Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Online informatiebijeenkomst op 19 november

Landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT en Enexis Netbeheer bereiden de bouw voor van een nieuw hoogspanningsstation op bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. We informeren u hier graag over tijdens een online informatiebijeenkomst op 19 november van 19.30 tot 20.30 uur Deze bijeenkomst is live te volgen via YouTube en via deze webpagina.

Wie zijn de sprekers?

De sprekers tijdens de online informatiebijeenkomst zijn:

  • TenneT: Annemiek Berends, projectleider hoogspanningsstation Zuid-Groningen.
  • Enexis Netbeheer: Bas Koekkoek, projectleider hoogspanningsstation Zuid-Groningen.
  • Gemeente Westerwolde: Geert Metselaar, projectleider ruimtelijke ordening.
  • De gespreksleider is Judith de Bruijn.

Vragen of meer informatie

Meer informatie over het hoogspanningsstation Zuid-Groningen vindt u op: www.tennet.eu/zuidgroningen/.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Berber Dedden, omgevingsmanager TenneT, via telefoonnummer 0800 836 63 88 en e-mail zuidgroningen380kv(at)tennet.eu

Veelgestelde vragen

Locatie: Waar komt het hoogspanningsstation precies?

Het hoogspanningsstation komt op bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Het komt direct aan de Boswijklaan parallel aan de N366, de Grensweg en grenst aan de huidige bebouwing van het bedrijvenpark. 

Deze afbeelding is afkomstig uit de projectatlas. 

Nut en noodzaak: Waarom is het nodig dat dit hoogspanningsstation er komt?

TenneT en Enexis Netbeheer versterken het elektriciteitsnetwerk in Noord-Nederland. Dit gebeurt door in Groningen en Drenthe bestaande hoog- en middenspanningstations uit te breiden en een aantal nieuwe te bouwen. Een daarvan is het hoogspanningsstation Zuid-Groningen. Zie ook: www.tennet.eu/zuidgroningen/.

Ontwerp: Hoe groot wordt het station?

Het hoogspanningsstation krijgt een omvang van in totaal 10 tot 15 hectare. De projectatlas geeft u een goed beeld van de grootte en hoe het station eruit komt te zien. 

Hoe hoog wordt het station?

De exacte hoogtes van de gebouwen, installaties en bliksempieken voor dit hoogspanningsstation worden bij de detaillering van het ontwerp bepaald.

Op een hoogspanningsstation als dit staan meerdere installaties met een hoogte tot ongeveer 10 meter. Gebouwen hebben een hoogte van ongeveer 4 meter. Op het terrein komt ook een aantal zogenaamde bliksempieken (deze palen voorkomen blikseminslag op het station) van 25 meter.

De projectatlas geeft u een goed beeld van hoe het station eruit komt te zien.

Komen er nieuwe hoogspanningsmasten bij?

Er komen ten zuiden en ten noorden van het nieuwe hoogspanningsstation Zuid-Groningen twee nieuwe hoogspanningsmasten. De stroomdraden worden vanaf deze masten naar beneden geleid en verbonden met het station. Dit is nodig om het nieuwe station aan te sluiten op de 380 kV-verbinding.

Gedurende de aanleg van het hoogspanningsstation blijft de bestaande hoogspanningsverbinding in bedrijf. Hiervoor wordt een tijdelijke hoogspanningslijn neergezet.

De projectatlas geeft u een goed beeld van hoe het station eruit komt te zien.

Landschappelijke inpassing: Ik woon in de omgeving van het toekomstige hoogspanningsstation. Wat zie ik straks van het hoogspanningsstation?

Wat u van het station ziet, hangt af van waar u precies woont. De projectatlas geeft u een goed beeld van hoe het station er (van afstand) uit komt te zien.

Kan ik meedenken over de inpassing van het hoogspanningsstation in de omgeving?

Ja, dat kan. Samen met omwonenden, bedrijven en de gemeente gaan we in een werkgroep een ontwerp maken voor de landschappelijke inpassing van het nieuwe hoogspanningsstation. Deze werkgroep start begin 2021. Voelt u zich betrokken of heeft u een belang? Meld u zich dan aan via zuidgroningen380kv(at)tennet.eu

Werkzaamheden en hinder: wat voor werkzaamheden worden er verricht?

