeverre is er sprake van (EM-)straling als het hoogspanningsstation in werking is?

Elektrische en magnetische velden ontstaan overal waar elektriciteit wordt opgewekt, vervoerd en gebruikt. Dat geldt dus zowel voor alle elektriciteit in huis als bijvoorbeeld voor hoogspanningsleidingen daarbuiten. In het dagelijks leven komen elektrische en magnetische velden vaak samen voor. Bij bovengrondse hoogspanningslijnen, maar ook bij ondergrondse elektriciteitskabels en elektrische apparaten in huis (de mixer, de radio, de stofzuiger, de magnetron, de elektrische wekker).

Elektrische velden zijn er als er spanning staat op kabels en apparatuur. Magnetische velden zijn er alleen als er daadwerkelijk stroom wordt gebruikt en er dus sprake is van transport van elektriciteit. Dit betekent dat zowel het transformatorstation als de hoogspanningslijnen elektrische en magnetische velden hebben. Deze voldoen aan de door de overheid wettelijke grenzen gesteld. Kijk hier voor meer informatie op onze site over elektrische en magnetische velden.

Voor nieuwe situaties bij bovengrondse hoogspanningsverbindingen adviseert het ministerie te voorkomen dat kinderen langdurig verblijven in een zone waarbij het magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (https://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen). Dit advies geldt niet voor ondergrondse hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations. Daarvoor geldt formeel de blootstellingslimiet van maximaal 100 microtesla uit de Europese Richtlijn 1999/519/EC. Deze limiet wordt op publiek toegankelijke plaatsen in Nederland nergens overschreden. Op dit moment verkent de minister of een verbreding van het voorzorgsbeleid naar andere bronnen in het elektriciteitsnetwerk wenselijk is. 

Om ongerustheid bij omwonenden te voorkomen, heeft TenneT bij diverse ondergrondse verbindingen en hoogspanningsstations onderzoek uitgevoerd naar magneetvelden. Daaruit volgt dat mag worden aangenomen dat de contour van 0,4 microTesla (jaargemiddeld) voor ondergrondse verbindingen binnen 15 meter uit het hart van de hoogspanningsverbinding ligt en voor stations binnen 50 meter vanuit het hek rondom het station ligt. Met de bouw van het hoogspanningsstation Zevenhuizen-Zuidplaspolder blijven we binnen de 50 meter. En met de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Zevenhuizen blijven we (vanuit het hart gemeten) binnen de 15 meter. Als we naar deze contouren kijken, zien we dat binnen die afstanden geen woningen, crèches of kinderdagverblijven liggen waar kinderen langdurig zouden kunnen verblijven. Hierdoor ontstaat geen mogelijk gezondheidsrisico. 

Uitgebreide informatie over elektromagnetische velden kunt u vinden op de website van het kennisplatform: www.kennisplatform.nl/hoogspanningslijnen-en-elektriciteitsnetwerk/. 

In hoeverre is het hoogspanningsstation te horen als het in werking is?

Een hoogspanningsstation maakt geluid. TenneT plaatst twee compensatiespoelen die geluid produceren en Liander en Stedin plaatsen op hun deel transformatoren om de spanning te kunnen terugbrengen naar een lagere spanning. Voor het bestemmingsplan wordt een onafhankelijk geluidsonderzoek uitgevoerd. De bouw van het hoogspanningsstation voldoet aan de wettelijke normen. Het geluid van een hoogspanningsstation als deze gaat voor een deel op in omgevingsgeluid. Denk aan het geluid van autoverkeer op omliggende wegen en de snelweg. 

Downloads

Brochure 'Wat gebeurt er op mijn land?' (2 MB, pdf, 04-04-19)

Brochure 'Wat gebeurt er op mijn land?' Download Download
Vraag en antwoord informatieavond Zuidplas (februari 2021) (2 MB, pdf, 19-02-21)

Vraag en antwoord informatieavond Zuidplas (februari 2021) Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

ContactSandra van Vreeswijk

Woordvoerder project