Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Eerdere updates Station Veenoord-Boerdijk

Procedure hoogspanningsstation Tilburg start later

Om de bouw van het nieuwe hoogspanningsstation mogelijk te maken, wordt een inpassingsplan geschreven. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan op rijksniveau. Dit komt ter inzage te liggen voor inspraak, samen met de ontwerp-vergunningen. In eerdere communicatie is aangegeven dat deze procedure in december 2020 start. Dit wordt opgeschoven naar medio 2021. Uit berekeningen van de stikstofdepositie bleek dat er nog aanpassingen nodig waren in de uitvoeringsaanpak van het project. Deze aanpassingen zijn opnieuw doorgerekend, waarmee wij nu het project kunnen vervolgen. Naar verwachting vindt de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen nog voor de zomer van 2021 plaats. De terinzagelegging wordt tijdig aangekondigd in bewonersbrieven, huis-aan-huis bladen, op de website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en op de projectwebsite van TenneT.

Verplaatsen effluentvijver

Het nieuwe hoogspanningsstation komt gedeeltelijk op de plek waar nu de effluentvijver van de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap de Dommel ligt. Deze effluentvijver vangt het gezuiverde water tijdelijk op, zodat het geleidelijk kan worden afgevoerd in het watersysteem van het Noorderbos. Voordat de bouw van het station start, moet de effluentvijver worden aangepast. De aangepaste effluentvijver is gepland aan weerszijden van de N261, tussen de Bos en Beemdweg en de Stokhasseltlaan. TenneT werkt momenteel samen met Waterschap de Dommel, Gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant en Natuurmonumenten aan de planuitwerking. In het eerste kwartaal van 2021 verwachten we de uitgewerkte plannen met u te kunnen delen. Vervolgens worden hiervoor de benodigde vergunningen in procedure gebracht, waarop tevens inspraak mogelijk is.

Aparte procedure voor hoogspanningsstation Tilburg

Juni 2020 - TenneT gaat een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bouwen ten noorden van Tilburg, op locatie De Spinder. Er is besloten om voor de bouw van het station een aparte procedure onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) te doorlopen. Eerder was de realisatie van het station onderdeel van het project Zuidwest 380 kV Oost. Eind 2020 komen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen ter inzage te liggen. We verwachten dat de bouw eind 2021 kan starten. In 2025 moet het nieuwe 380 kV-station klaar zijn.

De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant. Een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Daarnaast werkt TenneT in het project Zuid-West 380 kV Oost aan een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Deze verbinding transporteert elektriciteit vanaf de productielocaties in Zeeland en op zee, en is nodig om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Het hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg biedt ruimte om de nieuwe verbinding aan te sluiten op de landelijke 380 kV-ring.

Het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation bouwen we op locatie Spinder, ten noorden van Tilburg. Vanaf het station komt een ondergrondse 150 kV-kabel naar het bestaande hoogspanningsstation Tilburg-Noord. Het nieuwe station komt gedeeltelijk op de plek waar nu de effluentvijver (waterberging) van de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap de Dommel ligt. Deze effluentvijver wordt gedeeltelijk verplaatst naar de oostzijde van de N261, op een deel van de voormalige vloeivelden. Om deze waterberging op de voormalige vloeivelden mogelijk te maken, worden door het waterschap na de zomer aparte procedures doorlopen. De waterberging is gereed voordat wordt gestart met de bouw van het hoogspanningsstation. Het hoogspanningsstation valt in het plangebied van het regionale initiatief ‘Landschapspark Pauwels’: een uitgestrekt gebied ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling en ten noorden van Tilburg. Verschillende overheden en partijen werken in het gebied intensief samen om alle ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en  meerwaarde te creëren voor het gebied.

In de loop van de zomer komt er een online projectatlas over het hoogspanningsstation Tilburg online. Hier vindt u een digitale kaart met een impressie van het station. U krijgt via de Projectatlas een goed beeld hoe het station eruit komt te zien, waar de ondergrondse 150 kV-kabel komt te liggen en hoe de bestaande 380 kV-verbinding wordt aangesloten op het station. U kunt daar op de kaart een reactie geven en ook de reacties van anderen bekijken. Zodra de projectatlas gereed is, melden we dat op deze website.