In hoofdlijnen:

-        In de voorbereidingsfase worden alle zaken geregeld om de aanleg van het hoogspanningsstation te kunnen realiseren. We doen onderzoeken, het bestemmingsplan wordt gewijzigd, we vragen vergunningen aan en er zijn gesprekken met grondeigenaren. We maken een (basis)ontwerp van het station en we informeren de omgeving.

-        Hierna volgt de realisatiefase. In deze fase wordt de beoogde stationslocatie bouwrijp gemaakt, we brengen bouwmaterialen naar de locatie en plaatsen zaken als hekken en toegangspoorten. We gaan grond afgraven, leggen ondergrondse kabels aan, voeren beton aan en storten de fundaties. Ook bouwen we de gebouwen en bouwwerken en plaatsen de transformatoren.

-        Om het station aan te sluiten op het bestaande hoogspanningsnet en om de duurzame initiatieven op het station aan te kunnen sluiten, leggen we in de omgeving van het station midden-en hoogspanningskabels aan. Hiervoor worden graafwerkzaamheden verricht, vindt aan- en afvoer van materiaal plaats en leggen we kabels in de grond. De kabels onder het kanaal leggen we aan door horizontaal gestuurde boringen.

-        Om de bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding in bedrijf te kunnen houden, bouwen we een tijdelijke hoogspanningsverbinding om de stationslocatie heen. De werkzaamheden hiervoor bestaan uit het plaatsen van de masten, het trekken en aansluiten van de tijdelijke stroomdraden.

-        De afrondende fase bestaat uit het testen van de werking van het station en de hoogspanningsverbinding. We leveren de omgeving weer netjes op. 

Hebben de werkzaamheden gevolgen voor mijn bedrijfsvoering op het bedrijvenpark?

Dat weten we nu nog niet. Mogelijk dat verkeersmaatregelen of transporten hinder veroorzaken. Om dit tot een minimum te beperken, houden we de bedrijven op het bedrijvenpark op de hoogte van de start en de voortgang van de werkzaamheden voor het nieuwe hoogspanningsstation. Waar mogelijk stemmen we dit met het desbetreffende bedrijf af.

Met welke werkzaamheden kunnen inwoners van Braamberg (en) in gemeente Stadskanaal te maken krijgen?

Ter hoogte van het Mussel Aa kanaal in de gemeente Stadskanaal wordt een hoogspanningsmast aangepast en ondergrondse midden- en hoogspanningskabels aangelegd. Om dat te kunnen doen, voeren we o.a. materialen aan- en af, vinden graafwerkzaamheden plaats, worden kabels gelegd en weer afgedekt. Zie ook onze projectatlas

Wat heeft hoogspanningsstation Musselkanaal Zandberg te maken met de plannen op het bedrijvenpark Zuid-Groningen?

Ook het hoogspanningsstation in Musselkanaal is onderdeel van het hoogspanningsnetwerk. Het nieuwe hoogspanningsstation wordt gebouwd om dit netwerk te versterken (zie vraag 2). Werkzaamheden die nu plaatsvinden op het station Musselkanaal Zandberg hebben geen relatie met de plannen voor het nieuwe hoogspanningsstation op het bedrijvenpark. 

Als onderdeel van de netversterking Noordoost Nederland vinden op een later tijdstip ook werkzaamheden aan station Musselkanaal Zandberg plaats. Wanneer meer bekend is over deze plannen informeren we de omgeving daarover.

Ruimtelijke ordening: Waarom moet het bestemmingsplan worden aangepast? Er staat toch al een hoogspanningsstation op het bedrijventerrein?

De gemeente Westerwolde antwoordt: De grond waarop hoogspanningsstation Zuid-Groningen wordt gebouwd, heeft voor meer dan 90% een bedrijfsbestemming waarop een hoogspanningsstation is toegestaan. In het bestemmingsplan is onder andere ook nog een aantal stroken aangegeven voor ontsluitingswegen met een verkeersbestemming. In het voorontwerpbestemmingsplan dat al in inspraak is geweest, is uitgegaan van één bedrijfsbestemming.  Het is gebruikelijk dat bij dit soort afwijkingen gekozen wordt voor een vergunning in afwijking van een bestemmingsplan (de gebruiksmogelijkheden kloppen immers, de begrenzing van bestemmingen niet (meer).  TenneT en Enexis hebben gevraagd om voor hun station een nieuw bestemmingsplan te maken. Daarmee wordt geregeld dat er voor alle stations van TenneT gelijkluidende bestemmingsplannen gelden en dat later niet opnieuw afwijkingsprocedures nodig zijn wanneer er iets gebouwd zou worden op plekken die bijvoorbeeld nog de oude verkeersbestemming hebben.

Ruimtelijke ordening: Wordt vastgehouden aan de besluiten in het kader van de inpassing van het bedrijventerrein?

De gemeente Westerwolde antwoordt: Het station grenst aan de noord- en westkant aan de buitenrand van het bedrijvenpark.  Voor die gedeelten komt er een wijziging inpassingsplan afgestemd op het station.  De gedeelten waar naar gekeken wordt, zijn breder dan in het geldende bestemmingsplan zijn aangeven.

Wat is het beleid van de gemeente Westerwolde? Sinds 2016 wordt dit al weer de derde wijziging van het bestemmingsplan.

De gemeente Westerwolde antwoordt: Er heeft na 2009 geen wijziging van het bestemmingsplan plaatsgevonden. In 2017 is alleen een voorontwerp voor een aanpassing van het bestemmingsplan in een inspraakprocedure gebracht. Dit heeft niet geleid tot een vastgestelde gewijzigd bestemmingsplan. Wel is er een afzonderlijk bestemmingsplan vastgesteld waarbij de geluidszone enigszins is aangepast en een zogenaamd geluidsbeheerssysteem is ingevoerd. 

Blijft de Braamberg bereikbaar?

De Braamberg blijft bereikbaar. 

Geluid: Verwachten jullie geluidsoverlast door werkzaamheden? Zo ja, waarvan?

Bouwwerkzaamheden gaan gepaard met geluid. Mogelijk dat deze overlast kunnen geven. Mochten we overlast verwachten, dan informeren we omwonenden en bedrijven tijdig. 

Er zijn plannen om achter Zandberg een zonnepark te bouwen. Deze is dan op het zuiden gericht. Neemt hierdoor het geluidsoverlast aan de N366 toe?

De gemeente geeft aan dat er inderdaad plannen waren voor een zonnepark achter Zandberg, maar die gaan niet door. 

Wat kan TenneT eraan doen om eventueel geluid van het hoogspanningsstation te beperken voor omwonenden?

Bij de bouw van het hoogspanningsstation wordt hier rekening mee gehouden want het moet voldoen aan de wettelijke geluidsnormen. Dit tonen wij aan met een akoestisch onderzoek.

Op deze webpagina van TenneT vindt u meer informatie over geluid. 

Wat is het geluid van het hoogspanningsstation op een afstand van 100m, 200m, 300m?

Het geluid van het hoogspanningsstation wordt akoestisch onderzocht. Dat onderzoek is verplicht en we tonen daarmee aan dat aan geldende grenswaarden wordt voldaan.

Op deze webpagina van TenneT vindt u meer informatie over geluid. 

We wonen vlakbij een hoogspanningsmast. Bij wind, regen en mist horen we een knetterend geluid. Krijgen wij meer last van knettergeluiden als er meer energie door de lijnen gaat wanneer het station er straks is?

Dit knettergeluid noemen we coronageluid (heeft niets te maken met het virus) en wordt niet luider als het nieuwe station er straks is. Dat knettergeluid is onder andere afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid, de mate van vervuiling van de geleiders en de elektrische veldsterkte. Deze veranderen niet met de komst van het station.

Op deze webpagina van TenneT vindt u meer informatie over geluid. 

Licht: Hoe zit het met lichtoverlast? Achter Zandberg staat een Enexis station waar de laatste tijd enorm veel licht brand 's nachts.

Verlichting op het nieuwe hoogspanningsstation is beperkt (zie vraag 11). De ervaren overlast op hoogspanningsstation Musselkanaal Zandberg heeft te maken met verlichting tijdens werkzaamheden. Omdat er diefstal had plaatsgevonden tijdens werkzaamheden op het station heeft Enexis het station verlicht. Hierdoor konden bewakingscamera's de omgeving goed zien. Op dit moment zijn er geen werkzaamheden meer en is er ’s avonds geen verlichting op het station. 

Hoeveel licht geeft het station 's nachts?

Op een hoogspanningsstation als deze is sprake van beperkte buitenverlichting. Dit is nodig voor een goede oriëntatie op het station. Van afstand is deze verlichting niet of nauwelijks te zien.